ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Yenidoğan döneminde tromboz saptanan olguların değerlendirilmesi ve bir yıllık izlem sonuçları [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 120-123

Yenidoğan döneminde tromboz saptanan olguların değerlendirilmesi ve bir yıllık izlem sonuçları

Ali Bülbül1, Emrah Can1, Lida Güneş Bülbül2, Asiye Nuhoğlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda yenidoğan döneminde bir yıllık sürede saptanan tromboz olgularının incelenmesi ve bu bebeklerin bir yıllık izlemlerinde seyirlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bir yıllık süre içerisinde (2007 yılı) yenidoğan döneminde tromboz saptanan tüm hastalar çalışmaya alındı. İleriye dönük olarak hastaların; cinsiyet, gebelik haftası, ilk bulguların saptandığı yaş, perinatal risk etmenleri, radyografik bulgular, trombozun saptandığı alan, uygulanan tedavi şekli ve süresi, tromboz saptandığında bakılan kan sayımı ve pıhtılaşma testleri, protrombotik durum testleri, yenidoğan dönemi ve bir yaşındaki izlem sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Belirlenen sürede beş hastada tromboz geliştiği saptandı. Hastaların beşi de erkekti. Ortalama gebelik haftası, doğum ağırlığı ve trombozun saptandığı doğum sonrası yaş sırasıyla 34 hafta, 2352 gr ve 11 gün idi. Saptanan risk etkenleri erken doğum (iki hasta), zor doğum, preeklampsi, gebelik diyabeti ve dehidratasyon idi. Trombozun saptandığı alanlar v. cava inferior, sol portal ven, sol v. saphena manga, sol sinüs venosus ve sağ renal ven idi. İleri incelemelerde bir olguda antitrombin III eksikliği belirlendi. Bir yıllık izlemde bir bebek ani bebek ölümü nedeniyle kaybedildi. Diğer bir bebeğin ise nöromotor gelişiminin geri olduğu saptandı.
Çıkarımlar: Yenidoğan döneminde trombozun erken tanı ve tedavisi erken dönem hastalık ve ölüm oranını azaltır. Bu nedenle tromboz gelişiminde risk etkenleri iyi bilinmeli ve bu risk etkenlerine sahip hastalarda tromboz gelişme olasılığına karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erken dönem hastalık oranı, risk etkenleri, seyir, trombofili, tromboz, yenidoğan

Assessment of cases with thrombosis in the neonatal period and results of one-year-follow-up

Ali Bülbül1, Emrah Can1, Lida Güneş Bülbül2, Asiye Nuhoğlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye

Aim: We aimed to investigate thrombotic cases determined in the neonatal period for one year and to assess their prognosis in one-year-follow-up.
Material and Method: All thrombotic neonatal patients in the year 2007 were involved in the study. Prospectively recorded data included sex, gestational age, week of the first determined symptoms, perinatal risk factors, radiological findings, localization of thrombosis, type and duration of applied treatment, blood count and coagulation tests at diagnosis, prothrombotic state tests, follow-up results in the neonatal period and in the following year.
Results: Five patients, all males, developed thrombosis in the mentioned period. Mean gestational age, birth weight and postnatal age when the thrombosis was diagnosed were 34 weeks; 2,352 g and 11 days respectively. Risk factors were preterm birth (two patients), difficult vaginal delivery, preeclampsia, gestational diabetes and dehydratation. Localization sites of thrombosis were inferior caval vein, left portal vein, left saphena magna vein, left sinus venosus, and right renal vein. Further investigations revealed antithrombin-3 deficiency in a patient. In the one-year follow-up period, a patient died due to sudden infant death and neurodevelopmental delay was found in another patient.
Conclusions: Early diagnosis and treatment of thrombosis in the neonatal period reduces mortality and morbidity rates. Thus, there is a need for awareness of risk factors in the development of thrombosis, and precantions must be taken in those patients against the development of thrombosis.

Keywords: Morbidity, newborn, prognosis, risk factors, thrombosis, thrombophilia

Ali Bülbül, Emrah Can, Lida Güneş Bülbül, Asiye Nuhoğlu. Assessment of cases with thrombosis in the neonatal period and results of one-year-follow-up. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 120-123

Sorumlu Yazar: Ali Bülbül
LookUs & Online Makale