ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 124-129 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1505

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi

Bayram Çoban1, Nesrin Ülkü1, Halit Kaplan1, Burhan Topal1, Haluk Erdoğan2, Esra Baskın3
1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenlerinin ve direnç oranlarının yıllara göre dağılımı ile değişimlerini göstererek en uygun antibiyotikleri seçmek.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi otomasyon sistemi, mikrobiyoloji kayıt defteri geriye dönük taranmıştır. 105 koloni (cfu/mL) üzeri tek mikroorganizma üremesi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma süresince 10 691 idrar kültürü çalışılmış, 392’sinde (%3,7) üreme saptanmıştır.
Bulgular: Üremesi olan örneklerin 309’u (%78,8) kızdır. Yenidoğan döneminde 32 (%8,2) hastada üreme olmuştur. Escherichia coli (E. coli) %68,4 hastada en sık üretilen mikroorganizma olmuştur. Klebsiella spp. %12,0; Enterobacter spp. %10,7; Proteus spp. %5,1 hastada etkendir. E. coli suşlarında sefalotine (%62,1), trimetoprim-sülfametaksazole (%43,1), amoksisilin klavulanata (%34,8), ampisiline (%30,4), sefiksime (%26,3), nitrofurantoin (%3,6) direnç saptandı. Ampisilin, Klebsiella için %93,2, Enterobacter için %83,4 oranında en yüksek direnç saptanan antibiyotikti. Klebsiella spp. yenidoğanlardaki en sık (%40,6) üreyen patojen olmuştur. Beş yıllık izlemde E. coli amoksisilin klavulanat direnci %40,3’ten %31,3’e gerilerken, trimetoprim-sülfamethoksazol (TMP-SMX) direnci %45,6’dan %34,7’ye düşmüştür.
Çıkarımlar: Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında ilk seçenek olan birinci kuşak sefalosporinlere, ampisilin, amoksisilin-klavulanat ve TMP-SMX’e yüksek direnç bulunmuştur. Merkezimizde karbapenem (meropenem, imipenem) direnci saptanmamıştır. Düşük direnç nedeniyle nitrofurantain, aminoglikozidler, sefiksim hastanemizde körleme tedavide önerilebilecek antibiyotiklerdir. Antibiyotik tedavisi in vitro antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre yeniden kararlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, çocuklar, idrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonları, yenidoğan

Five-year assessment of causative agents and antibiotic resistances in urinary tract infections

Bayram Çoban1, Nesrin Ülkü1, Halit Kaplan1, Burhan Topal1, Haluk Erdoğan2, Esra Baskın3
1Department of Pediatrics, Başkent University, Alanya Research and Application Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Başkent University, Alanya Research and Application Hospital, Antalya, Turkey
3Division of Pediatric Neurology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Aim: To show the distribution and changes of causative agents of urinary tract infections in children and resistance rates by years and select the most appropriate antibiotics.
Material and Methods: In this study, the Başkent University Alanya Research and Application Hospital automation system microbiology recording book was screened retrospectively. Growth of a single microorganism above 105 colonies (cfu/mL) was included in the assessment. Throughout the study, 10 691 urinary cultures were studies and growth was found in 392 (3.7%).
Results: Three hundred and nine (78.8%) of the samples with growth belonged to girls. Growth was found in the neonatal period in 32 patients (8.2%). The most commonly isolated microorganism was Escherichia coli (E. coli) which was found in 68.4% of the patients. Klebsiella spp. were found with a rate of 12.0%; Enterobacter spp. were found with a rate of 10.7% and proteus spp. were found with a rate of 5.1%. Resistance to cefalotin (62.1%), trimethoprim-sulfamethoxasole (43.1%), amoxycillin-clavulanate (34.8%), ampicillin (30.4%), cefixim (26.3%) and nitrofurantoin (3.6%) was found in E. coli species. The antibiotic which had the highest resistance rate was ampicillin with a rate of 93.2% for klebsiella and 83.4% for enterobacter. Klebsiella spp. were the most commonly grown pathogens in newborns (40.6%). In a follow-up period of 5 years, the resistance of E. coli to amoxycillin-clavulanate regressed from 40.3% to 31.3%, while the resistance to trimethoprim-sulfamethoxasole (TMP-SMX) regressed from 45.6% to 34.7%.
Conclusions: A high resistance against first-generation cephalosporins, ampicillin, amoxycillin-clavulanate and TMP-SMX which are the first-line antibiotics in childhood urinary tract infections was found. Carbapenem (meropenem, imipenem) resistance was not found in our center. Nitrofurantoin, aminoglycosides and cefixime can be recommended for empirical treatment in our hospital because of low resistance. Antibiotic treatment should be redecided according to in vitro antibiotic sensitivity results.

Keywords: Antibiotic resistance, children, urinary culture, urinary tract infections, newborn

Bayram Çoban, Nesrin Ülkü, Halit Kaplan, Burhan Topal, Haluk Erdoğan, Esra Baskın. Five-year assessment of causative agents and antibiotic resistances in urinary tract infections. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 124-129

Sorumlu Yazar: Bayram Çoban
LookUs & Online Makale