ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi, işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 130-137 | DOI: 10.5152/tpa.2014.1238

Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi, işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Tülay Tarsuslu Şimşek1, Gamze Tuç2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
2Özel Keşan Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beyin felçli (BF) çocuklarda vücut kitle indeksi (VKİ) ile işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2-18 yaş arası 278 BF’li çocuk alınmıştır. Çocukların sosyo-demografik özellikleri kaydedilmiş, işlevsel bağımsızlık düzeyleri WeeFIM ile, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi çocuk sağlığı anketi anne-baba formu PF-50 ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma için gerekli etik kurul izni Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan alınmıştır (No: 2008/100-77).
Bulgular: Vücut kitle indeksine göre sınıflandırıldığında çocukların %26,3’ü normal kilolu, %5,4’ü aşırı kilolu, %11,5’i şişman, %56,8’i düşük kilolu idi. Düşük kilolu oranı orta ve şiddetli etkilenimli BF’li çocuklarda daha fazla iken (sırasıyla, %52,7, %53,8), şişmanlık oranı hafif etkilenimli yürüyebilen çocuklarda daha yüksek oranlardaydı (%7,1). Normal kilolu, aşırı kilolu, şişman ve düşük kilolu beyin felçli çocuklarda toplam WeeFIM skoru, yaşam kalitesinin fiziksel işlev, fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). İlişki analizinde, VKİ ile WeeFIM ve VKİ ile yaşam kalitesinin fiziksel işlev, duygusal ya da davranışla ilgili zorluklar nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar, ağrı ve rahatsızlık ve öz saygı alt bölümleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).
Çıkarımlar: Sonuçlarımız BF’li çocuklarda VKİ’nin günlük yaşamda işlevsel bağımsızlığı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkilediği, şiddetli etkilenimli ve düşük VKİ değerlerine sahip çocuklarda bu durumun daha belirgin olduğunu göstermiştir. Konu ile ilgili yapılacak daha çok çalışmaya gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Beyin felci, işlevsel düzey, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, şişmanlık, vücut kitle indeksi

Examination of the relation between body mass index, functional level and health-related quality of life in children with cerebral palsy

Tülay Tarsuslu Şimşek1, Gamze Tuç2
1Dokuz Eylül University, Physical Therapy and Rehabilitation Academy, İzmir, Turkey
2Private Keşan Public Hospital, Tekirdağ, Turkey

Aim: The aim of this study was to examine the relation between body mass index (BMI) and functional level and health-related quality of life in children with cerebral palsy (CP).
Material and Methods: Two hundred seventy-eight children with CP aged between 2 and 18 years were included in the study. The sociodemographic properties of the children were recorded. Their functional independence levels were assessed with WeeFIM and their health-related quality of life levels were assessed with the Child Health Questionnaire-Parent Form (PF-50). Approval was obtained from the ethics committee of Abant İzzet Baysal University Medical Faculty for this study (Number: 2008/100-77).
Results: When classified by body mass index, 26.3% of the children had a normal body weight, 5.4% were overweight, 11.5% were obese and 56.8% had a low body weight. The rate of low body weight was higher in children with moderate and severe CP (52.7% and 53.8%, respectively), while the rate of obesity was higher in children with mild CP who could walk (7.1%). A significant difference was found in children with CP with a normal body weight, overweight children with CP, obese children with CP and children with CP with a low body weight in terms of the total WeeFIM score and the variables of quality of life including physical functionality and role/social limitations because of physical health (p<0.05). In the correlation analysis, a positive correlation was found between WeeFIM and BMI and the subdimensions of role/social limitations because of emotional or behavioral difficulties, pain and discomfort and self-esteem (p<0.05).
Conclusions: Our results showed that BMI affected functional independence and health-related quality of life in children with CP and this was more prominent in children who had severe CP and low BMI values. More studies are needed in this area.

Keywords: Cerebral palsy, functional level, health-related quality of life, obesity, body mass index

Tülay Tarsuslu Şimşek, Gamze Tuç. Examination of the relation between body mass index, functional level and health-related quality of life in children with cerebral palsy. Turk Pediatri Ars . 2014; 49(2): 130-137

Sorumlu Yazar: Tülay Tarsuslu Şimşek
LookUs & Online Makale