ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : ()

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL MAKALE
1.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı literatürün aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why the rate of perforated appendicitis is higher in girls unlike the literature in Eastern Turkey?
Veli Avcı, Kemal Ayengin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.46548  Sayfa 

2.
Santral puberte prekoks tanısında bazal lütenizan hormon düzeyinin yeterliliği
Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of precocious puberty
Doğuş Vurallı
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.03708  Sayfa 

3.
2-8 Yaş Arası Çocuklarda Kuadriseps Açısının Değerlendirilmesi
Assessment of Quadriceps Angle in 2 to 8 Years Old Children
Tamer Çankaya, Ömer Dursun, Bahar Davazlı, Hidayet Toprak, Hatice Çankaya, Barış Alkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.42179  Sayfa 

4.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

5.
Pediatri kliniğinde potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of potential drug-drug interactions in pediatric population
Berna Terzioğlu Bebitoğlu, Elif Oğuz, Cağatay Nuhoğlu, Ayşe Elanur Kurtdan Dalkılıç, Pelin Cirtlik Belen, Fatime Temel, Ajla Hodzic
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60938  Sayfa 

6.
Yenidoğan preterm bebeklerde nöromotor ve duyusal gelişim: prospektif çalışma
Neuromotor and sensory development in preterm infants: prospective study
Özgün Kaya Kara, Sedef Şahin, Koray Kara, Mutluay Arslan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88709  Sayfa 

7.
Çocukluk Çağı Epilepsilerine Karşı Toplumsal Tutum Ölçeği (ÇEKTÖL) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Social Attitude Scale Against Childhood Epilepsies Development: A Validity and Reliability Study
Kürşat Bora Çarman, Didem Arslantaş, Engin Karadağ, Coşkun Yarar, Meltem Dinleyici, Alaettin Ünsal
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.50251  Sayfa 

8.
Kist hidatikli çocuk olguların on yıllık İzlemi
Ten-year follow-up of children with hydatid cyst
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Ayşe Tana Aslan, Sevgi Pekcan, Işıl Irem Budakoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56244  Sayfa 

9.
Güncellenen kılavuz sonrasında ilk atak akut romatizmal ateş tanısı alan çocuk hastaların klinik özellikleri
Clinical characteristics of pediatric patients with first-line acute rheumatic fever following the updated guideline
Mühlike Güler, Fuat Laloğlu, Haşim Olgun, Naci Ceviz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69376  Sayfa 

10.
Diyaliz ihtiyacı olmayan kronik böbrek hastalıklı çocuklarda hepsidin ile anemi ve kemik mineral metabolizması ilişkili midir?
Is hepcidin related with anemia and bone mineral metabolism in children with non-dialysis chronic kidney disease?
Osman Yeşilbaş, Nurdan Yıldız, Özgür Baykan, Harika Alpay
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93206  Sayfa 

11.
Wilson Hastalıklı Çocukların Nütrisyonel Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
Nutritional Assessment Of Children With Wilson's Disease: Single Center Experience
Şükrü Güngör, Mukadder Ayşe Selimoğlu, Fatma Ilknur Varol
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.42402  Sayfa 

12.
Sakarya İlindeki Aile Hekimlerinin Çocukluk Çağı Astım Hastalığı Hakkındaki Tutum, Bilgi ve Davranışları
The Attitude, Knowledge and Behavior of Family Physicians about Childhood Asthma in Sakarya Province
Nezihe Nefise Uluç, Öner Özdemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.39206  Sayfa 

13.
Şişmanlığın derecesi ile kardiyometabolik riskler ve vitamin D düzeyi arasındaki ilişki
The relationship between cardiometabolic risks and vitamin D levels with the degree of obesity
Aslı Okbay Güneş, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginoz, Selmin Köse, Emre Çelik, Suphi Vehid, Oya Ercan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.98372  Sayfa 

DERLEME
14.
Çocuklarda Obezite Tedavisinde Egzersiz
Selda Bülbül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60430  Sayfa 

15.
Çocuk hekimliği tarihine ilişkin eski bir kitap incelemesi ve Dr. Sezai Bedrettin Tümay
An old book review on the history of pediatrics and Dr. Sezai Bedrettin Tümay
Çağatay Üstün, Nuray Demirci Güngördü, Seçil Özçiftçi
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.91979  Sayfa 

16.
Otizm spektrum bozukluğunun uzun dönem sonuçları
Long-term outcome of autism spectrum disorder
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.16768  Sayfa 

OLGU SUNUMU
17.
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özdemir Özmert, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Nevin Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfa 

18.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal system bleeding and protein loosing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfa 

19.
Rare Cause of Acute Severe Upper Airway Obstruciton Which Required Endotracheal Intubation: Adenoid Hypertrophy
Uğur Yıldırım, Özgür Kemal, Esra Kavaz, Sinan Atmaca, Mehmet Koyuncu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.89156  Sayfa 

20.
Septal myectomy and implantable cardiac defibrillator implantation in infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBPC3 genetic mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfa 

21.
Olgu sunumu: moleküler düzeyde tanısı konulmuş olan ilk Türk Rotor sendromlu aile
Evren Gümüş, Meryem Karaca, Uğur Deveci, Milan Jirsa
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.55798  Sayfa 

