ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Erken doğmuş bebeğin arka yerleşimli ağır retinopatisinde diod lazer fotokoagülasyon sonuçlarımız [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 254-256 | DOI: 10.4274/tpa.138

Erken doğmuş bebeğin arka yerleşimli ağır retinopatisinde diod lazer fotokoagülasyon sonuçlarımız

Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Erken doğmuş bebeğin arka yerleşimli ağır retinopatisi, tedavisi özellikli bir retinopatisidir. Tanı ve tedavisinin uygun ve zamanında yapılması oluşabilecek göz ve görme ile ilgili hastalıkların önlenmesini sağlayacaktır. Biz bu çalışmamızda bu hastalarda uyguladığımız diod lazer fotokagülasyon sonuçlarımızı irdelemeyi amaçladık.Arka yerleşimli ağır retinopati tanısı alan ve diod lazer fotokoagülasyon ile tedavi edilmiş erken doğmuş bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların perinatal bulguları ve almış oldukları tedaviler değerlendirildi. Anatomik ve yapısal başarı (prematurite retinonapatisinin gerilemesi ve makulanın yatışık olması) irdelendi. Retinopatinin tedaviye rağmen ilerlemesi ve cerrahi tedavi gerekliliği başarısızlık olarak tanımlandı. Çalışmaya 26 (%46) erkek, 30 (%54) kız yenidoğan alındı. Ortalama gestasyonel yaş 28,76 hafta (25-34) ve ortalama doğum ağırlığı 1214,26 g (590-2250) idi. Hastaların 17’sine (%30) kan transfüzyonu yapıldığı, 31’inde (%55) sarılık, 30’unda (%54) sepsis, 18’inde (%32) anemi, 41’inde (%72) sıkıntılı solunum olduğu ve 41’ine de (%72) oksijen tedavisi uygulandığı görüldü. Diod lazer fotokagülasyon sonrası 98 gözün 86’sında (%86,73) iyi anatomik sonuç alındı. Bu iyi sonuç içinde 76'sında (%77,55) tam gerileme, dokuzunda (%9,18) ise kısmi gerileme vardı. Kötü sonuç 13 (%13,27) gözde izlendi ve bu gözler evre 4B ve evre 5 prematüre retinopatisine ilerledi. Arka yerleşimli ağır prematürite retinopatisi diod lazer fotokoagülasyon ile yüksek başarı ile tedavi edilebilir. Ülkemizde yüksek doğum ağırlıklı ve ileri gestasyonel haftadaki erken doğmuş bebeklerde görülmesi erken doğmuş bebeklerde perinatal bakımın yeniden gözden geçirilmesi konusunda uyarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Arka yerleşimli ağır prematürite retinopatisi, diod laser, erken doğmuş bebek, retinopati

Outcomes of diode laser photocoagulation for aggressive posterior retinopathy of prematurity

Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
İstanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Ophtalmology, İstanbul, Turkey

Agressive posterior retinopathy of prematurity is a special subtype of retinopathy of prematurity. Accurate and timely diagnosis and treatment could prevent further ocular and visual morbidity. In this study, we aimed to evalute the outcomes of agressive posterior retinopathy of prematurity treated with diode laser photocoagulation. Records of preterm infants who were diagnosed as agressive posterior retinopathy of prematurity and treated with diode laser photocoagulation were reviewed. Associated perinatal findings and treatments were also evaluated. Anatomic and structural success (regression of ROP and attached macula) were evaluated. Progression of retinopathy or need of surgery in spite of treatment was described as failure. Twenty six (46%) male and 30 (54%) female infants were included in the study. The mean birth weight was 1214.26 gr (590-2250) and the mean gestational age was 28.76 weeks (25-34). Seventeen (30%), 31 (51%), 30 (54%), 18 (32%) and 41 (72%) infants had blood transfusion, jaundice, septicemia, anemia and respirator distress, respectively, 41 (72%) patients had oxygen supplementation, 86 (86.73%) of 98 eyes had favorable outcomes, 76 (77.55%) eyes showed complete regression and 9 (9.18) eyes had partial regression. Poor outcome was observed in 13 (13.27%) eyes and these progressed into stage 4B and 5. Agressive posterior retinopathy of prematurity can be treated with diode laser photocoagulation with a high success rate. Observation of agressive posterior retinopathy of prematurity in premature newborns with a higher birth weight and advanced gestational age in our country can be evaluated as a signal to consider perinatal care more precisely in Turkey.

Keywords: Aggressive posterior retinopathy of prematurity, diode laser, prematurity, retinopathy

Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar. Outcomes of diode laser photocoagulation for aggressive posterior retinopathy of prematurity. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 254-256

Sorumlu Yazar: Ahmet Sarıcı
LookUs & Online Makale