ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Annelerin 0–6 yaş çocuklar için ev kazalarına karşı aldıkları önlemlerin değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 149-156 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.64614

Annelerin 0–6 yaş çocuklar için ev kazalarına karşı aldıkları önlemlerin değerlendirilmesi

Zehra Aslan Aydoğdu, Elif Ateş, Turan Set
Karadeniz Teknik Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Kazalar ve yaralanmalar, önlenebilir olması nedeniyle özellikle çocukluk çağında dikkat edilip, önlem alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda 0–6 yaş grubu çocuğu olan annelerin sosyodemografik özellikleri ile ev kazalarına ilişkin aldıkları güvenlik önlemlerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Temmuz 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında Trabzon ili Kalkınma Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 0–6 yaş grubu çocuğu olan 244 kadın gönüllü birey alınmıştır. Katılımcılara demografik bilgiler anketi ve 0–6 Yaş Çocuklarda Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 30,8±5,4 yıl idi. Çocukları ev kazası geçiren annelerin oranı %42,6 (n=104) olarak saptandı. Annelerin eğitim ve gelir durumları açısından aldıkları ölçek puanı arasında anlamlı bir fark saptandı (p=0,049, p=0,015). Çocuk sayısı ile ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu (r=-0,067, p=0,299). Ölçekten alınan toplam puan ile bakımdan sorumlu olunan çocuk sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0,027).
Çıkarımlar: Çocukluk çağı ev kazaları önlenebilir olması nedeniyle önemlidir. Çalışmamız çocukluk çağı ev kazalarını önleme çalışmalarına dayanak oluşturabilecek risk etmenlerini ortaya koymaktadır. Kullanılan ölçekte katılımcının aldığı puan ev kazası riski açısından belirleyicidir. Hane içerisinde çocuk sayısının fazla olması ev kazası görülme riskini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk koruma, ev kazaları, 0–6 yaş.

Assessment of mothers’ measures against home accidents for 0–6-year-old children

Zehra Aslan Aydoğdu, Elif Ateş, Turan Set
Department of Family Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Aim: Home accidents are one of the important public health problem, especially in childhood, because all can be avoided. We aimed to compare the sociodemographic characteristics of mothers with a child aged 0–6 years in terms of the safety measures they have taken against home accidents.
Material and Methods: Our study was performed between July and December 2017 in the Trabzon, Kalkınma Family Health Center. Two hundred forty-four female volunteer mothers were included in the study. We evaluated the relationship between sociodemographic characteristics and scores from the ‘Scale for Identification by Mothers of the Safety Measures Taken by Mothers to Prevent Home Accidents in Children in the 0–6 Age Group.’
Results: The mean age of the participants was 30.8±5.4 years. The frequency of home accidents was 42.6% (n=104). We found significant differences between the scale scores in terms of educational status and income levels (p=0.049, p=0.015). There was no significant correlation between the number of children and scale score (r=-0.067, p=0.299). There was a statistically significant difference between the total score of the scale and the person responsible for the care of the child at home (p=0.027).
Conclusion: The childhood home accidents are important since they are preventable. The present study reveals the risk factors that may form a basis for the studies on preventing the childhood home accidents. In the scale used here, the score of participant determines the risk of home accident. The increase in the number of children in the house increases the risk of home accident.

Keywords: Child protection, home accidents, age 0–6 years.

Zehra Aslan Aydoğdu, Elif Ateş, Turan Set. Assessment of mothers’ measures against home accidents for 0–6-year-old children. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 149-156

Sorumlu Yazar: Zehra Aslan Aydoğdu, Türkiye
LookUs & Online Makale