ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Aşırı delta brush aktivitesi anti-NMDA (N-metil-D-aspartat) ensefalitinde erken tanı ve prognoz için bir belirteç olabilir mi? [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 61-65 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4628

Aşırı delta brush aktivitesi anti-NMDA (N-metil-D-aspartat) ensefalitinde erken tanı ve prognoz için bir belirteç olabilir mi?

Hande Gazeteci Tekin, Sarenur Gökben, Gül Serdaroğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Açıklanamayan ensefalit kliniği ile başvuran hastalarda otoimmun ensefalitler dışlanmalıdır. Çocukluk çağında otoimmun ensefalitlerin önemli kısmı anti-NMDA (N-metil-D-aspartat) ensefalitidir. Ancak nörogörüntüleme ve rutin tetkikler tanıda yetersiz kalmakta, kesin tanı otoantikorların gösterilmesi ile konulmaktadır. Bu süreçte tedavide gecikme olabilmektedir. Anti-NMDA ensefalitli olgularının bir kısmında erken dönemde elektroensefalogramda saptanan özgül bir örneği olan aşırı delta ‘brush’ tanıda gecikmeyi önlemektedir. Aşırı delta ‘brush’ aktivitesi, uzamış hastalık ve hastanede kalma süresi ile ilişkilendirilmiştir. Tüm bu bilinenlere rağmen bu örneğin özgüllüğü ve duyarlılığı tam olarak bilinmemektedir. Bu yazıda bilinç kaybı, istemsiz hareketler ve sık jeneralize tonik klonik nöbetler ile başvuran, elektroensefalografisinde aşırı delta ‘brush’ gözlenen beş yaşında erkek bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anti-NMDA ensefaliti, aşırı delta brush, erken tanı, prognoz

Extreme delta brush activity: Could it be a marker for early diagnosis and prognosis of anti- NMDA (N-methyl-D-aspartate) encephalitis?

Hande Gazeteci Tekin, Sarenur Gökben, Gül Serdaroğlu
Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Autoimmune encephalitis should be excluded in unexplained encephalitis. A significant portion of autoimmune encephalitis in childhood is anti- NMDA encephalitis. However, neuroimaging and routine diagnostic tests are inadequate, diagnosis sholud be confirmed by the demonstration of autoantibodies. The treatment may be delay in this process. Extreme delta brush waves are unique electroencephalography pattern, seen in some of Anti-NMDA encephalitis, useful for early diagnosis. Extreme delta brush activity is associated with prolonged hospitalization and illness. Despite of these, the specificity and sensitivity of this pattern is not-known clearly. We present a five years old boy with the loss of consciousness, involuntary movements, intermittant generalized tonic clonic seizures and extreme delta brush activity in electroencephalography. We present a five years old boy with the loss of consciousness, involuntary movements, intermittant generalized tonic clonic seizures and extreme delta brush activity in EEG.

Keywords: Anti-NMDA ensephalitis, early diagnosis, extreme delta brush, prognosis

Hande Gazeteci Tekin, Sarenur Gökben, Gül Serdaroğlu. Extreme delta brush activity: Could it be a marker for early diagnosis and prognosis of anti- NMDA (N-methyl-D-aspartate) encephalitis?. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 61-65

Sorumlu Yazar: Hande Gazeteci Tekin
LookUs & Online Makale