ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 45 (3)
Cilt: 45  Sayı: 3 - 2010
DAVETLI DERLEME
1.
Alerjik hastalıklarda immünoterapi
Immunotherapy in allergy
Nihat Sapan
doi: 10.4274/tpa.45.225  Sayfalar 225 - 231

2.
Eozinofilik özofajit
Eosinophilic esophagitis
E. Mahir Gülcan, Ayça Vitrinel
doi: 10.4274/tpa.45.232  Sayfalar 232 - 237

ORIJINAL MAKALE
3.
Kronik karaciğer hastalığı olan çocukluklarda doğal antikoagülan düzeyleri
Natural anticoagulant levels in children with chronic liver disease
E. Mahir Gülcan, Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş
doi: 10.4274/tpa.45.238  Sayfalar 238 - 241

4.
Gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun: annede ve yenidoğanda B12 vitamini eksikliği
An important problem in developing countries: maternal and neonatal vitamin B12 deficiency
Hasan Önal, Erdal Adal, Taliha Özer, Zerrin Önal, Ahmet Aydın
doi: 10.4274/tpa.45.242  Sayfalar 242 - 245

5.
Çocukluk çağında hematürinin etiolojik nedenleri
Etiology of hematuria in childhood
Fatma Nur Sarı, Mehmet Bülbül, Gülay Demircan, Özlem Erdoğan, Sinan Sarı, Leyla Memiş, Ayşe Öner
doi: 10.4274/tpa.45.246  Sayfalar 246 - 251

6.
Bronşiyolit tanısıyla izlenen küçük çocuklarda RSV sıklığı, klinik ve laboratuvar özellikleri
The frequency, clinical and laboratory features of RSV in small children with bronchiolitis
Sinan Mahir Kayıran, Erhan Paloğlu, Berkan Gürakan
doi: 10.4274/tpa.45.252  Sayfalar 252 - 256

7.
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastalarda temassız infrared alın termometresi ile standart termometrelerin karşılaştırılması
Comparison of non-contact infrared forehead thermometer to standard temperature measurement in neonatal intensive care unit patients
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.4274/tpa.45.257  Sayfalar 257 - 263

8.
Türkiye’de illerde bebek ölüm hızı ne kadar doğru hesaplanabiliyor? Bursa’dan bir çalışma
How correct are the infant mortality rate calculations in the provinces of Turkey? A study from Bursa
Kayıhan Pala, Alpaslan Türkkan, Harika Gerçek
doi: 10.4274/tpa.45.264  Sayfalar 264 - 267

9.
Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi
Early evaluation of pediatric advanced life support courses in children
Aytuğ Atıcı, Ertan Mert, Şebnem Atıcı, Olgu Hallıoğlu, Dinçer Avlan, Selda Polat, Murat F. Soyal, Fulya Kaya, Çetin Okuyaz, Handan Birbiçer, Ali Naycı, Turgut Arpacı, Ali Haydar Turhan, Bayram A. Güvelioğlu, Zeki Tantoğlu
doi: 10.4274/tpa.45.268  Sayfalar 268 - 271

10.
Erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin çinko, bakır ve demir düzeylerinin karşılaştırılması
The comparison of zinc, copper and iron concentration in preterm and term babies mother’s milk
Ayşe Betül Ergül, Mehmet Adnan Öztürk, Zeliha Leblebici
doi: 10.4274/tpa.45.272  Sayfalar 272 - 279

11.
Türkiye’nin Ege bölgesinde alışkanlık haline gelmiş horlama sıklığı ve ilişkili risk etkenleri
The prevalence of habitual snoring in Aegean region of Turkey and associated risk factors
Özge Yılmaz, Gönül Dinç, Ayhan Söğüt, Şahin Aktulun, Burak Arslan, Metin Kocacan, Betül Özdel, Selime Özen, Gökben Yaslı, Hasan Yüksel
doi: 10.4274/tpa.45.280  Sayfalar 280 - 285

12.
Van ilindeki 0-36 ay arası sağlıklı çocuklarda serum 25-OHD düzeyi
Level of serum 25-OHD in healthy children aged 0-36 months in Van
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Sebahat Gücük, Tamer Edirne
doi: 10.4274/tpa.45.286  Sayfalar 286 - 290

OLGU SUNUMU
13.
Lujan-Fryns sendromlu bir olgu sunumu
A case of Lujan-Fryns syndrome
Nihat Olgaç Dündar, Bumin Dündar, Ayça Esra Akkaya
doi: 10.4274/tpa.45.291  Sayfalar 291 - 294

14.
Yenidoğan döneminde preseptal selülit
Preceptal cellulitis in the newborn
Zahide Yalaki, Ülkü Tıraş, Ilknur Özkan, Yıldız Dallar
doi: 10.4274/tpa.45.295  Sayfalar 295 - 298

15.
Transvers miyelit tablosu ile getirilen akut dissemine ansefalomiyelit olgusu
A case of acute disseminated encephalomyelitis presented with transvers myelitis
Avni Kaya, Mustafa Özkan, M. Selçuk Bektaş, Mehmet Açıkgöz, Hayrettin Temel, Ertan Sal, Hüseyin Çaksen
doi: 10.4274/tpa.45.299  Sayfalar 299 - 302

AYIN OLGUSU
16.
Ateş, baş ağrısı, yürüme, dik durma ve konuşmada bozuklukla başvuran beş yaşında erkek hasta
A five-year-old boy with fever, headache, disturbances in walking, erect posture and speech
Mesut Okur, Avni Kaya, Lokman Üstyol, Ertan Sal, Hüseyin Çaksen
doi: 10.4274/tpa.45.303  Sayfalar 303 - 305
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale