ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki erken doğmuş bir bebekte geç başlangıçlı Streptococcus pasteurianus sepsisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 157-159 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1038

Yenidoğan yoğun bakım birimindeki erken doğmuş bir bebekte geç başlangıçlı Streptococcus pasteurianus sepsisi

Nuriye Tarakçı1, Hatice Türk Dağı2, Ayşe Rüveyda Uğur2, Inci Tuncer2, Ayhan Taştekin3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Otuzuncu gebelik haftasında ve 1 300 g ağırlığında erken doğmuş erkek bebekte doğum sonrası 37. günde, apne, siyanoz, letarji ve kapiler dolum zamanında uzama bulguları gelişti. Akut faz belirteçleri ve immatür/toplam nötrofil oranı yüksek bulundu. Sepsis tanısı alan hasta, körlemesine başlanan meropenem ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Kan kültüründe Streptococcus pasteurianus üredi. S. pasteurianus D grubu streptokoklar içinde yer alan Streptococcus bovis’in alt grubundandır ve önceki adı S. bovis tip II/2’dir. Literatürde bu bakteriye bağlı çok az sayıda yenidoğan enfeksiyon olgusu bulunmaktadır. Bilgimize göre bu, Türkiyeden bildirilmiş S. pasteurianus’un neden olduğu ilk yenidoğan sepsis olgusudur. Bu olgu ile literatür gözden geçirilerek S. pasteurianus ile oluşan yenidoğan enfeksiyonların klinik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, sepsis, Streptoccus bovis biotype II/2, Streptococcus pasteurianus, yenidoğan

Late-onset Streptococcus pasteurianus sepsis in a preterm baby in a neonatal intensive care unit

Nuriye Tarakçı1, Hatice Türk Dağı2, Ayşe Rüveyda Uğur2, Inci Tuncer2, Ayhan Taştekin3
1Division of Neonatalogy, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3Division of Neanotology, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Apnea, cyanosis, lethargy and prolongation in capillary filling time developed on the postnatal 37th day in a preterm baby who was born at the 30th gestational week with a birth weight of 1 300 g. Acute phase reactants and immature/total neutrophil count ratio were found to be high. The patient who was diagnosed with sepsis was successfully treated with meropenem which was started empirically. In his blood culture Streptococcus pasteurianus grew. S. pasteurianus is in the subgroup of streptococcus bovis which is one of the D group streptococci and its previous name is S. bovis type II/2. In the literature, there are very few cases of neonatal infection related with this bacterium. As far as we know, this is first case of neonatal sepsis caused by S. pasteurianus in Turkey. In addition, we tried to determine the clinical properties of neonatal infections arising from S. pasteurianus by reviewing the literature.

Keywords: Meningitis, sepsis, Streptoccus bovis biotype II/2, Streptococcus pasteurianus, newborn

Nuriye Tarakçı, Hatice Türk Dağı, Ayşe Rüveyda Uğur, Inci Tuncer, Ayhan Taştekin. Late-onset Streptococcus pasteurianus sepsis in a preterm baby in a neonatal intensive care unit. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 157-159

Sorumlu Yazar: Ayhan Taştekin
LookUs & Online Makale