ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 50 (1)
Cilt: 50  Sayı: 1 - 2015
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Jüvenil idiyopatik artritte tedavi ve yeni tedavi seçenekleri
Treatment in juvenile rheumatoid arthritis and new treatment options
Özgür Kasapçopur, Kenan Barut
doi: 10.5152/tpa.2015.2229  Sayfalar 1 - 10

3.
Çocuklarda tanıdan tedaviye demir eksikliği anemisi
Iron deficiency anemia from diagnosis to treatment in children
Nihal Özdemir
doi: 10.5152/tpa.2015.2337  Sayfalar 11 - 19

ORIJINAL MAKALE
4.
Santral erken puberte ve prematür telarş ayırıcı tanısında klinik ve laboratuvar bulgular
Clinical and laboratory findings in the differential diagnosis of central precocious puberty and premature thelarche
Gönül Çatlı, Pınar Erdem, Ahmet Anık, Ayhan Abacı, Ece Böber
doi: 10.5152/tpa.2015.2281  Sayfalar 20 - 26

5.
Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğan bebeklerde seçici baş soğutma tedavisi ile tüm beden soğutma tedavisinin karşılaştırılması: Kısa dönem sonuçları
Comparison of selective head cooling therapy and whole body cooling therapy in newborns with hypoxic ischemic encephalopathy: Short term results
Aytuğ Atıcı, Yalçın Çelik, Selvi Gülaşı, Ali Haydar Turhan, Çetin Okuyaz, Mehmet Ali Sungur
doi: 10.5152/tpa.2015.2167  Sayfalar 27 - 36

6.
İdiyopatik nefrotik sendrom tanılı çocukların uzun dönem sonuçları; tek merkez deneyimi
Long-term results of children diagnosed with idiopathic nephrotic syndrome; single center experience
Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Süleyman Kalman, Faysal Gök
doi: 10.5152/tpa.2015.2086  Sayfalar 37 - 44

7.
Prematüre osteopenisi tanısında tübüler fosfor reabsorbsiyonunun yerinin değerlendirilmesi
Assessment of the place of tubular reabsorption of phosphorus in the diagnosis of osteopenia of prematurity
Duygu Besnili Acar, Sultan Kavuncuoğlu, Merih Çetinkaya, Ercüment Petmezci, Mesut Dursun, Orhan Korkmaz, Emel Kayrak Altuncu
doi: 10.5152/tpa.2015.1478  Sayfalar 45 - 50

8.
Tüberoskleroz kompleksi; tek merkez deneyimi
Tuberous sclerosis complex; a single center experience
Ilknur Erol, Tülin Savaş, Sevda Şekerci, Nalan Yazıcı, Ayşe Erbay, Şenay Demir, Semra Saygı, Özlem Alkan
doi: 10.5152/tpa.2015.2138  Sayfalar 51 - 60

OLGU SUNUMU
9.
“Bonzai” kullanımına bağlı kalp ve damar sistemi yan etkileri: İki olgu sunumu
Cardiovascular side effects related with use of “Bonzai”: Two case reports
Sezen Ugan Atik, Reyhan Dedeoğlu, Fatih Varol, Halit Çam, Ayşe Güler Eroğlu, Levent Saltık
doi: 10.5152/tpa.2015.2609  Sayfalar 61 - 64

10.
Bir çocukta Psychoda albipennis’in etken olduğu ürogenital miyazis
Urogenital myiasis caused by Psychoda albipennis in a child
Ayşegül Doğan Demir, Meryem Iraz, Duygu Neval Sayın Ipek
doi: 10.5152/tpa.2015.463  Sayfalar 65 - 68

11.
Topallama yakınmasıyla başvuran 10 yaşında erkek hasta
A 10-year-old boy with limping complaint
Mert Çiftdemir, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Deniz Aydın, Ülfet Vatansever Özbek, Kenan Sarıdoğan
doi: 10.5152/tpa.2015.2165  Sayfalar 69 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale