ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde B 12 vitamini, demir, folik asit eksikliğinin sıklığı ve maternal düzeylerle ilişkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 139-148 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.14042

Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde B 12 vitamini, demir, folik asit eksikliğinin sıklığı ve maternal düzeylerle ilişkisi

Esra Hazar Sayar1, Betül Biner2, Ersin Sayar1, Fatma Nesrin Turan3, Mustafa Küçük4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: B 12 vitamininin en önemli işlevi hücre bölünmesi ve çoğalması için gerekli olan DNA sentezini desteklemesidir. Eksikliği süt çocuklarında megaloblastik anemi, büyüme ve nöromotor gelişimde geriliğe yol açabilir. Annelerinde eksiklik olan ve düşük B 12 vitamini depolarıyla doğan yenidoğanlar süt çocukluğu döneminde eksiklik bulguları gelişmesi açısından risk altındadır. Bu çalışmada bölgemizdeki gebelerde, onların yenidoğan bebeklerinde ve süt çocukluğu dönemlerinde anemi, B 12 vitamini, folik asit ve ferritin eksikliği sıklığı ve yenidoğandaki düzeylerin maternal düzeyler ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’ne doğum amacıyla başvuran 38–42 gebelik haftasında olan 250 gebe ve onların 2 500 g üstünde doğan sağlıklı bebekleri alındı.
Bulgular: Çalışmamızdaki gebelerin %24,8’i anemikti, %28’inde ise ferritin düşüklüğü, %90,4’ünde B 12 vitamini eksikliği, %22,4’ünde de folik asit eksikliği saptandı. Yenidoğanların %3,2’sinde anemi, %2,8’inde ferritin düşüklüğü, %72,4’ünde B 12 vitamini eksikliği saptandı. Kontrole getirilen süt çocuklarının %22,3’ünde anemi, %14,9’unda ferritin düşüklüğü, %40,4’ünde B 12 vitamini eksikliği, %1,06’sında folik asit eksikliği gözlendi. Ayrıca yenidoğanlardaki B 12 vitamini ve folik asit düzeylerinin annelerindeki düzeylerle ilişkili olduğu saptandı.
Çıkarımlar: Sonuç olarak, gebelerdeki B 12 vitamini eksikliği önlenerek yenidoğanların düşük depo ile doğmaları ve süt çocukluğu döneminde eksikliğe bağlı geri dönüşümsüz olabilen özellikle nörolojik bulguların gelişmesi önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, B 12 vitamini eksikliği, gebelik, süt çocuğu, yenidoğan

The frequency of vitamin B12, iron, and folic acid deficiency in the neonatal period and infancy, and the relationship with maternal levels

Esra Hazar Sayar1, Betül Biner2, Ersin Sayar1, Fatma Nesrin Turan3, Mustafa Küçük4
1Department of Pediatrics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2Division of Pediatric hematology, Department of Pediatrics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
3Department of Bioistatistics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
4Department of Gynecology and Obstetrics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Aim: The most important function of vitamin B12 is to accomplish DNA synthesis, which is necessary for cell division and proliferation. Deficiency of vitamin B12 causes megaloblastic anemia, retardation of growth, and delay in neuromotor maturation. Newborns whose mothers have vitamin B12 deficiency are born with low vitamin B12 storages, and are at risk in terms of vitamin B12 deficiency symptoms during infancy. The aim of our study was to investigate the frequency of anemia and deficiency of vitamin B12, folic acid, and iron in pregnant women living in our region, in their newborn babies, and during the infancy period of these babies. Another aim of our study was to investigate the correlation between the levels of these vitamins in newborns and in their mothers.
Material and Methods: In our study, 250 pregnant women at 38–42 gestational weeks, who were admitted for delivery to Gynecology and Obstetrics Clinic and their babies with a birth weight over 2500 g were included in the study.
Results: We determined that 24.8% of the pregnant women had anemia, 28% had low ferritin levels, 90.4% had vitamin B 12 deficiency, and 22.4% had folic acid deficiency. Some 3.2% of the newborns had anemia, 2.8% had low ferritin levels, and 72.4% had vitamin B12 deficiency. Among the infants who presented for a follow-up visit at 6 months of age, 22.3% had anemia, 14.9% had low ferritin levels, 40.4% had vitamin B12 deficiency, and 1.06% had folic acid deficiency. In addition, we found that the levels of vitamin B12 and folic acid in newborns were related to the levels of vitamin B12 and folic acid in their mothers.
Conclusion: Development of low vitamin B12 stores in newborns and the development of vitamin B12 deficiency during infancy, which may result in irreversible complications including neurologic complications, can be prevented by preventing vitamin B12 deficiency during pregnancy.

Keywords: Anemia, infant, newborn, pregnancy, vitamin B12 deficiency

Esra Hazar Sayar, Betül Biner, Ersin Sayar, Fatma Nesrin Turan, Mustafa Küçük. The frequency of vitamin B12, iron, and folic acid deficiency in the neonatal period and infancy, and the relationship with maternal levels. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 139-148

Sorumlu Yazar: Esra Hazar Sayar, Türkiye
LookUs & Online Makale