ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 278-282 | DOI: 10.4274/tpa.838

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması

Esra Manguoğlu1, Vedat Uygun2, Figen Özkaya1, Güven Lüleci1, Reha Artan2, Sibel Berker1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Otozomal çekinik olarak kalıtılan Glikojen depo hastalığı tip III’den, AGL gen mutasyonları sorumlu olmakla birlikte, mutasyonların dağılımı toplumlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, glikojen depo hastalığı tip III tanısı almış bireylerde, toplumumuza özgü AGL gen mutasyonlarının belirlenmesine ve belirlenen mutasyonlarla hastalığın kliniği arasında ilişki kurulmasına katkıda bulunmaktır. Karaciğer biyopsisi yapılmış ve enzimatik analizlerle glikojen depo hastalığı tip III tanısı almış sekiz farklı aileden yaşları iki ile sekiz arasında (ortalama yaş 1,7+1,1) olan, toplam 10 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların periferik kan örneklerinden DNA’ları elde edilmiş ve AGL geninin 6, 7, 9-18, 22, 24, 29-34 numaralı ekzonları DNA dizi analizi ile incelenmiştir. Çalışmamızda, iki yeni yanlış anlamlı mutasyon p.G167V ve p.Y173F, iki yeni intronik bölgede tek baz değişimi c.1284 -1G>A ve c.2002 -2A>T ile, daha önceden bilinen tek baz değişimi p.W1327X saptanmıştır. Ek olarak, çok sayıda intronik bölge varyantları bulunmuştur. Bunların dışında bazı tek nükleotid değişimleri de belirlenmiştir. On hastanın analizi sonucunda rs3736296, rs2291637, rs2035961, rs2274570, rs6692695 değişimleri sadece birer kez gözlenirken, 10 hastanın altısında IVS12-197T>G değişimi, 10 hastanın ikisinde ise rs296885 değişimi saptanmıştır. Genel olarak, toplam 35 kodlayıcı ekzondan oluşan AGL geninin literatüre gore 3, 4, 7, 16, 21, 25, 30 ve 31 numaralı ekzonlarında sıklıkla mutasyonlar bildirilmiş olup, bu çalışmanın sonuçları ve toplumumuzla ilgili diğer çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, Türk olgularda şimdiye kadar tanımlanan mutasyonların büyük bölümünün AGL geninin 31 numaralı ekzonunda bulunduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, Türk hastalarda AGL gen mutasyonlarının dağılımı toplumumuzdaki genetik heterojeniteyi yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AGL geni, glikojen depo hastalığı tip III, mutasyon

Mutational analysis of ten Turkish patients with glycogen storage disease type III: identification of four novel mutations

Esra Manguoğlu1, Vedat Uygun2, Figen Özkaya1, Güven Lüleci1, Reha Artan2, Sibel Berker1
1Akdeniz University Medical Faculty, Department of Medical Biology, Antalya, Turkey
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

AGL gene mutations are responsible for glycogen storage disease type III which is an autosomal recessive disorder. The distribution of these mutations shows a great variance in different populations. The aim of this study is to uncover the AGL gene mutation profile among Turkish patients and to contribute to the establishment of a link between these mutations and the clinical picture of the disease. A total of ten patients aged between two and eight years (mean age 1.7+1.1) who were diagnosed with glycogen storage disease type III by liver biopsy and enzymatic analysis from eight different families were included in this study. DNA was isolated from the peripheral blood samples of these patients and exons 6, 7, 9-18, 22, 24, 29-34 of the AGL gene were studied by DNA sequencing analysis. Our study revealed two novel missense mutations p.G167V and p.Y173F, two novel intronic single base substitutions c.1284-1G>A and c.2002-2A>T and a known single base substitution p.W1327X. Numerous intronic variants were also identified. As a result of the analysis of ten patients, SNP’s rs3736296, IVS12-197T>G, rs2291637, rs2035961, rs2274570, rs6692695, rs296885 were found in 1, 6, 1, 1, 1, 1, and 2 of the 10 patients, respectively. According to the recent literature about the AGL gene which is constituted of a total of 35 coding exons, mutations have been reported frequently in exons 3, 4, 7, 16, 21, 25, 30 and 31. This study and previous studies reveal that the majority of the mutations identified in Turkish patients so far have been detected in exon 31 of the AGL gene. In addition, the distribution of AGL gene mutations in Turkish patients reflects the genetic heterogeneity in our population.

Keywords: AGL gene, glycogen storage disease type III, mutation

Esra Manguoğlu, Vedat Uygun, Figen Özkaya, Güven Lüleci, Reha Artan, Sibel Berker. Mutational analysis of ten Turkish patients with glycogen storage disease type III: identification of four novel mutations. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 278-282

Sorumlu Yazar: Reha Artan
LookUs & Online Makale