ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Anemik hastada iyi öngörü [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 1-5

Anemik hastada iyi öngörü

Davut Albayrak, Canan Albayrak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kan Hastalıkları Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Anemi kan hastalıkları ile uğraşan kişiler kadar bütün hekimlerin ortak olarak ilgilendikleri bir hastalık grubudur. Anemi tanısının bir akış şeması üzerine tetkiklerin sıralanarak yapılması gereksiz tetkikleri azaltır ve tanıların atlanmasını engeller. Böyle bir şemada belkemiğini meydana getiren tetkik ve bunlardaki ölçütlerin iyi seçilmesi gerekir. Tam kan sayımı, ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit dağılım eğrisi (RDW), serum demiri, retikülosit sayımı, hemoglobin elektroforezi ve direkt Coombs testi bu şemanın en önemli ölçütleridir. Yalnız başına Hb düşüklüğü, düşük MCV ve artmış RDW bile çocukluk çağının en sık anemisi olan demir eksikliği anemisini büyük bir oranda tahmin ettirir. Demir tedavisine yanıt verilmesi tanıyı doğrular. Yazımızdaki akış şemasının anemi ayırıcı tanısının yapılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anemi, laboratuvar, pediatrik, tanı

Good prediction of an anemic patient

Davut Albayrak, Canan Albayrak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kan Hastalıkları Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Anemias are a group of disease which draw the interest of by all clinicians as well as hematologists. An algorithm of anemia diagnosis by test parameters decreases the unuseful tests and prevents false diagnosis. Such schema must contain well-chosen tests and parameters. Complete blood count, mean corpuscular volume (MCV), red cell distribution width (RDW), serum iron level, reticulocyte count, hemoglobin electrophoresis and direct Coombs test are most important measures. Even isolated Hb decrease, MCV decrease and RDW increase can predict near correct diagnosis of iron deficiency anemia. A response to iron treatment confirms the diagnosis. We think that the algorithm in our paper can facilitate the differential diagnosis of anemia by minimum test count.

Keywords: Anemia, diagnosis, laboratory, pediatric

Davut Albayrak, Canan Albayrak. Good prediction of an anemic patient. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Davut Albayrak
LookUs & Online Makale