ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : ()

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL MAKALE
1.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı literatürün aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why the rate of perforated appendicitis is higher in girls unlike the literature in Eastern Turkey?
Veli Avcı, Kemal Ayengin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.46548  Sayfa 

2.
Annelerin 0-6 yaş çocuklar için ev kazalarına karşı aldıkları önlemlerin değerlendirilmesi
Assessment of mothers’ measures against home accidents for 0–6-year-old children
Zehra Aslan Aydoğdu, Elif Ateş, Turan Set
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.64614  Sayfa 

3.
Çocuklarda Behçet Hastalığı: Tek Merkez Deneyimi
Behçet’s Disease in Childhood: Single Centre Experience
Murat Soner Çirkinoğlu, Selcan Demir, Yelda Bilginer, Seza Özen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.15045  Sayfa 

4.
Güncellenen kılavuz sonrasında ilk atak akut romatizmal ateş tanısı alan çocuk hastaların klinik özellikleri
Clinical characteristics of pediatric patients with first-line acute rheumatic fever following the updated guideline
Mühlike Güler, Fuat Laloğlu, Haşim Olgun, Naci Ceviz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69376  Sayfa 

5.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

6.
Is hepcidin related with anemia and bone mineral metabolism in children with non-dialysis chronic kidney disease?
Osman Yeşilbaş, Nurdan Yıldız, Özgür Baykan, Harika Alpay
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93206  Sayfa 

7.
Yunanlı ergenlerde patolojik kumar oynama ve eş zamanlı duygusal/davranışsal sorunlar
Problem gambling and concurrent emotional/behavioral problems among Greek adolescents
Assimina Paleologou, Helen Lazaratou, Dimitris Anagnostopoulos, Marina Economou, Melpomeni Malliori, George Papadimitriou, Charalampos Papageorgiou
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56254  Sayfa 

DERLEME
8.
Çocuklarda Gastrointestinal Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Dışkı İncelemelerinin Yeri
Erhun Kasırga
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.00483  Sayfa 

9.
Çocuklarda Obezite Tedavisinde Egzersiz
Selda Bülbül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60430  Sayfa 

10.
Otizm spektrum bozukluğunun uzun dönem sonuçları
Long-term outcome of autism spectrum disorder
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.16768  Sayfa 

OLGU SUNUMU
11.
Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection
Özdemir Özmert, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Nevin Çetin, Ateş Kara
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907  Sayfa 

12.
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit
Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal system bleeding and protein loosing enteropathy
Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276  Sayfa 

13.
Rare Cause of Acute Severe Upper Airway Obstruciton Which Required Endotracheal Intubation: Adenoid Hypertrophy
Uğur Yıldırım, Özgür Kemal, Esra Kavaz, Sinan Atmaca, Mehmet Koyuncu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.89156  Sayfa 

14.
Septal myectomy and implantable cardiac defibrillator implantation in infant with hypertrophic cardiomyopathy and newly identified MYBPC3 genetic mutation
Osman Güvenç, Kadri Karaer, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.35556  Sayfa 

15.
Olgu sunumu: moleküler düzeyde tanısı konulmuş olan ilk Türk Rotor sendromlu aile
Evren Gümüş, Meryem Karaca, Uğur Deveci, Milan Jirsa
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.55798  Sayfa 

16.
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
A Case of Classic Galactosemia Manifesting as Neonatal Early and Profound Indirect hyperbilirubinemia
Zohreh Kavehmanesh, Mohammad Torkaman, Fatemeh Beiraghdar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.21298  Sayfa 

17.
İzole persistan proteinüri ile başvuran olguda Tip 1 Dent hastalığı
A case of Type 1 Dent disease presenting with isolated persistant proteinuria
Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6540  Sayfa 

18.
A Novel de novo Mutation at ABCC8 Gene in a Newborn with Transient Diabetes Mellitus
Semih Bolu, İbrahim Hakan Bucak, Çapan Konca, İrem Eldem, Mehmet Tekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01336  Sayfa 

19.
Brakiyal pleksopatinin nadir bir nedeni: herediter nevraljik amiyotrofi
A rare casue of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy
Hepsen Mine Serin, Sanem Yılmaz, Seda Kanmaz, Erdem Şimşek, Gül Serdaroğlu, Hasan Tekgül, Sarenur Gökben
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5837  Sayfa 

20.
Gözden kaçabilecek ve tedavi edilebilir bir hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu: konjenital glikozilasyon defekti tip ıb
An overlooked case of a treatable hyperinsulinemic hypoglycemia: congenital glycosylation defect type ıb
Pınar Haznedar, F Tuba Eminoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18004  Sayfa 

21.
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a Case report
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Yasemin Taşçı Yıldız, Nedim C M Gülaldı, Eyüp Sarı, Pelin Zorlu, Saliha Şenel
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6590  Sayfa 

22.
EPOR mutasyonuna bağlı konjenital eritrositozu olan Türk ailenin klinik özellikleri. Çocuk ve ergenlerde düzenli flebotomi gereklimidir?
Clinical characteristics of a Turkish family with congenital erythrocytosis due to EPOR mutation. Is routine phlebotomy indicated in children and adolescents?
Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.65481  Sayfa 

23.
Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu
Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position
Şule Gökçe, Zeynep Büşra Albayram, Gülizar Turan, Elif Demirkılınç Biler, Sema Aydoğdu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6116  Sayfa 

24.
IgG4 related disease in a 7 year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation
Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem A. Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435  Sayfa 

25.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

26.
Genç bir Hastada Pseudo-Meigs’ Sendromu ile Birlikte Olan Primer Over Rabdomiyosarkomu: Olgu Sunumu ve Kısa Literatür Taraması
Primary Ovarian Rhabdomyosarcoma Coexisting with Pseudo-Meigs’ Syndrome in a Young Patient: A Case Report and Brief Literature Review

doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474  Sayfa 

27.
Çocuklarda sık yineleyen enfeksiyonlar, nörolojik bulgular, serum ürik asit düşüklüğü ve lenfopeni: Pürin nükleosid fosforilaz eksikliği, çocukluk çağı acil hastalıklarından biri
Recurrent infections, neurological signs, low serum uric acid levels and lymphopenia in childhood: Purine nucleoside phosphorylase deficiency, an emergency for infants
Necil Kütükçüler, Ezgi Bölük, Nazan Tökmeci, Neslihan Edeer Karaca, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Ayça Aykut
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83788  Sayfa 

28.
Konjenital klor diyareli kardeşi olan Türk yenidoğanda SLC26A3 mutasyonu
SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea
Erkan Dogan, Eylem Sevinc, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız, Mahmut Turgut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929  Sayfa 

29.
Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia
Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129  Sayfa 

30.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever: A case report
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014  Sayfa 

31.
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients
Gülsüm Iclal Bayhan, Ayşegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842  Sayfa 

32.
Primer kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: vaka raporu
Unusual localisation and coincidence of primary hydatid cyst: a case report
Canan Kocaoğlu, Çelebi Kocaoğlu, Ayşe Yavuz, Aslan Akın
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
33.
Çocuklarda prosedürel sedasyon-analjezide ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and adrenaline administration route in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.54926  Sayfa 
Makale Özeti

34.
Çocuk hastada ekstazi zehirlenmesine ikincil gelişen rabdomiyoliz, serotonin ve akut solunum sıkıntısı sendromu
Occurrence of rhabdomyolysis, serotonin syndrome, and acute respiratory distress syndrome in a child secondary to ecstasy intoxication
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner, Çiğdem Korkmaz, Lala Nurmammadova, Ayşegül Doğan Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.48265  Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale