ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
2-8 Yaş Arası Çocuklarda Kuadriseps Açısının Değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 124-130 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.43179

2-8 Yaş Arası Çocuklarda Kuadriseps Açısının Değerlendirilmesi

Tamer Çankaya1, Ömer Dursun1, Bahar Davazlı1, Hidayet Toprak2, Hatice Çankaya1, Barış Alkan3
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu, Türkiye
3Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu, Türkiye

Amaç: Kuadriseps açısı spina iliaka anteriordan patella orta noktasına çizilen hat ile patella orta noktasından tibial tüberküle çizilen hat arasındaki açıdır ve alt ekstremite postürünün belirlenmesinde önemlidir. Bu araştırmanın amacı 2-8 yaş arası çocuklarda kuadriseps açısını ölçerek normatif değerini belirlemek, yaş, cinsiyet, ölçüm pozisyonu ve pes planus varlığı gibi faktörlerin ölçümlere olabilecek muhtemel etkisini değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntemler: Yaşları iki ila sekiz arasında değişen 296 (%49,4) kız, 303 (%50,6) erkek olmak üzere toplam 599 çocuk değerlendirmeye alındı. Çocuklar yaşlarına göre 2-4, 4-6 ve 6-8 yaş olmak üzere üç gruba ayrıldı. Çocukların demografik bilgileri alındıktan sonra sırtüstü ve ayakta iken kuadriseps açıları elektronik gonyometre yardımıyla ölçüldü. Feiss çizgisi çizilerek pes planus varlığı değerlendirildi.
Bulgular: Ayakta ve sırt üstü pozisyonda yapılan bilateral ölçümlerde çocukların kuadriseps açılarının yaşla birlikte azaldığı saptandı (p<0,05). Cinsiyetin ve pes planus değerlerinin pozisyondan bağımsız olarak kuadriseps açısı değerlerini etkilemediği bulundu (p>0,05). Her iki ölçüm pozisyonunda da vücut kütle indeksi ile kuadriseps açısı arasında düşük düzeyde negatif ilişki saptandı (p<0,05).
Çıkarımlar: Kuadriseps açısının bu yaş grubunda giderek azalmasının femur boyunun pelvis çapına göre orantısal olarak daha fazla büyümesinden kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Sağlıklı çocuklarda pozisyon değişiklikleri ve ekstremite üzerine ağırlık vermenin diz pozisyonunda değişikliğe sebep olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Diz, Genu Valgum, Genu Varum, Patella.

Assessment of quadriceps angle in children aged between 2 and 8 years

Tamer Çankaya1, Ömer Dursun1, Bahar Davazlı1, Hidayet Toprak2, Hatice Çankaya1, Barış Alkan3
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Health Sciences Faculty, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Bolu, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Education and Research Hospital, Bolu, Turkey
3Bolu Provincial Directorate of Health İzzet Baysal Public Hospital, Bolu, Turkey

Aim: The quadriceps angle is the angle between the line drawn from the spina iliaca anterior superior to the midpoint of the patella, and the line drawn from the midpoint of the patella to the tuberositas tibiae. It is important for lower extremity posture. The aim of this study was to determine the normative quadriceps angle value by measurement, and to assess the probable effect of factors such as measurement position, age, sex, and presence of pes planus on these values.
Material and Methods: A total of 599 children consisting of 296 (49.4%) girls and 303 (50.6%) boys aged between 2 and 8 years, were included in the study. The children were divided into three groups by age as 2-4 years, 4-6 years, and 6-8-years. After the children’s demographic data were collected, the quadriceps angle was measured using an electronic goniometer. Pes planus was assessed by drawing the Feiss line.
Results: In bilateral measurement, it was found that the quadriceps angle decreased with age both in the supine and standing positions (p<0.05). It was observed that sex and presence of pes planus had no effect on the quadriceps angle independent from measurement positions (p>0.05). A low negative correlation was found between body mass index and the quadriceps angle in both measurement positions (p<0.05).
Conclusions: It was found that positional changes and weight bearing on limbs did not cause any change in knee position in healthy children. We consider that the decrease in quadriceps angle in this age group is due to growth rate asymmetry between the femur shaft and pelvic diameter.

Keywords: Genu valgum, genu varum; knee; patella

Tamer Çankaya, Ömer Dursun, Bahar Davazlı, Hidayet Toprak, Hatice Çankaya, Barış Alkan. Assessment of quadriceps angle in children aged between 2 and 8 years. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 124-130

Sorumlu Yazar: Tamer Çankaya, Türkiye
LookUs & Online Makale