ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 104-110 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1145

Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler

Sercan Bulut Çelik1, Figen Şahin2, Ufuk Beyazova2, Hüseyin Can1
111 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Batman, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Sağlıklı çocuk izlemleri sırasında büyüme durumunu ve büyümeyi etkileyen etkenleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2002 yılında doğan ve sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde, en az 18 ay düzenli olarak izlenen bebeklerin kartları geriye dönük incelenerek, sosyodemografik özellikleri (anne-babaların yaşı, eğitim düzeyleri, meslekleri, bebeğin cinsiyeti, doğum haftası, doğum ağırlığı, doğum boyu, annenin çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa bebeğe kimin baktığı, kardeş sayısı, kardeşlerin yaşları, vb.), bebeğin beslenme biçimi (anne sütü, mama, inek sütü, ne kadar ay süre ile nasıl beslendiği, vb.), bebeğin büyümesi (hangi ayda, hangi persantilde) kaydedilmiş ve büyüme sorunu olanlar ile olmayanlar bu özellikleri açısından karşılaştırılmışlardır.
Bulgular: İzleme alınmış 739 çocuğun 290’ının (%39,3) başladığı persantilde büyümeye devam ettiği (büyümesi normal seyredenler) 188’inde (%25,4) herhangi bir ayda iki ve daha fazla persantil kaybı olduğu (büyüme geriliği olanlar); 261’inde (%35,3) persantilin ikiden daha az düştüğü (büyümesi yavaşlayanlar) saptanmıştır. Büyümede yavaşlama/gerileme en sık dokuzuncu ayda gözlenmiştir. Büyümesi yavaşlayan grupta, altıncı ayda %23,6, dokuzuncu ayda %50,2, 12. ayda %15,8, 18. ayda %3,9 olguda büyüme yavaşlamıştır. Büyümesi gerileyen grupta ise, altıncı ayda %35,8, dokuzuncu ayda %38, 18. ayda %4,3 olguda büyüme gerilemiştir. Mama almanın ve enfeksiyon varlığının, büyümenin yavaşlaması üzerine; annenin çalışmıyor olmasının, toplam anne sütü alınan süre uzunluğunun ve enfeksiyon varlığının ise, büyümenin gerilemesi üzerine asıl etkili risk etkenleri olduğu belirlenmiştir.
Çıkarımlar: Bu çalışma sağlıklı çocuk polikliniklerinde çocuğun büyümesinin izlenmesinin önemini göstermektedir. Büyüme geriliği nedeniyle patolojik nedenler araştırılırken, organik olmayan nedenlerin de ayrıntılı olarak incelenmesinin ve kaydedilmesinin gerekliliği görülmüştür. Saptanan eksikliklerin giderilmesinin, aileye beslenme ve gelişimi destekleme konusunda eğitimler verilmesinin hastanın büyüme geriliğini olumlu etkilediği görüldüğünden, tüm çocukların özellikle yaşamlarının ilk yıllarında düzenli olarak izlemlerinin yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, büyüme gelişme geriliği, gelişme, sağlıklı çocuk izlemi

Growth status of children in well-baby outpatient clinics and related factors

Sercan Bulut Çelik1, Figen Şahin2, Ufuk Beyazova2, Hüseyin Can1
1Family Health Center Number 11, Family Practice, Batman, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Social Pediatry, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Aim: The aim of this study was to determine the state of growth during follow-up of healthy children and the factors affecting growth.
Material and Methods: The patient cards of the infants who were born in 2002 and followed up in the ell-baby outpatient clinic in Gazi University, Medical Faculty regularly for at least 18 months were examined retropectively. Their sociodemographic properties including ages, education levels, occupations of the parents and if the mother was working caretakers and gender, gestational week, birth weight, birht height and mode of nutrition (breastmilk, formula, cow milk, period of feeding, etc.) and growth of the babies (month, percentile) were recorded. Number of siblings, ages of the siblings were also recorded and the children with and without growth problems were compared in terms of these properties.
Results: It was found that 290 (39.3%) of 739 children who were followed up continued to grow up in the percentile in which they started (normal growth), 188 (25.4%) lost 2 or more percentiles in any month (growth retardation) and 261 (35.3%) lost less than 2 percentiles (decelerated growth). Deceleration/retardation in growth was observed most commonly in the 9th month. Deceleration in growth was found in the 6th month in 23.6% of the group with deceleration in growth, in the 9th month in 50.2%, in the 12th month in 15.8% and in the 18th month in 3.9%. Growth retardation was found in the 6th month in 35.8% of the group with growth retardation, in the 9th month in 38.0% and in the 18th month in 4.3%. It was found that receiving formula and presence of infection were the main risk factors in terms of deceleration of growth and unemployed mother, the lenght of the total time of breastfeeding and presence of infection were the main risk factors in terms of growth retardation.
Conclusions: This study shows the importance of follow-up of growth of children in outpatient clinics for healthy children. It was found that detailed examination and recording of non-organic causes is necessary in addition to investigation of pathological causes of growth retardation. Since it was observed that elimination of the defects determined and educating the family about nutrition and supporting growth had a positive impact on growth retardation, it was concluded that all children should be followed up regularly especially in the first years of life.

Keywords: Growth, growth and developmental delay, development, follow-up of healthy child

Sercan Bulut Çelik, Figen Şahin, Ufuk Beyazova, Hüseyin Can. Growth status of children in well-baby outpatient clinics and related factors. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 104-110

Sorumlu Yazar: Sercan Bulut Çelik
LookUs & Online Makale