ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastanede yatan çocuklarda viral etkenlerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 166-173 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.39114

Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastanede yatan çocuklarda viral etkenlerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri

Fatma Deniz Aygün1, Firuze Erbek Alp2, Mert Ahmet Kuşkucu3, Dicle Sener Okur1, Muhammet Köşker1, Fatih Varol4, Kenan Midilli3, Haluk Cezmi Çokuğraş1, Yıldız Camcıoğlu1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Öz
Amaç: Solunum yolu enfeksiyonları tüm dünyada en yaygın görülen enfeksiyon hastalıkları arasındadır. Virüsler çocuklardaki solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. Bu yazıda, alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan çocuklarda viral etkenlerin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin incelemesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Fakültemiz çocuk enfeksiyon servisinde Aralık 2012–Aralık 2016 tarihlerinde akut solunum yolu enfeksiyonları tanısı ile yatırılan 422 hastadan nasofarengeal sürüntü örneklemesi alındı. Virüslerin saptaması için multpileks polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi kullanıldı.
Bulgular: Viral solunum yolu virüsleri 311 hastada saptandı (%73,7). Solunum yolu virüslerinin tiplendirilmesi yapıldığında; 103 hastada (%33,1) respiratuvar sinsitiyal virüs, 102 hastada (%32,7) insan rinovirüs, 49 hastada (%15,7) çoklu virüs, 15 hastada (%4,8) parainfluenza virus, 13 hastada (%4,1) adenovirus, dokuz hastada (%2,8) metapnömovirüs, 8 hastada (%2,5) koronavirüs, altı hastada (%1,9) bokavirüs, beş hastada (%1,6) influenza virüsü ve bir hastada enterovirus saptandı. Çoklu virus saptanan hastaların yaşı daha küçüktü (p<0,001), respiratuvar sinsitiyal virüs prematürite öyküsü olan hastalarda daha sıktı (p<0,001). Stridor parainfluenza virus’da daha sık saptandı (p<0,001).
Çıkarımlar: Solunum virüsleri, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının ana nedenlerindendir. Toplum sağlığı açısından virüslerin zamanında ve doğru saptanması gerekmektedir. Solunum yolu virüslerinin saptanması epidemiyolojik sonuçlara ve aşı çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, solunum yolu enfeksiyonları, solunum yolu virüsleri

The epidemiologic and clinical features of viral agents among hospitalized children with lower respiratory tract infections

Fatma Deniz Aygün1, Firuze Erbek Alp2, Mert Ahmet Kuşkucu3, Dicle Sener Okur1, Muhammet Köşker1, Fatih Varol4, Kenan Midilli3, Haluk Cezmi Çokuğraş1, Yıldız Camcıoğlu1
1Department of Pediatric Infectious Disease, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Microbiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Pediatric Emergency, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Aim: Acute respiratory tract infections are among the most common infectious diseases worldwide. Respiratory viruses are the leading cause of respiratory infections in children. Herein, we aimed to determine the epidemiologic and clinical feautures of viral agents among hospitalized children with lower respiratory tract infections.
Material and Methods: Nasopharyngeal swab specimens were obtained from the 422 patients hospitalized with a diagnosis of lower respiratory tract infections between December 2012 and December 2016. Multiplex reverse-transcription polymerase chain reaction was performed for the detection of viruses.
Results: Viral respiratory pathogens were detected in 311 patients (73.7%). In regard to respiratory virus subtypes, 103 patients (33.1%) had respiratory syncytial virus, 102 (32.7%) had human rhinovirus, 49 (15.7%) had multiple viruses, 15 (4.8%) had parainfluenzavirus, 13 (4.1%) had adenovirus, nine (2.8%) had human metapneumovirus, eight (2.5%) had human coronaviruses, six (1.9%) had bocavirus, five (1.6%) had influenza virus, and one patient (0.3%) had enterovirus. The median age was lower in patients with multiple viruses (p<0.001). The respiratory syncytial virus was more commonly detected in patients with a history of prematurity (p<0.001). Stridor was more common in other viruses including parainfluenza viruses (p<0.001).
Conclusion: Respiratory viruses are the main causative agents of respiratory tract infections in children. Timely and accurate detection of viruses is necessary in terms of public health. The detection of respiratory viruses also contributes to epidemiologic results and vaccine studies.

Keywords: Children, respiratory tract infections, respiratory viruses

Fatma Deniz Aygün, Firuze Erbek Alp, Mert Ahmet Kuşkucu, Dicle Sener Okur, Muhammet Köşker, Fatih Varol, Kenan Midilli, Haluk Cezmi Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu. The epidemiologic and clinical features of viral agents among hospitalized children with lower respiratory tract infections. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 166-173

Sorumlu Yazar: Fatma Deniz Aygün, Türkiye
LookUs & Online Makale