ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - Türk Pediatri Arşivi

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL MAKALE
1.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı literatürün aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why the rate of perforated appendicitis is higher in girls unlike the literature in Eastern Turkey?
Veli Avcı, Kemal Ayengin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.46548  Sayfa 

2.
Kliniğimizde 1992-2011 yılları arasında akut bakteriyel menenjit tanısıyla yatarak tedavi gören hastalarda erken komplikasyonlarla ilişkili faktörler
Meltem Bor, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.34445  Sayfa 

3.
L-2-hidroksiglutarik asidüri hastalarında klinik, nöroradyolojik ve genetik bulguların değerlendirilmesi
Tanyel Zubarioglu, Cengiz Yalcinkaya, Çiğdem Oruç, Ertuğrul Kıykım, Mehmet Şerif Cansever, Alper Gezdirici, Gözde Yeşil, Ece Oge enver, A. Cigdem Aktuglu Zeybek
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.06926  Sayfa 

4.
Santral puberte prekoks tanısında bazal lütenizan hormon düzeyinin yeterliliği
Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of precocious puberty
Doğuş Vurallı
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.03708  Sayfa 

5.
2-8 Yaş Arası Çocuklarda Kuadriseps Açısının Değerlendirilmesi
Assessment of Quadriceps Angle in 2 to 8 Years Old Children
Tamer Çankaya, Ömer Dursun, Bahar Davazlı, Hidayet Toprak, Hatice Çankaya, Barış Alkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.42179  Sayfa 

6.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

7.
Atipik Hışıltılı Çocuklarda Erken Tanı Prognozu Etkilemektedir
Early Diagnosis Effects Prognosis in Children With Atypical Wheeze
Ezgi Ulusoy Severcan, Esen Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.35467  Sayfa 

8.
Türkiye İç Batı Anadolu bölgesinde jüvenil idiyopatik artrit
Juvenile idiopathic arthritis at Inner West Anatolia
Gulçin Otar Yener, Zahide Ekici Tekin, İlknur Girişgen, Ebru Nevin Çetin, Beyza Şahin, Selçuk Yüksel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69320  Sayfa 

9.
Yenidoğan preterm bebeklerde nöromotor ve duyusal gelişim: prospektif çalışma
Neuromotor and sensory development in preterm infants: prospective study
Özgün Kaya Kara, Sedef Şahin, Koray Kara, Mutluay Arslan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88709  Sayfa 

10.
Nefrotik sendromlu çocuklarda rituximab deneyimi; farklı ne gözlemledik?
Rituximab experience in children with nephrotic syndrome: what have we observed differently?
Ilknur Girişgen, Selçuk Yüksel, Yücel Pekal
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.76148  Sayfa 

11.
Kist hidatikli çocuk olguların on yıllık İzlemi
Ten-year follow-up of children with hydatid cyst
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Ayşe Tana Aslan, Sevgi Pekcan, Işıl Irem Budakoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56244  Sayfa 

12.
Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Validation Of The Turkish Parent Supervision Attributes Profile Questionnaire
Caner Özdemir, Ahmet Ergin, Serpil Ugur Baysal, Ceren Oğuz, Bilge Betül Yılmaz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.80148  Sayfa 

13.
Humoral immün yetmezlikli olgularda akciğer bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary findings in patients with humoral immune deficiency
Zuhal Karalı, Yasin Karalı, Şükrü Çekiç, Zeynep Yazıcı, Yakup Canıtez, Nihat Sapan, Sara Şebnem Kılıç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46656  Sayfa 

14.
Obez Çocuklarda Lipid Metabolizmasının Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisi
The Association of Hypolipidemia and Hyperlipidemia with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Obese Children
İlhan Hazer, Onur Kabukçu, Murat Yağcı, Zeynep Ertürk, Gonca Kılıç Yıldırım, Birgül Kirel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65148  Sayfa 

15.
Yoğun bakımda boğmaca tanısı ile izlenen aşısız süt çocuklarının klinik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler
The clinical characteristics and prognosis of pertussis among unvaccinated infants in pediatric intensive care unit
Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Agop Çıtak
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82435  Sayfa 

16.
Çocuklarda malin melanom: Türkiye’den tek merkez deneyimi
Children with malignant melanoma: a single center experience from Turkey
Sema Büyükkapu Bay, Ömer Görgün, Rejin Kebudi
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.90022  Sayfa 

17.
Çocuk kliniğinde potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of potential drug-drug interactions in pediatric population
Berna Terzioğlu Bebitoğlu, Elif Oğuz, Cağatay Nuhoğlu, Ayşe Elanur Kurtdan Dalkılıç, Pelin Cirtlik Belen, Fatime Temel, Ajla Hodzic
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60938  Sayfa 

18.
Çocukluk çağı epilepsilerine karşı toplumsal tutum ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Social attitude scale against childhood epilepsies development: a validity and reliability study
Kürşat Bora Çarman, Didem Arslantaş, Engin Karadağ, Coşkun Yarar, Meltem Dinleyici, Alaettin Ünsal
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.50251  Sayfa 

