ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Anemilerin sınıflandırılması [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 6-13

Anemilerin sınıflandırılması

Saadet Akarsu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Bu bölümün amacı, aneminin genel sınıflandırılması ve başlangıç laboratuvar incelemeleri ile hastaya tanısal yaklaşımı sağlamaktır. Anemi milimetre küpte hemoglobin (Hb) konsantrasyonu, hematokrit (Hct) ya da eritrosit (RBC) sayısının azalması olarak tanımlanır. Anemiler fizyolojik ve yapısal olarak sınıflandırılabilir. Anemik hastaya ilk tanısal yaklaşım ayrıntılı öykü, fizik muayene ve az sayıda temel laboratuvar testlerini içerir. Periferik kan yayması anemi tanısında çok faydalıdır. Klinisyen bu düşünce sistematiği ile düşünür ise direkt tarama testleri yapılır ve gereksiz konsültasyonlardan kaçınılmış olunur.

Anahtar Kelimeler: Anemik çocuk, sınıflandırma, tanı

Classification of anemias

Saadet Akarsu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

The purpose of this chapter is to provide both a more general classsification of the anemias and an initial diagnostic approach to the patient with this laboratory finding. Anemia is defined as a reduction in red cell mass (RBC) or in blood hemoglobin concentration (Hb), or in hematocrit (Hct) per cubic millimeter. Anemias may be classified on a physiologial or a morphological basis. The initial diagnostic approach to the anemic patient includes a detailed history and physical examination and a minimum of essential laboratory tests. The blood smear is very helpful in the diagnosis of anemia. If the clinician considers these options in an inclusive but systematic fashion, direct screening tests can be ordered and expert consultation avoided.

Keywords: Anemic child, classification, diagnosis

Saadet Akarsu. Classification of anemias. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 6-13

Sorumlu Yazar: Saadet Akarsu
LookUs & Online Makale