ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 224-233 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01820

Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu

Didem Aliefendioğlu1, Asuman Çoban2, Nihal Hatipoğlu3, Ayşe Ecevit4, Ayşe Engin Arısoy5, Gül Yeşiltepe6, Firdevs Baş7, Aysun Bideci8, Eren Özek9
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
6Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
7İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
8Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
9Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hipoglisemi, uzun sürmesi ve tekrarlaması durumunda nörolojik zedelenme riski nedeniyle, yenidoğanın en önemli ve en sık metabolik sorunlarından birisidir. Bu nedenle, hipoglisemi riski taşıyan yenidoğanlar, doğum sonrası hemen beslenmeli ve beslenme sonrası 30. dakikadan itibaren 2-3 saat aralıklarla kan glukozuna bakılmalıdır. Hipoglisemi eşik değerleri, ilk 24 saat için belirtisi olanlarda 40 mg/dL, belirtisiz olanlarda 0 - 4 saatte 25 mg/dL, 4-24 saat aralığında 35 mg/dL, 24 saatten sonra 50 mg/dL, 48 saatten sonra ise 60 mg/dL olarak kabul edilebilir. Tarama hastabaşı test çubukları ile yapılmalı, sınıra yakın değerlerde, laboratuvar yöntemi ile doğrulama yapılırken, gerekliyse tedavi başlanmalıdır. Tedavi ile ulaşılması hedeflenen düzeyler, beslenme öncesi postnatal ilk 48 saatte 50 mg/dL, 48 saatten sonra riskli olanlarda 60 mg/dL, kalıcı hipoglisemili olgularda ise 70 mg/dL’nin üstü olarak kabul edilebilir. Kan glukozu eşik değerin altında olan ve beslenme ile yükseltilemeyen durumlarda, 6-8 mg/kg/dk glukoz infüzyonu başlanmalı, belirti eşlik etmesi durumunda ise 2 ml/kg %10 dekstroz minibolus eşlik etmelidir. Hedef düzeye ulaşılamaması durumunda artışlar ve beslenme ile stabilizasyonun sağlanması durumunda azaltmalar 2 mg/kg/dk olarak yapılmalı, infüzyon hızının 3-5 mg/kg/dk’ye inmesi durumunda ise infüzyon sonlandırılmalıdır. Gerekliyse ayırıcı tanı açısından kan örnekleri hipoglisemi sırasında alınmalı ve araştırma, enteral beslenen bebeklerde 6 saatlik beslenmeme periyodu sonrasında, parenteral infüzyon alanlarda ise plazma glukozunun <50 mg/dL olduğu herhangi bir zamanda yapılır. İnfüzyonları sonlandırılan riskli gruptaki hipoglisemik bebekler, plazma glukoz düzeyleri beslenme öncesi iki kez hedef düzeylerde saptanması durumunda, kalıcı, ciddi ya da dirençli hipoglisemili bebekler ise, plazma glukoz düzeyleri 6 saatlik açlık sonrası >60 mg/dL olması durumunda taburcu edilebilirler.

Anahtar Kelimeler: Glukoz, hipoglisemi, infüzyon, yenidoğan

Approach to hypoglycemia in the newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report

Didem Aliefendioğlu1, Asuman Çoban2, Nihal Hatipoğlu3, Ayşe Ecevit4, Ayşe Engin Arısoy5, Gül Yeşiltepe6, Firdevs Baş7, Aysun Bideci8, Eren Özek9
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
4Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Kocaeli University, Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
6Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Koç University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
7Division of Pediatric Endocrimnology, Department of Pediatrics, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
8Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
9Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Hypoglycemia is one of the most important and most common metabolic problems of the newborn because it poses a risk of neurological injury, if it is prolonged and recurs. Therefore, newborns who carry a risk of hypoglycemia should be fed immediately after delivery and the blood glucose level should be measured with intervals of 2-3 hours from the 30th minute after feeding. The threshold value for hypoglycemia is 40 mg/dL for the first 24 hours in symptomatic babies. In asymptomatic babies, this value is considered 25 mg/dL for 0-4 hours, 35 mg/dl for 4-24 hours, 50 mg/dL after 24 hours and 60 mg/dL after 48 hours. Screening should be performed with bed-side test sticks. When values near the limit value are obtained, confirmation with laboratory method should be done and treatment should be initiated, if necessary. The level targeted with treatment is considered 50 mg/dL in the postnatal first 48 hours before feeding, 60 mg/dL after 48 hours in babies with high risk and above 70 mg/dL in babies with permanent hypoglycemia. In cases in which the blood glucose level is below the threshold value and can not be increased by feeding, a glucose infusion of 6-8 mg/kg/min should be initiated. If symptoms accompany, a mini bolus of 10% dextrose (2 ml/kg/min) should accompany. Incements (2 mg/kg/min) should be performed, if the target level can not be achieved and decrements (2 ml/kg/min) should be performed, if nutrition and stabilization is provided. The infusion should be discontinued, if the infusion rate decreases to 3-5 mg/kg/min. If necessary, blood samples should be obtained during hypoglycemia in terms of differential diagnosis and the investigation should be performed following a 6-hour fasting period in babies fed enterally and at any time when the plasma glucose is <50 mg/dL in babies receiving parenteral infusion. The hypoglycemic babies in the risk group whose infusions have been terminated can be discharged, if the plasma glucose level is found to be at the target level for two times before feeding and babies with permanent, severe or resistant hypoglycemia can be discharged, if the plasma glucose level is >60 mg/dL following a 6-hour fast.

Keywords: Glucose, hypoglycemia, infusion, newborn

Didem Aliefendioğlu, Asuman Çoban, Nihal Hatipoğlu, Ayşe Ecevit, Ayşe Engin Arısoy, Gül Yeşiltepe, Firdevs Baş, Aysun Bideci, Eren Özek. Approach to hypoglycemia in the newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 224-233

Sorumlu Yazar: Didem Aliefendioğlu
LookUs & Online Makale