ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Turkish Archives of Pediatrics Primary cavitary tuberculosis in an infant [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 189-192 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3908

Primary cavitary tuberculosis in an infant

Zahide Yalaki1, Medine Ayşin Taşar1, Eren Yıldız1, Tuğba Zengin1, Ergin Çiftçi2, Yıldız Bilge Dallar1
1Clinic of Pediatrics, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

In infants, tuberculosis usually progresses as hilar lymphadenopathy and parenchyma changes in lungs; associating cavitary lesions are rare. A six-month-old infant was admitted to our hospital with fever. Physical examination revealed decreased breathe sounds in the right lung. Chest radiograph showed pneumonic infiltration in the right middle lobe. The patient was hospitalized with a diagnosis of lobar pneumonia and antibiotic treatment was started. On the sixth day, because no clinical improvement was observed in the patient, computerized thorax tomography was performed. Tomography revealed multiple lymphadenopathies in the right hilar pretracheal and subcarinal region. The patient’s tuberculin and acid-resistant bacteria tests were negative; however, the quantiferon test was positive. Family screening revealed active tuberculosis in the mother. Tuberculosis in infants may present with unusual clinical and radiologic findings, and primary cavitary tuberculosis can also be seen in this age group.

Keywords: Infant, tuberculosis, cavitation

Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz

Zahide Yalaki1, Medine Ayşin Taşar1, Eren Yıldız1, Tuğba Zengin1, Ergin Çiftçi2, Yıldız Bilge Dallar1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bebeklerde tüberküloz, genellikle akciğerde hiler lenfadenopati ve parankimal değişiklikler şeklinde seyreder, eşlik eden kaviter lezyonlar nadirdir. Altı aylık süt çocuğu, ateş yakınması ile hastanemize başvurdu. Fizik bakısında sağ akciğerde solunum sesleri azalmıştı. Akciğer grafisinde sağda orta lobda pnömonik infiltrasyon saptandı. Olgu lober pnömoni tanısıyla yatırıldı ve antibiyotik tedavisi başlandı. Tedavinin altıncı gününde hastanın kliniğinde düzelme olmaması üzerine akciğer tomografisi çekildi. Tomografide; pretrakeal ve subkarinal, sağ hiler bölgede çok sayıda lenfadenopati saptandı. Hastanın tüberkülin testi ve aside dirençli bakteri testi negatif ancak quantiferon testi pozitif idi. Hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. Aile taraması sonucunda annede aktif tüberküloz saptandı. Tüberkülozun bebeklik yaş grubunda farklı klinik ve radyolojik bulgularla ortaya çıkabileceği, birincil kaviter tüberkülozun da bu yaş grubunda görülebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kavitasyon, süt çocuğu, tüberküloz

Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Eren Yıldız, Tuğba Zengin, Ergin Çiftçi, Yıldız Bilge Dallar. Primary cavitary tuberculosis in an infant. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 189-192

Corresponding Author: Zahide Yalaki, Türkiye
LookUs & Online Makale