ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Turkish Archives of Pediatrics Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 149-154 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6734

Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study

Erdem Topal1, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl2, Özlem Yılmaz3, Mustafa Arga4, Burcu Köksal5, Özlem Özbek Yılmaz5, Hülya Anıl6, Koray Harmancı6, Şeyhan Kutluğ7, Fadıl Öztürk7, Hasan Cem Razi8, Ipek Türktaş9
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
7Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
8Acıbadem Ankara Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
9Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Aim: It has been shown by a great number of studies that the correct use of adrenaline auto injectors prescribed to patients with anaphylaxis is associated with the design of the auto injector, in addition to training. The aim of this study was to compare the skills of adults in using two different auto injectors prescribed to patients with anaphylaxis.
Material and Methods: Parents of patients aged between 1 and 18 years who referred to allergy outpatients were included in the study.
Results: A total of 630 volunteers from nine centers were included in the study. Four hundred fifty-seven (72.5%) of the participants were females and 235 (37.3%) were undergraduates. The rate of showing all the steps of auto injector trainers correctly by the participants was found as (60.2%) (n=379) for EpiPen and 42.9% (n=270) for Penepin (p<0.001). The most frequent mistake with both auto injector trainers was the step of “place appropriate injection tip into outer thigh/press the trigger so it clicks.” When the preferences of the volunteers were asked after training and application, 527 (83.7%) chose EpiPen, stating that it was easier and simpler to use.
Conclusions: Our study showed that the correct usage rates of both adrenaline auto injectors were much lower than expected and there could be mistakes in the application of both. It could be appropriate to make improvements in the design of Penepin, which is still the only available adrenaline auto injector in Turkey, such that its application steps will be simpler and quicker.

Keywords: Adrenaline auto injector, anaphylaxis, EpiPen, Penepin

Türkiye’de daha önce kullanılan adrenalin oto enjektörünün (EpiPen) ve güncel olarak var olan adrenalin oto enjektörünün (Penepin) pratik uygulama basamaklarının karşılaştırılması: çok merkezli bir çalışma

Erdem Topal1, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl2, Özlem Yılmaz3, Mustafa Arga4, Burcu Köksal5, Özlem Özbek Yılmaz5, Hülya Anıl6, Koray Harmancı6, Şeyhan Kutluğ7, Fadıl Öztürk7, Hasan Cem Razi8, Ipek Türktaş9
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
7Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
8Acıbadem Ankara Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
9Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Çok sayıda çalışma, anafilaksisi olan hastalara reçete edilen adrenalin oto enjektörlerinin doğru kullanımının, eğitime ek olarak oto enjektörün tasarımı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, anafilaksisi olan hastalara reçete edilen iki farklı oto enjektörün kullanımı ile ilgili olarak erişkinlerin becerilerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Alerji Polikliniği’ne sevk edilen 1 ile 18 yaş arasındaki hastaların ebeveynleri çalışmaya alındı.
Bulgular: Dokuz merkezden toplam 630 gönüllü çalışmaya alındı. Katılımcıların 457’si (%72,5) kadın ve 235’i (%37,3) üniversite öğrencisi idi. Katılımcılar tarafından oto enjektör numune uygulama basamaklarının hepsinin doğru bir şekilde gösterilme oranı, EpiPen için %60,2 (n=379) ve Penepin için %42,9 (n=270) olarak saptandı (p<0,001). Her iki oto enjektör numunesi ile yapılan en sık hata, “uyluğun dış tarafına uygun enjeksiyon ucunu yerleştiriniz/çıt sesi duyacak şekilde tetiğe bastırınız” basamağında görüldü. Eğitim ve uygulama sonrasında, gönüllülerin tercihleri sorulduğunda, 527 (%83,7) gönüllü, kullanımının daha kolay ve basit olduğunu ifade ederek EpiPen’i tercih etti.
Çıkarımlar: Çalışmamız her iki adrenalin oto enjektörünün doğru kullanım oranlarının beklenenden çok daha düşük olduğunu ve her ikisinin uygulanması esnasında hatalar olabileceğini göstermiştir. Halen Türkiye’de var olan tek adrenalin oto enjektörü Penepin’in tasarımında, uygulama basamaklarının daha basit ve hızlı gerçekleştirilebileceği şekilde iyileştirmeler yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adrenalin oto enjektörü, anafilaksi, EpiPen, Penepin

Erdem Topal, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl, Özlem Yılmaz, Mustafa Arga, Burcu Köksal, Özlem Özbek Yılmaz, Hülya Anıl, Koray Harmancı, Şeyhan Kutluğ, Fadıl Öztürk, Hasan Cem Razi, Ipek Türktaş. Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 149-154

Corresponding Author: Erdem Topal
LookUs & Online Makale