ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Sağlıklı çocukların normal elektrokardiyogram değerleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 93-104 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04568

Sağlıklı çocukların normal elektrokardiyogram değerleri

Özgün Uygur1, Ayvaz Aydoğdu2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Elektrokardiyografi kardiyak hastalıkların değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Normal elektrokardiyogram yaşa bağımlıdır ve çeşitli etmenlerle değişmektedir. Çocukluk dönemi normal değerlerini belirlemek için bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Aydın ilinde sağlıklı Türk çocuklarında normal elektrokardiyogram değerlerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada tüm çocukların fizik bakısı çocuk doktoru tarafından yapıldıktan sonra aynı kişi tarafından elektrokardiyogramları çekilerek değerlendirilmiştir. Uygun olmayan verilerin olması durumunda analiz tekrar edilmiştir. Fizik bakıda ya da elektrokardiyogramda şüphe olması durumunda hastaneye çağrılarak çocuk kardiyologu tarafından ayrıntılı inceleme yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmada 500 Hz örneklem hızıyla toplam 1 163 olgudan elektrokardiyogram örnekleri alınmıştır. Olguların 562’si kız (%47,4%) iken 601’i erkekti (%-52,6). Tüm çalışma popülasyonu toplam 10 yaş grubuna ayrıldı. Tüm gruplardan elde edilen normal değerlerde daha önce yayınlanmış normal değerlere göre anlamlı farklılıklar görüldü.
Çıkarımlar: Elektrokardiyogram değişkenlerinde gözlenen farklılıklar biyolojik değişkenlik ve ırksal özelliklere ek olarak prekordiyal elektrot yerleştirme, kayıtların görsel kontrolü gibi bazı teknik detaylarla ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyogram, normal değer, Türk çocukları

Normal electrocardiogram values of healthy children

Özgün Uygur1, Ayvaz Aydoğdu2
1Department of Pediatrics, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

Aim: Electrocardiography is an important diagnostic tool in the evaluation of cardiac diseases. Normal electrocardiograms are age-dependent and may also vary due to several factors. Many studies have been performed to establish the normal values for the childhood period. The aim of this study was to determine the normal electrocardiograms values for healthy Turkish children in Aydın.
Material and Methods: All children underwent physical examination by a pediatrician and the electrocardiograms were analyzed by the same pediatrician. In the event of improper or insufficient data, the analyses were repeated. Children with a suspicious electrocardiograms or physical examination were recalled and examined by same pediatric cardiologist in outpatient clinic.
Results: In this study, electrocardiogram records were collected randomly from 1163 children with a sampling rate of 500 Hz. Of the children, 562 were female (47.4%) and 601 were male (52.6%). The total population was divided into ten age groups. Significant differences in normal limits were determined compared with previously published studies.
Conclusion: The observed differences in various electrocardiograms parameters could be related to biologic variability and to some technical details such as precordial electrode placement and visual checking of the records in addition to race.

Keywords: Electrocardiogram, normal limit, Turkish children

Özgün Uygur, Ayvaz Aydoğdu. Normal electrocardiogram values of healthy children. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 93-104

Sorumlu Yazar: Özgün Uygur
LookUs & Online Makale