ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 259-262 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197

SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu

Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dravet Sendromu ilk yaşta genellikle ateşle ilişkili nöbetlerle ayırt edilen, yıkıcı seyirli bir epileptik sendromdur. Zamanla farklı nöbet tipleri gözlenir. Voltaj bağımlı sodyum kanallarını kodlayan SCN1A genindeki denovo işlev kaybı mutasyonları sendromdan sorumludur. Hipokampal GABAerjik internöronların tetiklenmesi bozulduğundan nöbet eşiğinin düştüğü varsayılmaktadır. SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı 10 yaşında erkek, 10 aylıkken 8. ayda başlayıp tekrarlayan febril, klonik nöbetlerle başvurdu. Elektroensefalografi normaldi. Uzun süreli febril jeneralize-klonik nöbeti nedeniyle fenobarbital başlandı. Nöbetlerin devamı nedeniyle tedavi valproik asitle değiştirildi. İzlemde farklı antiepileptikler denendi, etkisizlik ya da yan etkiler nedeniyle kesildi. Nöbetleri ateşle tetiklenen, nadiren febril status şeklinde olan ve tedaviye dirençli hastadan istenen SCN1A gen analizinde heterozigot c.4018delC mutasyonu saptandı. Daha önce tanımlanmamış bu mutasyon çerçeve kayması ve erken stop kodonu oluşturması nedeniyle hastalık nedeni olarak değerlendirildi. Valproik asit tedavisine stripentol eklendi. Ateşle tetiklenen, tedaviye dirençli nöbetlerle seyreden ve psikomotor gelişimi yavaşlayan olgularda Dravet Sendromu akla gelmelidir. Tanı, tedavi ve izlemde genetik tanı önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Dravet sendromu, epilepsi, SCN1A geni

A case of Dravet Syndrome with a newly defined mutation in the SCN1A gene

Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

Dravet syndrome is a catastrophic progressive epileptic syndrome. De novo loss of function mutations on the SCN1A gene coding voltage-gated sodium channels are responsible. Disruption of the triggering of hippocampal GABAergic interneurons is assumed as the cause of fall in the seizure threshold. A ten-year-old boy first presented at age 10 months with febrile-clonic seizures, which began when he was aged 8 months. Electroencephalography was found as normal. Phenobarbital was initiated because of long-lasting seizures. However, his seizures continued and the therapy was replaced with valproic acid. On follow-up, different antiepileptics were used, which were stopped due to inefficiency or adverse effects. SCN1A gene analysis was performed and a heterozygous c.4018delC mutation was identified. This new frame-shift mutation resulting from an early stop-codon is thought to be the cause of the disease. Finally, he was prescribed valproic acid and stiripentol. For patients with fever-triggered, treatment-resistant seizures, and delayed psychomotor development, Dravet syndrome should be considered. Genetic diagnosis is important for treatment and follow-up.

Keywords: Dravet Syndrome, epilepsy, SCN1A gene

Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda. A case of Dravet Syndrome with a newly defined mutation in the SCN1A gene. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 259-262

Sorumlu Yazar: Gökçen Öz Tunçer
LookUs & Online Makale