ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Malnütrisyonlu çocuklarda kardiyak değerlendirme [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 157-165 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.43815

Malnütrisyonlu çocuklarda kardiyak değerlendirme

Osman Akdeniz1, Yılmaz Selim Erdal2, Muhittin Çelik3, Nezir Özgün3
1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı malnütrisyonlu çocuklardaki miyokardiyal değişiklikleri ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışma 47 malnütrisyonlu hasta ve 44 sağlıklı kontrol hastasını içermektedir. Malnütrisyonlu olgular Gomez ve Waterlov sınıflamasına göre gruplara ayrıldı. Tüm olgulara elektrokardiyografik ve ekokardiyografik inceleme, 24 saatlik Holter monitörizasyonu ve biyokimyasal değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Malnütrisyonlu grubun 20’si (%42,5), kontrol grubunun ise 19’u (%43,1) erkek idi (p<0,05). Yaş ortalaması bakımından malnütrisyonlu grup ve kontrol grubu arasında fark yoktu (sırasıyla, 69,4±57,3 ay, 68,9±48,2 ay p=0,5). Hasta grupta sol ventrikül kitle ölçümü kontrol grubuna göre düşükken, sol ventrikül kitle indeksi farklı bulunmadı (sırasıyla, 42,3±24,5gr, 53,4±23,9 gr, p=0,049 ve 60,7±13,3 gr/m2, 61,9±12,1 gr/m2, p=0,67). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve kısalma fraksiyonu oranı hasta grubunda kontrol gruba göre düşüktü (sırasıyla, %66,2±5,3, %69,2±4,07, p=0,04 ve %35,4±4,2, %37,9±3,4, p=0,03). Miyokardiyal performans indeksi malnütrisyonlu hastalarda yüksekti (sırasıyla, 0,45±0,09, 0,36±0,05, p=0,001). Kardiyak fonksiyonlardaki bozulmalar malnütrisyonun şiddeti ve süresiyle ilişkiliydi. Troponin düzeyleri hiçbir hastada yüksek değildi. Düzeltilmiş QT dispersiyonu malnütrisyonlu hastalarda anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, 47,9±16,8, 32,9±10,6, p=0,001). Hiçbir hastamızda kompleks ventriküler aritmi bulunmadı.
Çıkarımlar: Çalışmamızda malnütrisyonlu çocuklarda sistolik fonksiyonlar başta olmak üzere kalbin kasılma fonksiyonlarında ve ileti sisteminde bozulma olduğu görüldü. Bu hastalarda malnütrisyonun erken tanı ve tedavisiyle kardiyak nedenli oluşabilecek hastalık ve ölüm önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kardiyak fonksiyonlar, malnütrisyon.

Cardiac evaluation in children with malnutrition

Osman Akdeniz1, Yılmaz Selim Erdal2, Muhittin Çelik3, Nezir Özgün3
1Department of Pediatric Cardiology, Diyarbakır Childrens’ Diseases Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Fırat University, Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey
3Department of Pediatrics, Diyarbakır Childrens’ Diseases Hospital, Diyarbakır, Turkey

Aim: The main purpose of this study was to identify myocardial changes in malnourished children.
Material and Methods: This prospective study included 47 patients with malnutrition and 44 healthy controls. The subjects who had malnutrition were classified according to the method of Gomez and Waterlow. Electrocardiographic and echocardiographic examinations, 24-h Holter monitoring, and biochemical assessments were performed in all subjects.
Results: The malnutrition group included 20 (42.5%) males, and the control group included 19 (43.1%) males (p<0.05). There was no difference between the malnutrition and control groups with regard to mean age (69.4±57.3 months and 68.9±48.2 months, respectively, p=0.5). Although the left ventricular mass was lower in the patient group compared with the control group, the left ventricular mass index was not different (42.3±24.5 g, 53.4±23.9 g, p=0.049 and 60.7±13.3 g/m2, 61.9±12.1 g/m2, p=0.67, respectively). The left ventricular ejection fraction and fractional shortening were lower in the patient group compared with the control group (66.2±5.3%, 69.2±4.07%, p=0.04 and 35.4±4.2%, 37.9±3.4%, p=0.03, respectively). The myocardial performance index was higher in the patient group (0.45±0.09, 0.36±0.05, respectively, p=0.001). The deterioration of cardiac functions was associated with the severity and duration of malnutrition. Troponin concentrations were not elevated in any patients. The corrected QT dispersion was significantly higher in patients with malnutrition (47.9±16.8, 32.9±10.6, respectively, p=0.001). Complex ventricular arrhythmias were not noted in any patients.
Conclusion: The malnourished children in this study exhibited impairment in the functions of cardiac contraction including mainly systolic functions and in cardiac conduction system. Cardiac morbidity and mortality can be prevented by early detection and treatment of malnutrition in these patients.

Keywords: Cardiac function, children, malnutrition.

Osman Akdeniz, Yılmaz Selim Erdal, Muhittin Çelik, Nezir Özgün. Cardiac evaluation in children with malnutrition. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 157-165

Sorumlu Yazar: Osman Akdeniz, Türkiye
LookUs & Online Makale