ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 48 (1)
Cilt: 48  Sayı: 1 - 2013
DERLEME
1.
Tıpta çocuk ve etik
Children and ethics in medicine
Çağatay Üstün, Nuray Demirci
doi: 10.4274/tpa.1799  Sayfalar 1 - 6

2.
Çocuklarda protein kaybettiren enteropati
Protein losing enteropathy in children
Gönül Çaltepe, Atakan Comba
doi: 10.4274/tpa.1816  Sayfalar 7 - 12

ORIJINAL MAKALE
3.
Doğumsal brakiyal pleksus felçli olgularımız: tek merkezin 20 yıllık deneyimi
Obstetric brachial plexus palsy: 20 years’ experience at a tertiary center in Turkey
Gönül Acar, Barış Ekici, Feride Bilir, Mine Çalışkan, Meral Özmen, Nur Aydınlı, Burak Tatlı
doi: 10.4274/tpa.911  Sayfalar 13 - 16

4.
Geç preterm yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları
Mortality and morbidity in late-preterm newborns
Pınar Binarbaşı, Yasemin Akın, Fatma Narter, Berrin Telatar, Esra Polatoğlu, Turgut Ağzıkuru
doi: 10.4274/tpa.821  Sayfalar 17 - 22

5.
İndirekt hiperbilirübinemili olgularda minör eritrosit antijenlerinin alloimmünizasyondaki rolü
Role of minor erythrocyte antigens on alloimmunızation in neonatal indirect hyperbilirubinemia background
Ali Orgun, Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Leman Tekin, Fatma Kaya Kılıç, Yüce Ayhan, Canan Vergin, Füsun Atlıhan
doi: 10.4274/tpa.944  Sayfalar 23 - 29

6.
Çocuklarda tonsiller hipertrofi olgularında Epstein Barr virüsünün rolü
Role of Ebstein-Barr virus in children with tonsillar hypertrophy
Sibel Aka, Berna Yayla Özker, Ebru Demiralay, İsmet Ercan Canbay
doi: 10.4274/tpa.963  Sayfalar 30 - 34

7.
Yenidoğanın geçici takipnesinde epiteliyal sodyum kanalı alfa alt biriminin sentezinden sorumlu SCNN1A geninin değerlendirilmesi
Evaluation of gene SCNN1A responsible for the synthesis of alpha subunit of epithelial sodium channel in transient tachypnea of newborn
Osman Öztekin, Mahmut Akyol, Salih Kalay, Gönül Tezel, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür
doi: 10.4274/tpa.967  Sayfalar 35 - 39

8.
İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi
Herpes zoster experience in two pediatric infection clinics
Semra Şen, Nuri Bayram, Zümrüt Şahbudak Bal, Katibe Başak Yıldız, Mehmet Helvacı, Fadıl Vardar
doi: 10.4274/tpa.979  Sayfalar 40 - 43

9.
İnmemiş testiste geç kalma nedenleri: iki çocuk cerrahisi merkezinin sonuçları
Reasons for delay in undescended testis: the results of two pediatric surgery centers
Erdal Türk, Fahri Karaca, Yeşim Edirne, Cem Mehmet Bilen
doi: 10.4274/tpa.981  Sayfalar 44 - 47

10.
Allopürinolün hipoksik-iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitesi üzerine etkisi
Allopurinol’s effect on caspase-3 and caspase-8 activity in hypoxic-ischemic newborn rats
Kenan Özcan, Mehmet Satar, Necmiye Canacankatan, Erdal Taşkın, Kenan Dağlıoğlu
doi: 10.4274/tpa.986  Sayfalar 48 - 52

11.
Deli bal zehirlenmesine bağlı bradikardi ve hipotansiyon gelişen çocuk olgusu
A child with bradycardia and hypotension related to mad honey intoxication
Hakan Uzun, İlyas Sarı, Cemalettin Güneş, Kenan Kocabay, Dursun Ali Şenses, Hayati Kandiş
doi: 10.4274/tpa.328  Sayfalar 53 - 54

