ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Prenatal emzirme öz yeterlilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 222-230 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18114

Prenatal emzirme öz yeterlilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Hale Uyar Hazar1, Esin Uzar Akça
1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Aydın, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi, Denizli, Türkiye

Amaç: Prenatal Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini saptamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Metodolojik bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Nisan-Haziran 2015 tarihleri arasında kadın doğum polikliniğine başvuran 200 gebe oluşturdu. Verilerin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu ve Prenatal Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeği kullanıldı. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistikler, kapsam geçerliği için “content validity index”, yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik için Cronbach-alfa kullanıldı.
Bulgular: Ölçeğin açımlayıcı faktör analizinde Kaiser Meyer Olkin kat sayısı 0,84 ve Barlett’s Sphericity Testi sonuçları χ2=1812,608; df=171; p=0,000’idi. Faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %59,06 idi. Doğrulayıcı faktör analizine göre, ölçeğin model uyum indeksleri; Ki-Kare (χ2=254,23, p=.000, sd=146) değeri başta olmak üzere uyum indeksleri, χ2/sd=1,74, Root Mean Square Error of Approximation=0,06, Comparative Fit Index=0,96, Normed Fit Index=0,92, Non-Normed Fit Index=0,96, Goodness Of Fit Index=0,88, Adjusted Goodness of Fit Index=0,85’idi. Prenatal Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,86’idi.
Çıkarımlar: Prenatal Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeği, Türk kültüründe uygulanması için geçerli ve güvenilir bir ölçektir ve prenatal dönemde emzirmeyi desteklemek için girişimler tasarlamak ve değerlendirmek isteyen tüm sağlık çalışanlarının kullanımına uygun bir araçtır

Anahtar Kelimeler: Emzirme, geçerlik, gü, venirlik, öz yeterlilik

Prenatal breastfeeding self efficacy scale: validity and reliability study

Hale Uyar Hazar1, Esin Uzar Akça
1Division of Midwifery, Adnan Menderes University School of Health Sciences, Aydın, Turkey
2Neonatal Intensive Care Unit, Pamukkale University Hospital, Denizli, Turkey

Aim: To determine the validity and the reliability of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale.
Material and Methods: This was a methodologic study. The sample of the research comprised 200 pregnant women who presented to the outpatient clinic of Gynecology between April and June 2015. An introductory information form and the Prenatal Breast Self-Efficacy Scale were used to collect the data. In the analysis of the data, descriptive statistics, content validity index for coverage validity, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis for construct validity, and Cronbach-alfaα for reliability were used.
Results: In the explanatory factor analysis of the scale, the Kaiser-Meyer-Olkin floor number was 0.84 and the Barlett’s sphericity test results were χ2=1812.608; df=171; p<0.001. The contribution of the factors to total variance was 59.06%. According to confirmatory factor analysis of the scale, the Chi-square test result was as follows: χ2=254.23 (p<0.001, SD=146). The model fit indices were as follows: χ2/SD=1.74, Root Mean Square Error of Approximation=0.06, Comparative Fit Index=0.96, Normed Fit Index=0.92, Non-Normed Fit Index=0.96, Goodness of Fit Index=0.88 and Adjusted Goodness of Fit Index=0.85. The internal consistency reliability coefficient of Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale was 0.86.
Conclusion: The Prental Breastfeeding Self-Efficacy Scale is a valid and reliable scale which is applicable to Turkish culture and an appropriate tool which can be used by all healthcare workers who wish to design and evaluate interventions to support breastfeeding in the prenatal period.

Keywords: Breastfeeding, self-efficacy, validity, reliability

Hale Uyar Hazar, Esin Uzar Akça. Prenatal breastfeeding self efficacy scale: validity and reliability study. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 222-230

Sorumlu Yazar: Hale Uyar Hazar, Türkiye
LookUs & Online Makale