ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
The outcomes of children with tracheostomy in a tertiary care pediatric intensive care unit in Turkey [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 177-184 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6586

The outcomes of children with tracheostomy in a tertiary care pediatric intensive care unit in Turkey

Fulya Kamit Can1, Ayşe Berna Anıl2, Murat Anıl3, Murat Gümüşsoy4, Hale Çitlenbik1, Tolga Kandoğan4, Neslihan Zengin1
1Unit of Pediatric Intensive Care, İzmir Tepecik Training and Research and Hospital, İzmir, Turkey
2Unit of Pediatric Intensive Care, Katip Çelebi Univercity School of Medicine, İzmir, Turkey
3Clinic of Child Emergency Service, İzmir Tepecik Training and Research and Hospital, İzmir, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, İzmir Tepecik Training and Research and Hospital, İzmir, Turkey

Aim: We aimed to describe which clinical characteristics were associated with the outcome of tracheostomy in our tertiary care pediatric intensive care unit.
Material and Methods: This was a retrospective review of medical records of pediatric patients who underwent tracheostomy in our Pediatric Intensive Care unit from 2008 to 2014 in Turkey.
Results: Sixty-three patients were included the study. The median age of patients was 11 (range, 1-195) months. Twenty-five (39.7%) patients were female. The tracheostomy rate was 8.5% over a six-year period. Forty-nine (77.7%) patients were able to be discharged and sent home. The decannulation rate was 12.6% (n=8). The indications for tracheostomy were upper airway obstruction (n=9) and prolonged mechanical ventilation (n=54). The median intubation period before tracheostomy was 32 (range, 1-122) days and the median duration of pediatric intensive care unit stay after tracheostomy was 37 days. A total of 21 (52.5%) patients were weaned off mechanical ventilation. The rate of successful weaning from mechanical ventilation was higher in patients with upper airway obstruction than in those in the prolonged mechanical ventilation group (p=0.021). The complication rate was 25.3% in the pediatric intensive care unit and 11.1% at home.
Conclusions: Tracheostomy seems safe and improves pediatric patients’ outcomes. The most important factor that affects the prognosis of children who underwent tracheostomy is the indication for tracheostomy. The outcomes are always better if the tracheostomy has been performed because of upper airway obstruction. Performing tracheostomy helps weaning from and off ventilator support and finally the discharge of patients with prolonged mechanical ventilation from the pediatric intensive care unit setting.

Keywords: Children, pediatric intensive care unit, prolonged mechanical ventilation, tracheostomy

Türkiye’de üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakımda trakeostomi uygulanan çocukların sonuçları

Fulya Kamit Can1, Ayşe Berna Anıl2, Murat Anıl3, Murat Gümüşsoy4, Hale Çitlenbik1, Tolga Kandoğan4, Neslihan Zengin1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servis Kliniği, İzmir, Türkiye
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Amacımız üçüncü basamak Çocuk Yoğun Bakım Birimi’mizde trakeostomi sonuçlarını etkileyen klinik özellikleri tanımlamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Türkiye’de çocuk yoğun bakım birimimizde 2008-2014 yılları arasında trakeostomi uygulanmış çocuk hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Toplamda 63 çocuk hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortanca yaşı 11 ay (1 ay-195 ay) ve 25 hasta (%39,7) kız idi. Altı yıllık çalışma döneminde trakeostomi oranı %8,5 ve dekanülasyon oranı (n=8) %12,6 bulundu. Kırk dokuz (%77,7) hasta eve taburcu edildi. Trakeostomi uygulama endikasyonları üst hava yolu tıkanıklığı (n=9) ve uzamış mekanik ventilasyon idi (n=54). Trakeostomi öncesi entübasyon süresi ortanca 32 gün (1-122 gün) ve trakeostomi sonrası çocuk yoğun bakım yatış süresi ortanca 37 gündü. Toplamda 21 hasta (% 52,5) mekanik ventilatörden ayrıldı. Üst hava yolu tıkanıklığı nedeniyle trakeostomi uygulanan hastalarda mekanik ventilatörden ayrılma oranı, uzamış mekanik ventilasyon nedeniyle trakeostomi uygulanan hastalardan belirgin yüksekti (p=0,021). Komplikasyon oranı evde %11,1 çocuk yoğun bakımda ise %25,3 saptandı.
Çıkarımlar: Trakeostomi uygulaması, çocuk hastaların sonuçlarını iyileştiren güvenli bir yöntem olarak gözükmektedir. Trakeostomi uygulanan çocuklarda seyri etkileyen en önemli etken ise trakeostomi endikasyonu olarak bulunmuştur. Üst hava yolu tıkanıklığı nedeniyle trakeostomi uygulanan hastalarda sonuçların daha iyi olduğu görülmüştür. Çocuk hastalarda uzamış mekanik ventilasyonda trakeostomi uygulaması mekanik ventilatör desteğinin azaltılmasını, mekanik ventilatörden ayrılmayı ve en nihayetinde eve taburculuğu kolaylaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk yoğun bakım, trakeostomi, uzamış mekanik ventilasyon

Fulya Kamit Can, Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Murat Gümüşsoy, Hale Çitlenbik, Tolga Kandoğan, Neslihan Zengin. The outcomes of children with tracheostomy in a tertiary care pediatric intensive care unit in Turkey. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 177-184

Corresponding Author: Fulya Kamit Can, Türkiye
LookUs & Online Makale