OLGU SUNUMU
12.
Bir olgu nedeniyle teofilin zehirlenmesi
A case with theophylline intoxication
Ertan Sal, Avni Kaya, Hayrettin Temel, Murat Başaranoğlu, Hüseyin Çaksen
doi: 10.4274/tpa.454  Sayfalar 55 - 56

13.
Yenidoğan döneminde kalpteki kitleler nedeniyle tanı alan tüberoskleroz olguları
Tuberosclerosis cases presenting with cardiac mass during the neonatal period
Demet Terek, Özge Altun Köroğlu, Mehmet Yalaz, Mert Kazandı, Şule Gökçe, Murat Deveci, Ertürk Levent, Mete Akisu, Ruhi Özyürek, Nilgün Kültürsay
doi: 10.4274/tpa.322  Sayfalar 57 - 61

14.
TİP 1 diyabetin çok nadir bir komplikasyonu: yeni tanılı olguda gelişen insülin ödemi
A very rare complication of type 1 diabetes: insulin edema developed in a newly diagnosed type 1 diabetes
Tolga Altuğ Şen, Ayşegül Bükülmez, Adnan Narci, Meltem Uğraş, Özlem Güraksin, Reşit Köken, Faruk Alpay
doi: 10.4274/tpa.375  Sayfalar 62 - 64

15.
Denizkızı sendromu
Mermaid syndrome
Yalçın Çelik, Ali Haydar Turhan, Selvi Gülaşı, Tuğba Kara, Hicran Şenli, Aytuğ Atıcı
doi: 10.4274/tpa.381  Sayfalar 65 - 67

16.
Önceden sağlıklı olan bir çocukta ektima gangrenozum
Ecythema gangrenosum in a previously healthy child
Adem Karbuz, Halil Özdemir, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Ülker Doğru
doi: 10.4274/tpa.421  Sayfalar 68 - 70

17.
Kikuchi-Fujimoto hastalığı ile birlikte hemofagositik sendrom
Kikuchi-Fujimoto disease associated with hemophagocytic syndrome
Pamir Gülez, Murat Hızarcıoğlu, Ragıp Ortaç
doi: 10.4274/tpa.478  Sayfalar 71 - 73

EDITÖRE MEKTUP
18.
Çocuk hastada kolşisin zehirlenmesine bağlı rabdomiyoliz
Colchicine poisoning related rhabdomyolysis in a child
Fatih Demircioğlu, Elif Kazancı, Hakan Edoğan, Mervan Bekdaş, Sevil Göksügür
doi: 10.4274/tpa.1016  Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Patolojik tibiya kırığı olan yenidoğan: osteofibroz displazi
Newborn with pathologic fracture of the tibia: osteofibrous dysplasia
Serdar Al, Hasan Tarkan İkizoğlu, Metin Uzun, Mebrure Bilge Bilgiç, Harzem Özger
doi: 10.4274/tpa.56  Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

20.
Kaybolan beyaz madde hastalığı; nadir bir olgu
Vanishing white matter leukodystrophy, a rare case report
Serhat Güler, Adnan Yüksel, Akın İşçan, İlhan Işık, Burak Tatlı
doi: 10.4274/tpa.1075  Sayfalar 78 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

21.
Nadir bir durum: anti-E’ye bağlı subgrup uyuşmazlığı
A rare condition: subgroup incompatibility due to anti-E
Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan, Muhittin Çelik, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.4274/tpa.68  Sayfalar 80 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

22.
Patent duktus arteriyozuslu erken doğan bir bebekte parasetamol tedavisi
Paracetamol therapy in a preterm newborn with patent ductus arteriosus
Özmert Muhammet Ali Özdemir, Kazım Küçüktaşçı, Mustafa Doğan, Özlem Şahin, Hacer Ergin
doi: 10.4274/tpa.69  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
23.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale