ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Düşük doğum tartılı bebeklerde enteral glutamin desteğinin kilo alma modelleri ve dışkıdaki salgısal immünoglubulin A düzeyleri üzerinde etkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 231-237 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6834

Düşük doğum tartılı bebeklerde enteral glutamin desteğinin kilo alma modelleri ve dışkıdaki salgısal immünoglubulin A düzeyleri üzerinde etkisi

Mahendra Sampurna1, Dina Angelika1, Martono Tri Utomo1, Nur Aisiyah Wijaya1, Budiono Budiono2, Firas Farisi Alkaff3, Roedi Irawan1, Risa Etika1
1Airlangga Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Surabaya, Endonezya
2Airlangga Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Surabaya, Endonezya
3İrlangga Üniversitesi Tıp Fakültesi, Surabaya, Endonezya

Amaç: Glutamin optimal hücre çoğalması ve immün sistem için ve özellikle bağırsaklarda bulunan enterositlerde mukozal immün yanıtlar için gereklidir. Düşük doğum ağırlığı, bebekleri glutamin eksikliğine karşı duyarlı kılar, çünkü yaşamın ilk haftası içinde beslenme kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı enteral glutamin desteğinin kilo alma modelleri ve dışkıdaki salgısal immünoglobulin A üzerindeki etkilerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, çift-kör, randomize, kontrollü bir çalışmadır. Bebekler, randomize olarak glutamin grubuna ve plasebo grubuna ayrılmışlardır. Glutamin grubuna 14 gün süre ile 400 mg/kg/gün glutamin desteği verilmiştir ve plasebo grubuna 14 gün süre ile 400 mg/kg/gün glükoz verilmiştir. Bebekler 30 gün süre ile gözlenmişlerdir. Çalışma esnasında, doğum ağırlığına geri dönüş, kilo alma hızı ve dışkıdaki salgısal immünoglobulin A düzeyleri izlenmiştir.
Bulgular: Otuz yedi düşük doğum ağırlıklı bebek randomize olarak glutamin ve plasebo gruplarına ayrılmışlardır. Glutamin grubunda, doğum ağırlığına geri dönme süresi daha kısa (8,1±0,9 vs. 11,0±1,6 gün) ve kilo alma hızı daha yüksek (20,0±1,8 vs. 15,5±2,2 g/kg/gün) bulunmuştur (p<0,001). Salgısal immünoglobulin A düzeyleri, glutamin desteği sonrasında plasebo grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (0,456±0,057 vs. 0,376±0,035 mg/g) (p<0,001). Salgısal immünoglobulin A düzeyleri tedaviden sonra her iki grupta da yükselmiştir. Ancak, glutamin ve plasebo grupları arasında destek tedavisi öncesinde ve sonrasında anlamlı fark saptanmıştır (0,247±0,024 vs. 0,140±0,016 mg/g) (p<0,001).
Çıkarımlar: Düşük doğum tartılı bebeklerde, enteral glutamin desteği doğum ağırlığına geri dönüşü hızlandırır, kilo artış hızını artırır ve dışkıdaki salgısal immünoglobulin A düzeyini yükseltir.

Anahtar Kelimeler: Düşük doğum ağırlığı, enteral glutamin desteği, dışkıda sIgA, kilo artış modeli

Effect of enteral glutamine supplementation for low-birth-weight infants on weight gain patterns and levels of fecal secretory immunoglobulin A

Mahendra Sampurna1, Dina Angelika1, Martono Tri Utomo1, Nur Aisiyah Wijaya1, Budiono Budiono2, Firas Farisi Alkaff3, Roedi Irawan1, Risa Etika1
1Department of Pediatrics, Airlangga University School of Medicine, Surabaya, Indonesia
2Department of Public Health, Airlangga University School of Medicine, Surabaya, Indonesia
3Airlangga University School of Medicine, Surabaya, Indonesia

Aim: Glutamine is needed for optimal cell growth and for the immune system, especially in the enterocytes of gut mucosal immune responses. Low birth weight makes infants susceptible to glutamine depletion because nutrition is limited in the first week of life. To determine the effect of enteral glutamine supplementation on weight gain patterns and fecal secretory immunoglobulin A.
Material and Methods: This study is a double-blind, randomized controlled trial. Infants were randomly assigned to the glutamine group and placebo group. The glutamine group was supplemented with glutamine 400 mg/kg/day for 14 days, and placebo group received glucose 400 mg/kg/day for 14 days. The infants were observed for 30 days. Return-to-birth-weight, weight gain velocity, and fecal secretory immunoglobulin A levels were monitored during the study.
Results: Thirty-seven low-birth-weight infants were randomly assigned to the glutamine and placebo groups. The glutamine group had a shorter return-to-birth-weight time than the placebo group (8.1±0.9 vs. 11.0±1.6 days) and faster weight gain velocity (20.0±1.8 vs. 15.5±2.2 g/kg/day) (p<0.001). Secretory immunoglobulin A levels after glutamine supplementation were higher than in the placebo group (0.456±0.057 vs. 0.376±0.035 mg/g) (p<0.001). Levels of secretory immunoglobulin A after treatment in each group were increased. However, there was a significant difference before and after supplementation between the glutamine and placebo groups (0.247±0.024 vs. 0.140±0.016 mg/g) (p<0.001).
Conclusion: Enteral glutamine supplementation in low-birth-weight infants accelerates return to birth weight, increases the weight gain velocity, and the levels of fecal secretory immunoglobulin A.

Keywords: Enteral glutamine supplementation, Fecal sIgA, low birth weight, weight gain pattern

Mahendra Sampurna, Dina Angelika, Martono Tri Utomo, Nur Aisiyah Wijaya, Budiono Budiono, Firas Farisi Alkaff, Roedi Irawan, Risa Etika. Effect of enteral glutamine supplementation for low-birth-weight infants on weight gain patterns and levels of fecal secretory immunoglobulin A. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 231-237

Sorumlu Yazar: Mahendra Sampurna, Türkiye
LookUs & Online Makale