ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Biber gazı maruziyeti sonucu gelişen Guillain-Barre sendromunu taklit eden polinöropati [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 53-56 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.52533

Biber gazı maruziyeti sonucu gelişen Guillain-Barre sendromunu taklit eden polinöropati

Sevgi Çıraklı1, Mehmet Canpolat1, Gül Demet Kaya Özcora1, Selim Doğanay2, Sefer Kumandaş1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Periferik nöropati sinir sisteminin toksik kimyasal maddelere karşı verdiği en sık görülen reaksiyonudur. Tanı için özgün ya da biyolojik testlerin kolaylıkla bulunmaması ve maruziyetin bilinmemesi nedeni ile toksik nöropatiler sıklıkla yanlış tanı alırlar. Guillain-Barre sendromu çocuk ve ergenlerde akut flask paralizinin en sık nedenidir; klinik bulguları hastalığın başlangıcında distalde olup sıklıkla hızlı ilerleme gösteren simetrik güçsüzlük ve arefleksidir. Ağrı, kanser, osteoartrit vb. birçok hastalık tedavisinde kullanım alanı bulan kapsaisinin başta göz, deri, solunum ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok sistemde toksik etki gösterdiği, hatta ölüme götüren hastalık süreçlerini tetiklediği bilinmektedir. Uzun dönemdeki etkileri ile ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, yüksek miktarlarda ve uzamış maruziyet durumunda toksik risklerin arttığı ve ölüme yol açabileceği de bildirilmektedir. Olgumuzda biber gazı maruziyeti sonrası Guillain-Barre sendromunu taklit eden polinöropati olgusu ilgi çekici olması nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut flask paralizi, biber gazı, Guillain-Barre sendromu

Pepper spray inhalation-induced acute polyneuropathy mimicking Guillain-Barre syndrome

Sevgi Çıraklı1, Mehmet Canpolat1, Gül Demet Kaya Özcora1, Selim Doğanay2, Sefer Kumandaş1
1Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Division of Pediatric Radiology, Department of Radiology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Peripheral neuropathy is the most common reaction to toxic chemical substances in the nervous system. Toxic neuropathies are often misdiagnosed because there are no easily available specific or biologic tests for the diagnosis. Guillain-Barre syndrome is the most common cause of acute flaccid paralysis in children and adolescents. Clinical signs of the disease are often at the beginning of the distal symmetric weakness and areflexia progresses rapidly. Although capsaicin is widely used in the treatment of so many diseases, especially of neuropathic pain, cancer and osteoarthritis, it is known to be toxic in many systems such as the eye, skin, respiratory, and circulatory systems. Although there is inadequate information about its long-term effects, it has also been reported that in large quantities there is increased risk of toxicity and prolonged exposure can lead to death. In our case, we present acute polyneuropathy mimicking Guillain-Barre syndrome after exposure to pepper spray because it is noteworthy and interesting.

Keywords: Acute flask paralysis, Guillain-Barre syndrome, pepper spray

Sevgi Çıraklı, Mehmet Canpolat, Gül Demet Kaya Özcora, Selim Doğanay, Sefer Kumandaş. Pepper spray inhalation-induced acute polyneuropathy mimicking Guillain-Barre syndrome. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 53-56

Sorumlu Yazar: Sevgi Çıraklı, Türkiye
LookUs & Online Makale