ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Genel anestezi uygulanan çocuklarda pasif sigara içiciliğinin COHb, PaO2 ve PaCO2 değerlerine ve cerrahi sonrası solunumsal komplikasyonlara etkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(3): 204-209 | DOI: 10.4274/tpa.1623

Genel anestezi uygulanan çocuklarda pasif sigara içiciliğinin COHb, PaO2 ve PaCO2 değerlerine ve cerrahi sonrası solunumsal komplikasyonlara etkisi

Ayşe Çiğdem Tütüncü, Özlem Korkmaz Dilmen, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Pasif sigara içiciliği, özellikle çocuk hastalarda pulmoner işlevlerde oluşturduğu olumsuz etki ile anestezi ve cerrahi sırasında sorunlara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı pasif içici olan ve genel anestezi planlanan çocuklarda COHb, PaO2 ve PaCO2 değerleri ile cerrahi sonrası solunumsal yan etkileri değerlendirmekti. Bir veya iki ebeveyni sigara içen pasif sigara içicisi olan karın veya ürolojik cerrahi planlanan 100 çocuk ve hiçbir ebeveyni sigara içmeyen 50 çocuk çalışmaya alındı. Hastaların ebeveynlerinin sigara alışkanlıkları cerrahi öncesi verilen bir anket formu ile değerlendiridi. Çocukların anestezi sırasında COHb, PaO2 ve PaCO2 değerleri entübasyon sonrasında kan gazı alınarak değerlendirildi. Cerrahi sonrası yan etkiler ise uyanma odasında gözlendi. Çalışma için etik kurul onayı alındı (2.06.2009-18442). En düşük COHb değerleri, hiçbir ebeveyni sigara içmeyen grupta (Grup H) saptandı (%1,134±0,491). Karboksihemoglobin değerleri bir ebeveyni sigara içen (Grup E1) grupta %1,306±0,452 iken, iki ebeveyni sigara içen (Grup E2) grupta %1,396±0,491 olarak saptandı ve Grup H ile diğer iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi (p=0,011). En düşük PCO2 değeri Grup H’da saptandı (33,234±4,33 mmHg), ve değer anlamlı olarak diğer iki gruptan daha düşük bulundu (p=0,007). Gruplar arası PaO2 değerleri ve yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı. En sık saptanan yan etkiler bronşiyal hipersekresyon, öksürük, desaturasyondu. Pasif içici çocuklarda daha yüksek COHb ve PaCO2 değerleri ve astım oranlarına rağmen, cerrahi sonrası yan etki görülme sıklığı açısından sigara içen gruplarda içmeyen gruba oranla belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Pasif sigara içicisi olan çocuklar ameliyat öncesi dönemde beraberinde varolan diğer risk etmenleri de gözönüne alınarak cerrahi sonrası yan etkilerden kaçınmak için dikkatli değerlendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, çocuk, karboksihemoglobin, komplikasyon, pasif sigara içiciliği

The effects of passive smoking on COHb, PaO2 and PaCO2 levels and postoperative respiratory complications in children undergoing general anesthesia

Ayşe Çiğdem Tütüncü, Özlem Korkmaz Dilmen, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey

Exposure to passive smoking is associated with side effects on pulmonary function in children and also a risk factor for adverse outcomes following anesthesia and surgery. The objective of this study was to determine the effect of passive smoking on COHb, arterial oxygen pressure (PaO2) and arterial carbon dioxide pressure (PaCO2) levels and on postoperative adverse respiratory events in children undergoing general anesthesia. One hundred children (1-16 y) undergoing urologic or abdominal surgery with a history of passive smoking from one or both parents and 50 children with no history of exposure to smoking were analyzed for COHb, PaO2 and PaCO2 levels during the anesthesia and for postoperative respiratory events. Parents were asked to complete a questionnaire about their smoking habits before surgery. The arterial blood samples were obtained after intubation of the patients. The respiratory symptoms were evaluated during the stay in the recovery room. The study was approved by the ethics committee (2.06.2009-18442). COHb levels were increased significantly in both one parent smoking group (Group E1) 1.306±0.452 % and two parents smoking group 1.396±0.491% (Group E2). Children with no smoking parents (Group H) had significantly lower COHb levels (1.134±0.491%) compared to the other two groups (p=0.011). The lowest PaCO2 levels were detected in Group H (33.234±4.33 mmHg) which were significantly lower compared to the other two groups (p=0.007). The number of children with asthma was higher in Group E2 (18%) (p=0.006). There was no significant difference between the groups in terms of PaO2 levels and postoperative respiratory side effects. Bronchial hypersecretion, cough and desaturation were the most common side effects. Our results indicate that children who are passive smokers should be undergone careful preoperative evaluation considering other coexisting risk factors to avoid postoperative complications.

Keywords: Anesthesia, carboxyhemoglobin, complication, children, passive smoking

Ayşe Çiğdem Tütüncü, Özlem Korkmaz Dilmen, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya. The effects of passive smoking on COHb, PaO2 and PaCO2 levels and postoperative respiratory complications in children undergoing general anesthesia. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(3): 204-209

Sorumlu Yazar: Ayşe Çiğdem Tütüncü
LookUs & Online Makale