ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Çocukluk çağı epilepsilerine karşı toplumsal tutum ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 23-29 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.50251

Çocukluk çağı epilepsilerine karşı toplumsal tutum ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kürşat Bora Çarman1, Didem Arslantaş2, Engin Karadağ3, Coşkun Yarar1, Meltem Dinleyici4, Alaettin Ünsal2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Antalya, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Çocukluk çağı epilepsilerine karşı toplumsal tutum ölçeği bulunmamaktadır. Bu araştırmada, toplumun çocukluk çağı epilepsisine yönelik tutumlarını üç bileşenli tutum modeli temelinde geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma İç Anadolu bölgesindeki bir ilde yaşları 18 ile 68 arasında değişen 150’si erkek, 164’ü kadın olmak üzere 314 katılımcı üzerinde yürütüldü. Araştırmada veriler, 52 maddeden oluşan taslak ölçeğin uygulanmasıyla elde edildi. Taslak ölçek maddelerinin madde ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla korelasyon analizi; taslak ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; ölçeğin ölçüm güvenirliği için Cronbach Alpha iç-tutarlılık katsayısı kullanıldı.
Bulgular: Araştırmada temel bileşenler ve Horn’un paralel analizi sonucunda varyansın %52,39’unu açıklayan öz-değeri 1’in üzerinde iki faktörlü yapı elde edildi. Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında ise standart uyum değerleri kapsamında, açımlayıcı faktör analizinde modellenen faktör yapısı doğrulandı. Ölçeğin ölçüm güvenirliği, Cronbach Alpha iç-tutarlılık katsayısı 0,75 ile 0,85 arasındadır. Çocukluk Çağı Epilepsi Tutum Ölçeği, (i) Duygulanımsal ve Davranışsal Tutum ile (ii) Bilişsel Tutum olmak üzere iki faktör içinde yer alan 12 maddeden oluşmakta olup ölçek 5’li Likert skalasındadır.
Çıkarımlar: Araştırmada elde edilen verilere göre geliştirilen ölçek, bireylerin çocukluk çağı epilepsisine yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olup çocukluk çağı epilepsisine yönelik çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, geçerlik, güvenirlik, ölçek epilepsi, tutum

Developing a scale of social attitude towards childhood epilepsies: a validity and reliability study

Kürşat Bora Çarman1, Didem Arslantaş2, Engin Karadağ3, Coşkun Yarar1, Meltem Dinleyici4, Alaettin Ünsal2
1Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
2Department of Public Health, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
3Akdeniz University Faculty of Education, Antalya, Turkey
4Division of Social Peditrics, Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Aim: There is no scale of social attitude towards childhood epilepsies. In this research study, it was aimed to develop a valid and reliable scale based on three-component attitude model to measure society’s attitudes towards childhood epilepsy.
Material and Methods: This study was conducted in a province in Central Anatolia with 314 participants (150 males and 164 emales) aged between 18 and 68 years. The data in the study were obtained by applying a draft scale consisting of 52 items. Correlation analysis was performed to determine item discrimination of the items included in the draft scale; exploratory and confirmatory factor analyses were performed to determine the scale’s structure validity and Cronbach alpha internal-consistency coefficients were used to determine the scale’s measurement reliability.
Results: In the study, a two-factor structure with an eigenvalue above 1, which explained 52.39% of the variance, was obtained as a result of principal component analysis and Horn’s parallel analysis. Following confirmatory factor analysis, the factor structure modeled in exploratory factor analysis was confirmed within the context of standard fit values. The Cronbach alpha internal consistency coefficient (measurement reliability of the scale) was between 0.75 and 0.85. The Childhood Epilepsy Attitude Scale consists of 12 items included in two factors: (i) Affective and Behavioral Attitude and (ii) Cognitive Attitude. The scale is a 5-point Likert-type scale.
Conclusion: According to the data obtained in the study, the scale is a valid and reliable data collection tool that can be used for measuring individuals’ attitudes towards childhood epilepsy. It is thought that this scale can be used in studies related to childhood epilepsy.

Keywords: Attitude, childhood, epilepsy, reliability, scale, validity

Kürşat Bora Çarman, Didem Arslantaş, Engin Karadağ, Coşkun Yarar, Meltem Dinleyici, Alaettin Ünsal. Developing a scale of social attitude towards childhood epilepsies: a validity and reliability study. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 23-29

Sorumlu Yazar: Kürşat Bora Çarman, Türkiye
LookUs & Online Makale