ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(2): 96-104 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6262

Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi

Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan annelerin sosyodemografik özellikleri ve psikopatolojik özelliklerinin incelenmesi ile bu özelliklerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etkisinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmada rastgele seçilen 284 kadına, Kasım 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında ulaşıldı. Veri toplamak amacıyla kadınlara sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 27 soruluk anket ve kısa semptom envanteri uygulandı. İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 19 for Windows paket programı, istatistiksel analiz olarak frekans tabloları, kısa semptom envanterinden alınan puan ortalamaları, ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve çoklu lojistik regresyon çözümlemesi kullanılmıştır.
Bulgular: Annelerin %37’si bebeğine ilk altı ay sadece anne sütü vermişti. Kadınlardan lise ve üzeri okullardan mezun olanların, gebelik döneminde anne sütü eğitimi alanların, doğum sonrası ilk yarım saat emzirenlerin, çalışmayanların bebeğine ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Fakat kadınlardan aile büyükleriyle birlikte yaşayanların ya da bebek beslenmesi konusunda etkilenenlerin ve sigara içenlerin, ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı anlamlı olarak daha düşüktü. İlk altı ay sadece anne sütü vermeyenlerin kısa semptom envanterinden aldıkları puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksekti.
Çıkarımlar: Araştırmamızda ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı %37 olarak bulunmuştur. Doğum sonrası dönem, psikiyatrik rahatsızlık risklerinin arttığı ve annenin desteklenmesi gereken bir dönemdir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, kısa semptom envanteri, psikopatoloji

Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months

Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Aim: The aim of this study is to investigate the socio-demographic characteristics and psychopathologic features of mothers living in Cukurova, Adana and to investigate the effect of these characteristics on exclusive breastfeeding status for the first six months.
Material and Methods: This is a cross sectional study. 284 randomly selected women were reached in the study, between November 2015-February 2016. A questionnaire consisting of 27 questions which determine sociodemographic characteristics and brief symptom inventory were applied. As for the statistical evaluation, SPSS 19 Package Software for Windows was used. For the statistical analysis; frequency tables, average scores from the brief symptom inventory, chi square test, Mann-Whitney U and Multiple logistic regression analysis were used.
Results: 37.0% of the mothers gave exclusive breastfeeding for first six months. Those who graduated from high school and upper school, those who were educated in breastfeeding, those who breastfed for the half hour after birth, and those who did not work had a significantly higher rate of giving only breast milk for the six months. However, the rate of breastfeeding in first six months was significantly lower for women those who lived together with their elders and smokers. The mean scores from brief symptom inventory were significantly higher in mothers who did not give breast milk only during first six months.
Conclusion: Exclusive breastfeeding rate was 37% in the first six months of our study. The postpartum period is a period in which the risk of psychiatric discomfort increases and the mother should be supported.

Keywords: Breastfeeding, brief symptom inventory, psychopathology

Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba. Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(2): 96-104

Sorumlu Yazar: Didem Ata Yüzügüllü, Türkiye
LookUs & Online Makale