ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Santral puberte prekoks tanısında bazal lütenizan hormon düzeyinin yeterliliği [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 131-138 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.03708

Santral puberte prekoks tanısında bazal lütenizan hormon düzeyinin yeterliliği

Doğuş Vurallı, E. Nazlı Gönç, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada 3–8 yaş arasında meme gelişimi başlayan santral puberte prekoks ve prematür telarş tanılı kız olguların klinik, antropometrik ve laboratuvar bulguları incelenerek santral puberte prekoks ve prematür telarş ayırımında kullanılabilecek ölçümlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya meme gelişimi nedeniyle gonadotropin-salgılatıcı hormon uyarı testi yapılmış 344 kız olgu (196 idiyopatik santral puberte prekoks, 148 prematür telarş) alındı. Olguların tanı yaşı, kemik yaşı, antropometrik ölçümleri, bazal/uyarılmış hormon düzeyleri kaydedildi. Santral puberte prekoks ve prematür telarş ayırımında kullanılabilecek ölçümleri belirlemek için tek değişkenli regresyon analizi yapıldı. Anlamlı gelen ölçümler işlem karakteristik eğrisiyle saptanan eşik değerlere göre gruplandırıldı ve çok değişkenli analiz ile değerlendirildi.
Bulgular: Santral puberte prekokslu olguların tanıda kemik yaşı, boy-standart sapma skoru, vücut kitle indeksi-standart sapma skoru, büyüme hızı-standart sapma skoru prematür telarşlılardan daha yüksek, puberte evreleri daha ileri, uterus-over hacimleri daha büyük, bazal/doruk lütenizan hormon, follikül uyarıcı hormon, lütenizan hormon/follikül uyarıcı hormon oranları daha yüksek iken östradiol düzeyleri arasında fark yoktu. İki grubu ayırt etmede en iyi eşik değerler bazal lütenizan hormon, follikül uyarıcı hormon, lütenizan hormon/follikül uyarıcı hormon, büyüme hızı-standart sapma skoru için sırasıyla 0,65 IU/L (%78 duyarlılık, %100 özgüllük), 1,9 IU/L (%100 duyarlılık, %72 özgüllük), 0,25 (%67 duyarlılık, %100 özgüllük), 1,1 (%69 duyarlılık, %71 özgüllük) olarak saptandı.
Çıkarımlar: Erken meme gelişimi ile gelen kızlarda bazal lütenizan hormon ≥0,65 IU/L, lütenizan hormon/follikül uyarıcı hormon ≥0,25 olması hipotalamo-hipofiz-gonad ekseninin harekete geçmesini göstermede kullanılabilecek duyarlı yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında en iyi duyarlılık ve özgüllük veren değişken bazal lütenizan hormon ölçümüdür. Bazal lütenizan hormon ≥0,65 IU/L olması santral puberte prekoks tanısında tarama testi olarak kullanılabilecek duyarlı bir testtir.

Anahtar Kelimeler: Gonadotropin-salgılatıcı hormon, prematür telarş, puberte, puberte prekoks, santral puberte prekoks

Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty

Doğuş Vurallı, E. Nazlı Gönç, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu
Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Aim: To determine the clinical, anthropometric, and laboratory parameters that could be used for differentiating central precocious puberty from premature thelarche in girls who had breast development between the ages of 3 and 8 years.
Material and Methods: The study included 344 girls (196 girls with idiopathic central precocious puberty, 148 girls with premature thelarche) who underwent gonadotropin- releasing hormone stimulation tests for breast development. Age at diagnosis, bone age, anthropometric measurements, basal/stimulated hormone levels were recorded. Univariate regression analysis was performed to determine the parameters that could be used for differentiating precocious puberty from premature thelarche. Significant parameters in univariate analyses were grouped according to the thresholds determined using receiver operating characteristic curves and reevaluated through multivariate analysis.
Results: The bone age, height-standard deviation score, body mass index-standard deviation score, and growth velocity-standard deviation score at diagnosis were found to be higher; pubertal stages were found to be more advanced; uterus and ovary volumes were found to be larger; and the basal/peak luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone/follicle-stimulating hormone levels were found to be higher in the subjects with precocious puberty. There was no difference between estradiol levels between the two groups. The best thresholds to differentiate the two groups were found as 0.65 IU/L (78% sensitivity, 100% specificity), 1.9 IU/L (100% sensitivity, 72% specificity), 0.25 (67% sensitivity, 100% specificity) and 1.1 (69% sensitivity, 71% specificity), respectively, for basal luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone/follicle-stimulating hormone ratio, and the growth velocity-standard deviation score.
Conclusion: In girls presenting with early breast development, a basal luteinizing hormone level of ≥0.65 IU/L and a luteinizing hormone/follicle-stimulating hormone ratio of ≥0.25 are sensitive ways to demonstrate activation of the hypothalamo-pituitary-gonadal axis. Among these, the variable that gives the best sensitivity and specificity is the measurement of basal luteinizing hormone levels (≥0.65 IU/L), which can be used as a screening test in the diagnosis of central precocious puberty.

Keywords: Central precocious puberty, gonadotropin-releasing hormone, precocious puberty, premature thelarche, puberty

Doğuş Vurallı, E. Nazlı Gönç, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu. Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 131-138

Sorumlu Yazar: Doğuş Vurallı, Türkiye
LookUs & Online Makale