22.
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfa 

23.
İzole persistan proteinüri ile başvuran olguda Tip 1 Dent hastalığı
A case of Type 1 Dent disease presenting with isolated persistant proteinuria
Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6540  Sayfa 

24.
A Family With Novel Homozygous Deletion Mutation (c.1255delT; p.Phe419Serfs*12) in GCK Gene Which is A Rare Cause of Permanent Neonatal Diabetes Mellitus
Semih Bolu, Recep Eröz, mustafa Doğan, Ilknur Arslanoglu, Hakan Uzun, Furkan Timur
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.05882  Sayfa 

25.
A Novel de novo Mutation at ABCC8 Gene in a Newborn with Transient Diabetes Mellitus
Semih Bolu, İbrahim Hakan Bucak, Çapan Konca, İrem Eldem, Mehmet Tekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01336  Sayfa 

26.
Gözden kaçabilecek ve tedavi edilebilir bir hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu: konjenital glikozilasyon defekti tip ıb
An overlooked case of a treatable hyperinsulinemic hypoglycemia: congenital glycosylation defect type ıb
Pınar Haznedar, F Tuba Eminoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18004  Sayfa 

27.
Bronkopulmoner displazi tanılı ikizde mezenkimal kök hücre tedavisi ve akciğer ultrasonografisi ile tedavi izlemi
Clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins who were treated with mesenchymal stem cells and followed up by lung ultrasonography
Ahmet Öktem, Hasan Tolga Çelik, Şule Yiğit, Murat Yurdakök
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88785  Sayfa 

28.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri. Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gereklimidir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to EPOR mutation. Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfa 

29.
Otolog kan yaması ile tedavi edilen ilk yenidoğan persistan pnömotoraks vakası: Olgu sunumu.
First case report of neonatal persistent pneumothorax treated with autologous blood patch
Mirzaman Huseynov
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.68235  Sayfa 

30.
Erken Yaşta Malabsorpsiyon ile Başvuran Gastrointestinal Sarkoidoz
Gastrointestinal Sarcoidosis Presenting with Malabsorption at an Early Age
Özlem Kalaycık Şengül, Bilge Şahin Akkelle, Burcu Volkan, Engin Tutar, Ciğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93274  Sayfa 

31.
IgG4 related disease in a 7 year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation
Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem A. Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435  Sayfa 

32.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

33.
Genç bir Hastada Pseudo-Meigs’ Sendromu ile Birlikte Olan Primer Over Rabdomiyosarkomu: Olgu Sunumu ve Kısa Literatür Taraması
Primary Ovarian Rhabdomyosarcoma Coexisting with Pseudo-Meigs’ Syndrome in a Young Patient: A Case Report and Brief Literature Review

doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474  Sayfa 

34.
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleosid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri
Recurrent infections, neurological signs, low serum uric acid levels and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants
Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788  Sayfa 

35.
Konjenital klor diyareli kardeşi olan Türk yenidoğanda SLC26A3 mutasyonu
SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea
Erkan Dogan, Eylem Sevinc, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız, Mahmut Turgut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929  Sayfa 

36.
Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia
Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129  Sayfa 

37.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever: A case report
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014  Sayfa 

38.
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients
Gülsüm Iclal Bayhan, Ayşegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842  Sayfa 

39.
Abdominal pain in a patient with sickle cell disease with multiple complications
Sanaz Mehrabani, Ahmad Tammadoni, Soheil Osia
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.05668  Sayfa 

40.
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a Case report
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Yasemin Taşçı Yıldız, Nedim C M Gülaldı, Eyüp Sarı, Pelin Zorlu, Saliha Şenel
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6590  Sayfa 

41.
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: Olgu sunumu
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: A case report
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Yasemin Taşçı Yıldız, Nedim C. M. Gülaldı, Eyüp Sarı, Pelin Zorlu, Saliha Şenel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.69379  Sayfa 

42.
Çocuk yaş grubunda erken lokalize Lyme hastalığı: Olgu sunumu
Early localized Lyme disease in a pediatric patient: Case report
Müge Baykan, İlknur Çağlar, Süleyman Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.34356  Sayfa 

43.
Infantile hypopigmented pityriasis versicolor: two uncommon cases
Fahimeh Abdollahimajd, Nasim Niknezhad, Nakisa Niknejad, Mohammad Nikvar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.62134  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
44.
Çocuklarda prosedürel sedasyon-analjezide ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and adrenaline administration route in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.54926  Sayfa 
Makale Özeti

45.
Ağır seyirli kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi tedavisinde başarılı tek geçiş albümin diyalizi
Successfull single-pass albumin dialysis in the management of severe calcium channel blocker poisoning
Osman Yeşilbaş, Mehmet Gökhan Ramoğlu, Özlem Kahraman Çayan, Ela Cem, Pınar Seven
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.27880  Sayfa 
Makale Özeti

46.
Çocuk hastada ekstazi zehirlenmesine ikincil gelişen rabdomiyoliz, serotonin ve akut solunum sıkıntısı sendromu
Occurrence of rhabdomyolysis, serotonin syndrome, and acute respiratory distress syndrome in a child secondary to ecstasy intoxication
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner, Çiğdem Korkmaz, Lala Nurmammadova, Ayşegül Doğan Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.48265  Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale