ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Kliniğimizde 1992–2011 yılları arasında akut bakteriyel menenjit tanısıyla yatarak tedavi gören hastalarda erken komplikasyonlarla ilişkili etmenler [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 149-156 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.34445

Kliniğimizde 1992–2011 yılları arasında akut bakteriyel menenjit tanısıyla yatarak tedavi gören hastalarda erken komplikasyonlarla ilişkili etmenler

Meltem Bor1, Haluk Cezmi Çokuğraş2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Öz
Amaç: Akut bakteriyel menenjitte erken komplikasyon gelişimi ile ilişkili etmenleri değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Ocak 1992–Ocak 2011 tarihleri arasında akut bakteriyel menenjit tanısı konulan 389 olgu erken komplikasyon gelişimi için risk etmenlerin belirlenmesi amacıyla geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Değerlendirilen olguların %17’si N. meningitidis, %13,6’sı S. pneumoniae, %6,4’ü H. influenzae tip b menenjiti idi, %55,5’inde etken saptanamadı. Ölüm oranı %1, erken komplikasyon %27,8 oranındaydı. Komplikasyonlar sıklık sırasıyla septik şok ve dissemine intravasküler koagülasyon (%33,3), hidrosefali (%23,1), subdural efüzyon (%19,4) ve epilepsi (%12) idi. Erken komplikasyonlar için risk etmenleri iki yaş altında olma (p<0,010), huzursuzluk (p<0,010), döküntü (p<0,010), serumda lökositoz (p<0,010), beyin omurilik sıvısı glukozunun <45 mg/dl olması (p<0,010) olarak saptandı. Ölen dört olgudan üçü erkekti. Ampisilin-sefotaksim kullanılanlarda ve tedavi öncesi steroid verilmeyen olgularda hidrosefali gelişme oranı yüksekti (p<0,050).
Çıkarımlar: Akut bakteriyel menenjit doğru ve yeterli tedavi edildiğinde sekelsiz iyileşme mümkündür. Erken komplikasyonlar için risk etmenlerinin bilinmesi hastanın izlenmesinde yol gösterici olup, hastalık ve ölüm oranını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel, komplikasyon, menenjit, prognoz

Factors associated with early complications in inpatients who were treated in our clinic between 1992 and 2011 with a diagnosis of acute bacterial meningitis

Meltem Bor1, Haluk Cezmi Çokuğraş2
1Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Aim: To evaluate factors associated with the development of early complications in acute bacterial meningitis.
Material and Methods: In our study, 389 patients diagnosed with acute bacterial meningitis between January 1992 and January 2011 at Cerrahpaşa Medical Faculty were retrospectively analyzed to determine the risk factors for the development of early complications.
Results: The causative agent was N. meningitidis in 17% of cases, S. pneumoniae in 13.6%, and H. influenzae type b in 6.4%. In 55.5% of cases, the causative agent could not be identified. The mortality rate was found as 1% and the early complication rate was 27.8%. The complications observed included septic shock and disseminated intravascular coagulation (33.3%), hydrocephalus (23.1%), subdural effusion (19.4%), and epilepsy (12%). Risk factors for early complications included being aged below two years (p<0.010), restlessness (p<0.010), rash (p<0.010), leukocytosis in complete blood count (p<0.010), and a cerebrospinal fluid glucose level of <45 mg/dL (p<0.010). Three of the four patients who died were male. The incidence of hydrocephalus was higher in patients who used ampicillin-cefotaxime and who did not receive steroid therapy before treatment (p<0.050).
Conclusion: When acute bacterial meningitis is treated properly and adequately, recovery without sequela is possible. Knowing the risk factors for early complications will guide in the monitoring of patients and decrease morbidity and mortality rates.

Keywords: Bacterial, complication, meningitis, prognosis

Meltem Bor, Haluk Cezmi Çokuğraş. Factors associated with early complications in inpatients who were treated in our clinic between 1992 and 2011 with a diagnosis of acute bacterial meningitis. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 149-156

Sorumlu Yazar: Meltem Bor, Türkiye
LookUs & Online Makale