DERLEME
19.
Çocuklarda Obezite Tedavisinde Egzersiz
Selda Bülbül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60430  Sayfa 

20.
Alpha lipoic acid intoxication in an adolescent girl - Case report and review of the literature
Sinem Polat, Önder Kılıçaslan, Feruza Turan Sönmez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66564  Sayfa 

OLGU SUNUMU
21.
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özdemir Özmert, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Nevin Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfa 

22.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal system bleeding and protein loosing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfa 

23.
Rare Cause of Acute Severe Upper Airway Obstruciton Which Required Endotracheal Intubation: Adenoid Hypertrophy
Uğur Yıldırım, Özgür Kemal, Esra Kavaz, Sinan Atmaca, Mehmet Koyuncu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.89156  Sayfa 

24.
Septal myectomy and implantable cardiac defibrillator implantation in infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBPC3 genetic mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfa 

25.
Olgu sunumu: moleküler düzeyde tanısı konulmuş olan ilk Türk Rotor sendromlu aile
Evren Gümüş, Meryem Karaca, Uğur Deveci, Milan Jirsa
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.55798  Sayfa 

26.
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfa 

27.
İzole persistan proteinüri ile başvuran olguda Tip 1 Dent hastalığı
A case of Type 1 Dent disease presenting with isolated persistant proteinuria
Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6540  Sayfa 

28.
A Family With Novel Homozygous Deletion Mutation (c.1255delT; p.Phe419Serfs*12) in GCK Gene Which is A Rare Cause of Permanent Neonatal Diabetes Mellitus
Semih Bolu, Recep Eröz, mustafa Doğan, Ilknur Arslanoglu, Hakan Uzun, Furkan Timur
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.05882  Sayfa 

29.
A Novel de novo Mutation at ABCC8 Gene in a Newborn with Transient Diabetes Mellitus
Semih Bolu, İbrahim Hakan Bucak, Çapan Konca, İrem Eldem, Mehmet Tekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01336  Sayfa 

30.
Gözden kaçabilecek ve tedavi edilebilir bir hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu: konjenital glikozilasyon defekti tip ıb
An overlooked case of a treatable hyperinsulinemic hypoglycemia: congenital glycosylation defect type ıb
Pınar Haznedar, F Tuba Eminoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18004  Sayfa 

31.
Bronkopulmoner displazi tanılı ikizde mezenkimal kök hücre tedavisi ve akciğer ultrasonografisi ile tedavi izlemi
Clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins who were treated with mesenchymal stem cells and followed up by lung ultrasonography
Ahmet Öktem, Hasan Tolga Çelik, Şule Yiğit, Murat Yurdakök
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88785  Sayfa 

32.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri. Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gereklimidir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to EPOR mutation. Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfa 

33.
Otolog kan yaması ile tedavi edilen ilk yenidoğan persistan pnömotoraks vakası: Olgu sunumu.
First case report of neonatal persistent pneumothorax treated with autologous blood patch
Mirzaman Huseynov
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.68235  Sayfa 

34.
Erken Yaşta Malabsorpsiyon ile Başvuran Gastrointestinal Sarkoidoz
Gastrointestinal Sarcoidosis Presenting with Malabsorption at an Early Age
Özlem Kalaycık Şengül, Bilge Şahin Akkelle, Burcu Volkan, Engin Tutar, Ciğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93274  Sayfa 

35.
IgG4 related disease in a 7 year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation
Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem A. Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435  Sayfa 

36.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

37.
Genç bir Hastada Pseudo-Meigs’ Sendromu ile Birlikte Olan Primer Over Rabdomiyosarkomu: Olgu Sunumu ve Kısa Literatür Taraması
Primary Ovarian Rhabdomyosarcoma Coexisting with Pseudo-Meigs’ Syndrome in a Young Patient: A Case Report and Brief Literature Review

doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474  Sayfa 

38.
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleosid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri
Recurrent infections, neurological signs, low serum uric acid levels and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants
Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788  Sayfa 

39.
Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia
Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129  Sayfa 

40.
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients
Gülsüm Iclal Bayhan, Ayşegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842  Sayfa 

41.
Türk yenidoğan ve konjenital klorür diyareli kardeşinde SLC26A3 mutasyonu
SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea
Erkan Doğan, Eylem Sevinç, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
42.
Çocuklarda prosedürel sedasyon-analjezide ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and adrenaline administration route in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.54926  Sayfa 
Makale Özeti

43.
Praise for child neuropsychiatry
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66743  Sayfa 
Makale Özeti

44.
Ağır seyirli kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi tedavisinde başarılı tek geçiş albümin diyalizi
Successfull single-pass albumin dialysis in the management of severe calcium channel blocker poisoning
Osman Yeşilbaş, Mehmet Gökhan Ramoğlu, Özlem Kahraman Çayan, Ela Cem, Pınar Seven
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.27880  Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale