ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 99-103 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1944

Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım

Mehtap Yazıcıoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

İlaç reaksiyonları (İR) ilaçların istenmeyen ya da zararlı olabilen etkileridir. Tüm hastane başvurularının %6,5’ini oluşturur. Hastaneye yatırılarak tedavi uygulanan hastalarda ise %15 oranında İR gelişmektedir. İlaç kullanan bir kişide herhangi bir tıbbi sorun geliştiğinde ayırıcı tanıda İR olasılığı düşünülmelidir. Ayrıntılı öykü ve fizik muayene reaksiyonun immün mekanizmalar sonucu olup olmadığının ayırt edilebilmesinde yol göstericidir. Tanı testleri sınırlı olmakla birlikte etkili immün mekanizmaya ve organa özgül ya da sistemik bulguların varlığına göre tanısal testlerden yararlanılır. Çocuklarda IR tanısında en büyük güçlük makülopapüler ilaç döküntülerinin bu yaş grubunda çok sık görülen viral ekzantemlerden ayırt edilmesidir. Alerjik reaksiyonların tedavisinde ilk yapılması gereken sorumlu ilacın derhal kesilmesidir. Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve mümkünse ağızdan ilaç kullanımı ilaç alerjilerinin önlenmesi için önemlidir. Farklı bir ilaç seçilirken benzer yapıdaki ilaçlar arasındaki çapraz reaktiviteye dikkat edilmelidir. Alternatif ya da çapraz reaksiyona neden olan bir ilacın bulunmaması durumunda ilaç desensitizasyon yoluyla uygulanır. Bu yazıda çocuklarda ilaç alerjilerine yaklaşım güncel rehberler doğrultusunda değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ilaç alerjisi, tanı, tedavi, yaklaşım

Approach to drug allergies in the childhood

Mehtap Yazıcıoğlu
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Immunology and Allergy, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Drug reactions (DR) are adverse admissions or harmful effects of drugs. They constitute 6.5% of all hospital admission. DR develops with a rate of 15% in patients who are treated by hospitalization. The possibility of DR should be considered in the differential diagnosis when any medical problem occurs in a person who uses medication. Detailed history and physical examination are directive in differentiation if the reaction is a result of immune mechanisms. Although diagnostic tests are limited, they are beneficial according to the effective immune mechanism and presence of organ-specific or systemic findings. In children, the major difficulty in the diagnosis of DR is differentiation of maculopapular drug eruptions from viral exanthem which is observed very commonly in this age group. In treatment of allergic reactions, the first step is to immediately discontinue the responsible drug. Avoidance of using over-the-counter drugs and use of drugs orally if possible are important in terms of prevention of drug allergies. Cross-reactivity between drugs with similar structure should be considered when choosing an alternative drug. If an alternative drug or a drug which would not lead to cross-reaction can not be found, the drug is administered by desensitization. In this article, the apporach to drug allergies in children will be evaluated in accordance with current guidelines.

Keywords: Child, drug allergy, diagnosis, treatment, approach

Mehtap Yazıcıoğlu. Approach to drug allergies in the childhood. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 99-103

Sorumlu Yazar: Mehtap Yazıcıoğlu
LookUs & Online Makale