ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuk hematoloji-onkoloji hastalarının febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2017; 52(4): 213-220 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5312

Çocuk hematoloji-onkoloji hastalarının febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesi

Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Febril nötropeni, kemoterapi alan hematoloji-onkoloji hastalarında hastalık ve ölümün en önemli nedenidir. Bu çalışmanın amacı maliniteli çocuk hastaların febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Malinite nedeni ile 2010 ve 2015 yılları arasında kemoterapi verilen 68 çocuk hastanın dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar ölçümleri, enfeksiyon odakları ve kültürde üreyen mikroorganizmaların sıklığı incelendi. Ayrıca kemoterapi dönemlerine göre febril nötropenik atak sıklığı araştırıldı.
Bulgular: İki yüz febril nötropenik atağın 81’inde (%40,5) klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon odağı 73’ünde (%36,5) mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon odağı vardı. Atakların 46’sında (%23) herhangi bir enfeksiyon odağı bulunamadı. Klinik olarak en sık görülen enfeksiyon odağı mukozit (%33,4) ve pnömoni (%24,7) idi. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon ataklarının 55’inde (%75,3) kan kültüründe mikroorganizma izole edildi. Kan kültüründe en sık izole edilen etken gram negatif mikroorganizmalardı (%47,2). Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda C-reaktif protein düzeyi klinik olarak tanımlanmış enfeksiyonlardan ve nedeni bilinmeyen ateş ataklarından yüksekti (p<0,05, her ikisi için). Altta yatan en sık malinite akut lenfoblastik lösemi idi (%73,5). Bu hastalarda febril nötropeni ataklarının büyük bir bölümü (%34,6) reindüksiyon döneminde gelişti. Dokuz (%13,2) hasta nötropenik sepsis nedeni ile kaybedildi.
Çıkarımlar: Febril nötropeni maliniteli çocuk hastalarda önemli bir ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. C-reaktif protein düzeyleri, enfeksiyon odağı gösterilemeyen febril nötropenide bakteriyel enfeksiyonu tahmin etmede bir gösterge olabilir. Bizim merkezimizde en sık izole edilen ajanlar gram negatif mikroorganizmalar oldu. Her merkezin kendi mikrobiyal florasını belirlemesi yaşam oranlarının iyileşmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, febril nötropeni, malinite

Evaluation of febrile neutropenic attacks of pediatric hematology-oncology patients

Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Eskişehir, Turkey

Aim: Febrile neutropenia is an important cause of mortality and morbidity in hematology-oncology patients undergoing chemotherapy. The objective of this study was to evaluate febrile neutropenic episodes in children with malignancy.
Material and Methods: Sixty-eight children who received chemotherapy for malignancy between 2010 and 2015 were retrospectively reviewed. The demographic characteristics, laboratory data, infection foci, and frequency of microorganisms grown in culture were examined. Also, the frequency of febrile neutropenic attacks was investigated according to the chemotherapy periods.
Results: Of the total 200 episodes, 81 (40.5%) were clinically documented, and 73 (36.5%) were microbiologically documented infections. Fever of unknown origin was observed in 46 (23%) episodes. The most frequently clinically documented focus were mucositis (33.4%) and pneumonia (24.7%). Blood culture was positive in 55 (75.3%) episodes of microbiologically documented infections. The most commonly isolated microorganisms in blood culture were Gram-negative bacteria (47.2%). C-reactive protein levels in microbiologically documented infections were higher than in clinically documented infections, and fever of unknown origin (p<0.05, for both). The most common underlying malignancy was acute lymphoblastic leukemia (73.5%). The highest proportions (34.6%) of febrile neutropenic episodes were observed during the reinduction period for these children. Nine (13.2%) children died of neutropenic sepsis.
Conclusions: Febrile neutropenia continues to be an important cause of mortality in pediatric patients with malignancy. C-reactive protein levels may be an indicator for predicting bacterial infection in children with febrile neutropenia without apparent focus. The most frequently isolated agents in our center were Gram-negative microorganisms. Determining the microbial flora of each center may be beneficial to improving survival rates.

Keywords: Children, febrile neutropenia, malignancy

Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör. Evaluation of febrile neutropenic attacks of pediatric hematology-oncology patients. Turk Pediatri Ars . 2017; 52(4): 213-220

Sorumlu Yazar: Zeynep Canan Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale