ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Turkish Archives of Pediatrics Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 134-148 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350

Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey

Zekiye Karaçam1, Müge Sağlık2
1Division of Midwifery, Adnan Menderes University School of Health Sciences, Aydın, Turkey
2Department of Midwifery, Adnan Menderes University, Health Sciences Institute, Aydın, Turkey

To determine the breastfeeding problems encountered in the postpartum period and effect of interventions done in relation to the problems based on breastfeeding studies in Turkey. This study is a systematic review and was conducted by performing a scan of the Turkish and English literature over the period October 2016-February 2017. The study included 27 articles and seven theses, which were published in 2000-2015 in Turkey and published in 2008-2017. Data are presented tabulating and the aggregate percentages were calculated for some data showing common characteristics. A total of 6736 parents and 592 babies were included in these studies. As a result of the combined percentage calculation based on the data of cross-sectional and case-control studies, the most frequently reported problems were having breastfeeding problem (24.5%), mother’s milk deficiency/worry about milk deficiency/thinking her baby is not satisfied/baby’s inadequate weight gain (15.7%), lack of knowledge and experience about breastfeeding/need for education and support (17.8%). Again, these studies showed that women stated the problems about have flat/depressed/small nipple (7.7%), pain/sensitivity (3.9%), swelling/fullness/ engorgement (10.8%), redness (28.8%), crack/wound/ bleeding (26.1%) and mastitis (5.6%). Methods of prenatal education/ counselling/motivation/follow-up, strong motivation, proactive lactation management and social support, moist warm application, using of breast milk and olive oil and using of breast shield and feeding with container and pacifier using have been reported to be effective in the experimental/quasi-experimental and case report studies included in this systematic review. This study showed that women experienced a lot problem with breastfeeding and that more prenatal education/counselling/monitoring was used in reducing problems.

Keywords: Breastfeeding, care, midwifery, mother’s milk, nursing, postpartum period

Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme

Zekiye Karaçam1, Müge Sağlık2
1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan emzirme ile ilgili çalışmalara dayalı olarak doğum sonrası dönemde karşılaşılan emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimlerin etkisini belirlemektir. Bu çalışma sistematik derleme niteliğindedir ve Ekim 2016–Şubat 2017 tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapıldı. Çalışmada “emzirme ya/ya da anne sütü (breastfeeding and/or mother milk)” anahtar kelimeleri ile Google Akademik, PubMed, Ulusal Tez Merkezi, Dergi park, Ulakbim ve Türk Medline arama motorlarından tarama yapıldı. Çalışmaya Türkiye’de 2000-2015 yıllarında yapılmış ve 2008-2017 yıllarında yayımlanmış toplam 27 makale ve yedi tez alındı. Veriler tablolaştırılarak sunuldu ve ortak özellik gösteren bazı veriler için birleştirilmiş yüzde hesabı yapıldı. Çalışmalarda toplam 6736 ebeveyn ve 592 bebek yer almıştı. Kesitsel ve olgu-kontrol araştırmanın verilerine dayalı olarak yapılan birleştirilmiş yüzde hesaplaması sonucunda en sık bildirilen sorunların emzirme sorunu yaşama (%24,5), anne sütü yetersizliği/süt yetersizliği endişesi/bebeğin doymadığını düşünme/bebeğin yetersiz kilo alımı (%15,7), annenin emzirme tekniğini bilememesi/bilgi ve deneyim yetersizliği/eğitim ve yardım gereksinimi (%17,8) olduğu görüldü. Yine bu araştırmalarda kadınların memeler ile ilgili düz/çökük/küçük meme ucu (%7,7), ağrı/hassasiyet (%3,9), şişlik/dolgunluk/engorjman (%10,8), kızarıklık/ısı değişimi (%28,8), çatlak/yara/kanama (%26,1) ve mastit (%5,6) sorunlarını bildirdikleri saptandı. Sistematik derlemedeki deneysel/yarı deneysel ve olgu sunumu niteliğindeki çalışmalarda emzirme sorunlarını azaltmada prenatal eğitim/danışmanlık/motivasyon/izlem, güçlü motivasyon, proaktif laktasyon yönetimi ve sosyal destek, nemli sıcak uygulama, anne sütü ve zeytinyağı kullanımı ve göğüs kalkanı kullanımı, kap ile besleme ve emzik kullanımı yöntemlerinin etkili olduğu bildirilmişti. Çalışmada, kadınların emzirme ile ilgili çok sayıda sorun yaşadıkları ve sorunların azaltılmasında daha çok prenatal eğitimin/danışmanlık/izlemden yararlanıldığı sonuçları elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, bakım, doğum sonrası dönem, ebelik, emzirme, hemşirelik

Zekiye Karaçam, Müge Sağlık. Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 134-148

Corresponding Author: Zekiye Karaçam, Türkiye
LookUs & Online Makale