ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Kadın hekimlerin emzirme deneyimleri ve yasa değişikliğinin emzirme üzerindeki etkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 238-244 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6497

Kadın hekimlerin emzirme deneyimleri ve yasa değişikliğinin emzirme üzerindeki etkisi

Tijen Eren1, Bahar Kural1, Aylin Yetim2, Perran Boran3, Gülbin Gökçay1
1İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Türkiye’de 2011 yılında doğum iznini düzenleyen yasada bir iyileştirme yapılmıştır. Ücretsiz izin arttırılmış, gece nöbeti almama hakkı verilmiş ve çalışma saatleri iyileştirilmiştir. İşe geri dönmenin, sadece anne sütü ile beslenme ve toplam emzirme süresi açısından bir engel olduğu bilinen bir gerçektir. Yasal düzenlemeler, çalışan annelerin bebeklerini emzirebilmeleri ile ilgili olarak kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, iyileştirilen yasanın, kadın doktorlar arasında, emzirme oranları üzerindeki etkisini hesaplamaktı. Ayrıca, yeni yasa ile ilişkili olarak, sadece anne sütü ile beslenme ve toplam emzirme sürelerindeki farklar değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntemler: İstanbul’da bulunan üç büyük hastane çalışmaya alındı. Pilot bir çalışma planlanmıştır ve anketimiz denenmiştir. Gerçek çalışmaya her hastaneden 40 kadın doktor alınmıştır. Antenatal ya da postnatal komplikasyon yaşayan anneler çalışma dışında bırakılmıştır. Doğumdan sonra yoğun bakım gereksinimi olan ya da hiç anne sütü ile beslenmemiş bebekler de benzer şekilde çalışma dışında bırakılmıştır. Toplam 109 kadın asistan doktorun anketleri çalışmaya alınmıştır.
Bulgular: Yasadaki iyileştirmenin, doğum izni süresi ve işe geri dönüş sonrasında çalışma saatlerinde iyileşme üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (OO: 2,74 ve OO: 2,52). Sadece anne sütü ile beslenme oranları ve anne sütü ile beslenme toplam süresinin 12 aydan uzun olma oranı, yeni yasadan sonra anlamlı derecede artmıştır (OO: 4,47 ve OO: 2,56).
Çıkarımlar: Bu çalışma yasal iyileştirmelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. Özellikle çalışma yerlerinin koşulları ve cerrahi disiplinlerde çalışan kadınlara eşit hakların verilmesi ile ilgili olarak daha atılacak çok adım vardır. Doktorlar anne olduktan sonra emzirebilirlerse, onların deneyimleri, emzirme savunuculuklarını ve hastalara sağladıkları rehberliği etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Doktorlar, emzirme, yasa

Breastfeeding experiences of female physicians and the impact of the law change on breastfeeding

Tijen Eren1, Bahar Kural1, Aylin Yetim2, Perran Boran3, Gülbin Gökçay1
1Department of Social Pediatrics, İstanbul University Institute of Child Health, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Aim: A recent improvement was made on the law regulating maternity leave in 2011 in Turkey. The leave without pay period was increased, the right to stop working on night shifts was granted, and work hours were improved. It is a known fact that returning to work is a barrier against exclusive and total breastfeeding duration. Legal regulations have crucial importance on the ability of working mothers to breastfeed their infants. The aim of this study was to calculate the effect of the improved law on breastfeeding rates among female physicians. Moreover, the difference in the duration of exclusive breastfeeding and total breastfeeding were evaluated in relation to the new law.
Material and Methods: Three of the major hospitals in Istanbul were included in the study. A pilot study was planned and our questionnaire was tried. The actual study included 40 female physicians from each hospital. Mothers who went through antenatal or postnatal complications were excluded from the study. Infants who required intensive care after birth or were never breastfed were similarly excluded. A total of 109 female physician resident mothers’ questionnaires were included in the study.
Results: The effects of the improvement in the law were statistically significant on the duration of maternity leave and improved working hours after returning to work (OR: 2.74 and OR: 2.52). Exclusive breastfeeding rates and total breastfeeding for more than 12 months significantly increased after the new law (OR: 4.47 and OR: 2.56).
Conclusion: This study showed that legal improvements did reflect on positive outcomes. There is more to be done, especially with condition of the work places and distributing rights equally to women practicing in surgical disciplines as well. If the doctors can breastfeed after they become mothers, their experience may affect their breastfeeding advocacy and the guidance they will provide for their patients.

Keywords: Breastfeeding, physicians, law

Tijen Eren, Bahar Kural, Aylin Yetim, Perran Boran, Gülbin Gökçay. Breastfeeding experiences of female physicians and the impact of the law change on breastfeeding. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 238-244

Sorumlu Yazar: Tijen Eren
LookUs & Online Makale