ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Ergen kızların human papilloma virüsü ve aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 142-147 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1545

Ergen kızların human papilloma virüsü ve aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri

Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Seda Keskin1, Ali Galip Zebitay1, Ayşegül Deregözü1, Taner Usta2, Oğuz Yücel1
1Süleymaniye Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırmamızın amacı; kliniğimize başvuran ergen kızların human papilloma virüs (HPV) enfeksiyonu ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Mart 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında; jinekoloji polikliniğine başvuran 13-18 yaş arasındaki 501 ergen kızın HPV ve HPV aşısı ile ilgili anket sorularını cevaplandırmaları istenmiştir. Çalışmada, araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek geliştirilen, ‘Katılımcı Bilgi Formu’ ve ‘HPV Bilgi Değerlendirme Formu’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.5 programı kullanılarak bilgisayar ortamına girilmiş ve değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistik, ortalama, standart sapma, sayı ve yüzdelik dağılımları ile gösterilmiştir.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 501 olgunun yaşları ortalaması 15,92 idi. Çalışmaya dahil edilen 390 olgunun (%77,8) HPV hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yüz on bir olgu (%22,2) HPV’yi daha önce duyduğunu veya bilgisi olduğunu ifade etti. Human papilloma virüsü hakkında bilgisi olan olguların yaş ortalamaları 16,52 olarak bulundu. Human papilloma virüsü hakkında hiç bilgisi olmayan 390 (%77,8) olgunun yaş ortalamaları ise 15,75 idi. Olguların arasında sadece bir olgunun (%0,9) HPV aşısını yaptırdığı saptandı. Aşıyı yaptırmak istemeyenlere bunun sebebi sorulduğunda; %40,9’u yetersiz bilgi sebebiyle, %26,4’ü maliyet sebebiyle, %16,4’ü kendini riskli görmeme sebebiyle, yine %16,4’ü de yan etkilerinden korkmaları sebebiyle olduğunu söyledi.
Çıkarımlar: Araştırmamızda; çalışma grubumuzu oluşturan ergen kızların HPV ve HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptandı. Toplum sağlığı açısından HPV aşısının tanıtılması ve serviks kanserinin önlenmesine ilişkin tedbirlerin öğretilmesi amacıyla sözlü, yazılı, görsel iletişim araçları, internet yoğun ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Ergen yaş grubuna hizmet veren, öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları olmak üzere, kadın hastalıkları ve doğum ve aile hekimlerinin HPV aşısı ve enfeksiyonu ile ilgili doğru tutum ve davranışları geliştirmeleri desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, human papilloma virüs, human papilloma virüsü aşısı

Knowledge levels of adolescent girls about human papilloma virus and its vaccine

Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Seda Keskin1, Ali Galip Zebitay1, Ayşegül Deregözü1, Taner Usta2, Oğuz Yücel1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Süleymaniye Maternity Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of our study was to evaluate the level of knowledge of the adolescent girls who presented to our clinic about human papilloma virus (HPV) infection and HPV vaccine.
Material and Methods: Five hundred and one adolescent girls aged between 13 and 18 years who presented to the gynecology outpatient clinic between March 2012 and March 2013 were asked to answer the questions of the questionnaire about HPV and HPV vaccine. The “Participant Information Form” and “HPV Information Assessment Form” were used by examination of the related literature by the investigators. The data obtained were entered into the computer using the SPSS 16.5 program and evaluated. Descriptive statistics were shown with mean, standard deviation, number and percentage values.
Results: The mean age of 501 subjects who were included into the study was 15.92 years. 390 subjects (77.8%) who were included in the study had no information about HPV. 111 subjects (22.2%) stated that they heard of HPV before or had information about HPV. The mean age of the subjects who had information about human papilloma virus was found to be 16.52 years. The mean age of 390 subjects (77.8%) who had no information about human papilloma virus was 15.75 years. It was found that only one of the subjects (0.9%) was vaccinated with HPV vaccine. When the subjects who did not wish to be vaccinated were asked for the reason, 40.9% stated that the reason was inadequate information, 26.4% stated that the reason was high cost, 16.4% stated that the reason was the fact that they did not consider themselves at risk and 16.4% stated that the reason was the fact that they were afraid of side effects.
Conclusions: In our study, it was found that the adolescent girls who constituted our study group had insufficient information about HPV and HPV vaccine. Verbal, written and visual communication tools and internet should be used intensively and efficiently for the objective of introducing HPV vaccine and teaching the precautions related with prevention of cervix cancer in terms of public health. Primarily pediatrician and gynecologists and family physicians who give service for the adolescence age group should be supported to develop appropriate attitudes and behaviors related with HPV vaccine and infection.

Keywords: Adolescent, human papilloma virus, human papilloma virus vaccine

Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit, Seda Keskin, Ali Galip Zebitay, Ayşegül Deregözü, Taner Usta, Oğuz Yücel. Knowledge levels of adolescent girls about human papilloma virus and its vaccine. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 142-147

Sorumlu Yazar: Orkun Çetin
LookUs & Online Makale