ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 47 (4)
Cilt: 47  Sayı: 4 - 2012
DERLEME
1.
Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi
Childhood urticaria and angioedema: pathogenesis, diagnosis and therapy
Işıl Barlan, Safa Barış
doi: 10.4274/tpa.1679  Sayfalar 232 - 236

2.
Çocuklarda konjonktivitler
Pediatric conjunctivitis
Muhittin Taşkapılı, Melike Balıkoğlu Yılmaz
doi: 10.4274/tpa.927  Sayfalar 237 - 243

ORIJINAL MAKALE
3.
Erken doğmuş yenidoğanlarda total parenteral beslenmenin böbrek işlevleri üzerine etkileri
Effects of total parenteral nutrition on renal function in preterm neonate
Yılmaz Tabel, Mehmet Öncü, Ilke Mungan Akın, Aysun Bay Karabulut, Ahmet Taner Elmas
doi: 10.4274/tpa.856  Sayfalar 244 - 249

4.
Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon ile tedavi sonuçları
Outcomes of diode laser photocoagulation for zone 1 retinopathy of prematurity
Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
doi: 10.4274/tpa.137  Sayfalar 250 - 253

5.
Erken doğmuş bebeğin arka yerleşimli ağır retinopatisinde diod lazer fotokoagülasyon sonuçlarımız
Outcomes of diode laser photocoagulation for aggressive posterior retinopathy of prematurity
Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
doi: 10.4274/tpa.138  Sayfalar 254 - 256

6.
Çocuklarda kronik adenotonsiller hipertrofinin büyüme üzerine etkilerinin adenotonsillektomi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of adenotonsillar hypertrophy and adenotonsillectomy on growth in children
Levent Kartal, Mehmet Ilhan Şahin, Ismail Külahlı, Mustafa Kendirci
doi: 10.4274/tpa.904  Sayfalar 257 - 262

7.
Orta ve ağır akciğer tutulumu olan kistik fibrozlu hastalarda ölüme etki eden diğer risk etmenleri
Other risk factors associated with mortality in moderate and severe cystic fibrosis patients
Yasemin Gökdemir, Ela Erdem, Ihsan Nuri Akpınar, Refika Ersu, Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç
doi: 10.4274/tpa.901  Sayfalar 263 - 267

8.
Doğuştan ağır nötropenide fenotip-genotip ilişkisi
The phenotype-genotype relationship in severe congenital neutropenia patients
Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner, Ayça Kıykım, Havva Hasret Çağan, Kaan Boztuğ, Işıl Barlan
doi: 10.4274/tpa.822  Sayfalar 268 - 271

9.
Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması
Mutational analysis of ten Turkish patients with glycogen storage disease type III: identification of four novel mutations
Esra Manguoğlu, Vedat Uygun, Figen Özkaya, Güven Lüleci, Reha Artan, Sibel Berker
doi: 10.4274/tpa.838  Sayfalar 278 - 282

10.
Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde akran istismarı nedeniyle yargılanan çocukların değerlendirilmesi
Evaluation of the children on trial in the Ankara 1st children's High Criminal Court for peer abuse
Hasan Atakan Şengül, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Rukiye Dağalp
doi: 10.4274/tpa.909  Sayfalar 283 - 289

OLGU SUNUMU
11.
Nadir bir immün olmayan hidrops fetalis nedeni: doğumsal siyalidoz
A rare cause of non-immune hydrops fetalis: congenital sialidosis
Ercan Tutak, Ayla Eker Sarıboyacı, Aştuğ Semiz, Necip Cihangir Yılanlıoğlu, Cem Kara
doi: 10.4274/tpa.301  Sayfalar 290 - 293

12.
Doğum öncesi dönemde tanı alan doğuştan kistik adenomatoid malformasyon: olgu sunumu
Congenital cystic adenomatoid malformation with prenatal diagnosis: case report
Salih Kalay, Osman Öztekin, Gönül Tezel, Erdem Başaran, Aygül Kernak, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür
doi: 10.4274/tpa.293  Sayfalar 294 - 297

13.
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) olan 11 yaşında yakınmasız olgu
Anomalous left coronary artery from pulmonary artery (ALCAPA) in asymptomatic 11-year-old case
Bülent Koca, Levent Saltık, Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.4274/tpa.619  Sayfalar 298 - 301

14.
İple asılı kalmaya bağlı akut sıkıntılı solunum sendromu olgusu
Acute respiratory distress syndromerelated to near hanging: a case report
Avni Kaya, Mesut Okur, Sinan Akbayram, Serhat Avcu, Mehmet Açıkgöz, Murat Doğan, Muhammet Akıl
doi: 10.4274/tpa.315  Sayfalar 302 - 304

15.
Prilokaine bağlı methemoglobinemi
Methemoglobinemia due to prilocaine administration
Mehmet Tayip Arslan, Vefik Arıca, Murat Tutanç, Seçil Günher Arıca
doi: 10.4274/tpa.308  Sayfalar 305 - 306

AYIN OLGUSU
16.
Parmaklarda kalınlaşma ve morarma olan beş yaş dört aylık kız hasta
Five years four months old girl with cyanosis and clubbing of the fingers
Ismail Yıldız, Serdar Bozlak, Yakup Ergül, Kemal Nişli, Ayşe Kılıç, Emin Ünüvar, Müjgan Sıdal, Fatma Oğuz
doi: 10.4274/tpa.1031  Sayfalar 307 - 309
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
17.
Bir olgu nedeniyle immün trombositopenik purpura ve çocuğun fiziksel istismarı
Idiopathic thrombocytopenic purpura and physical child abuse: a case report
Başar Çolak, Işık Karakaya, Ekrem Şentürk, Servet Yanal, Şahika G. Şişmanlar, Ümit Biçer
doi: 10.4274/tpa.757  Sayfalar 310 - 312
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Bir ergende metformin zehirlenmesi
Metformin intoxication in an adolescent
Erdal Eren, Mehmet Türe, Veysi Almaz, Tekin Bilgiç, Ihsan Yıldırım, Tahsin Gider
doi: 10.4274/tpa.1004  Sayfalar 313 - 314
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Dirençli epilepsi olgusunda mozaik ring kromozom 6 ve klinik önemi
Mosaic ring chromosome 6 and clinical significance in resistant epilepsy
Zeynep Ocak, Sevil Bilir Göksügür, Ertuğrul Mevlüt Kocaman
doi: 10.4274/tpa.19  Sayfalar 315 - 316
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

20.
Lupus nefritli bir olguda sistemik steroidlerin ender bir komplikasyonu: mediyastinal lipomatoz olgusu
Mediastinal lipomatosis: as a rare complication of systemic steroids in an adolescent with lupus nephritis
Nur Canpolat, Sebuh Kuruğoğlu, Lale Sever, Salim Çalışkan, Meltem Kıvılvım, Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
doi: 10.4274/tpa.366  Sayfalar 317 - 318
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

21.
Şiddetli seyirli Schimke immün-kemik displazili olgu sunumu
A severily affected case with Schimke immuno-osseous dysplasia
Cengiz Candan, Yüksel Yılmaz, Yasemin Alanay, Pınar Turhan, Fatma Candan, Müferet Ergüven
doi: 10.4274/tpa.357  Sayfalar 319 - 321
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
22.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 322
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
23.
Editörden
Editorial

Sayfa 323
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
24.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa 324
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

25.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa 325
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

26.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa 326
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale