ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 163-168 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6167

Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study

Eda Karadağ Öncel1, Sevgen Tanır Başaranoğlu1, Kübra Aykaç1, Ayça Kömürlüoğlu1, Alkım Öden Akman2, Sibel Kıran3
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Disease, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Ankara Child Health Diseases Hematology-Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic of Pediatrics, Institute of Public Health, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Aim: The aim of this study was to investigate pediatricians’ ideas and awareness of reporting guidelines of scientific researches, as well as the use of these guidelines in routine practice.
Material and Methods: This cross-sectional survey was conducted among pediatricians working at two of the largest pediatric hospitals in Ankara. The pediatricians were asked to complete a 13-item questionnaire in Turkish about reporting guidelines and the Enhancing the Quality and Transparency of Health Research internet network, and their level of knowledge, awareness, and use of these guidelines were investigated.
Results: A total of 224 physicians from both centers agreed to participate in the study (56.4% of the target population). The average age of the participants was 34±9.24 years, their median age was 31 (min-max: 24-63) years, and 71.4% were female physicians. The participants’ median duration in their careers was 6 (min-max: 1-39) years and 63.8% had participated in a scientific study as a researcher. Forty-five (20%) of the participants had known about the reporting guidelines before and reported that they had most frequently heard about them via journals, congresses, and seminars. Twenty (26.6%) of these physicians had used the guidelines. Sixty-five (29%) of the participants had served as a reviewer for a scientific article, but only three (4.6%) stated that they had made use of the guidelines while reviewing the articles. Some 83.5% of the participants reported that they would like to be informed about reporting guidelines. Both centers had similar knowledge levels about the use of the guidelines.
Conclusion: The awareness and use of reporting guidelines of scientific researches by pediatricians is insufficient.

Keywords: Awareness, knowledge, pediatricians, reporting guidelines

Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve farkındalığı: kesitsel bir çalışma

Eda Karadağ Öncel1, Sevgen Tanır Başaranoğlu1, Kübra Aykaç1, Ayça Kömürlüoğlu1, Alkım Öden Akman2, Sibel Kıran3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzları ile ilgili düşünce ve farkındalıklarının ve rutin pratikte bu kılavuzların kullanımının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel anket çalışması, Ankara’da bulunan en büyük iki çocuk hastanesinde çalışan çocuk hekimleri ile yapılmıştır. Çocuk hekimlerinden raporlama kılavuzları ve Sağlık Araştırmalarında Kalite ve Şeffaflığın sağlanması [Enhancing the Quality and Transparency of Health Research] internet ağı ile ilgili olarak hazırlanan Türkçe 13 soruya yanıt vermeleri istenmiş ve bu kılavuzlar ile ilgili bilgi, farkındalık ve kullanım durumu araştırılmıştır.
Bulgular: Her iki merkezden 224 klinisyen çalışmaya katılmayı kabul etti (hedef topluluğun %56,4). Katılımcıların ortalama yaşları 34±9,24 iken, ortanca yaşı 31 idi (en küçük-en büyük: 24-63 yaş) ve katılımcıların %71,4’ü kadındı. Katılımcılar meslek yaşamlarının ortanca 6 yılında (en küçük-en büyük: 1-39 yıl) idi ve %63,8’i bir bilimsel çalışmada araştırıcı olarak yer almıştı. Katılımcıların 45’i (%20) daha önceden raporlama kılavuzlarını biliyordu ve büyük kısmı bu kılavuzları dergilerden, kongrelerden ve seminerlerden duymuştu. Bunların 20’si (%26,6) kılavuzları kullanmıştı. Altmış beş (%29) katılımcı bir bilimsel araştırma değerlendirmişti, ancak bunların sadece üçü (%4,6) bu kılavuzları hakemlik yaparken kullanmıştı. Katılımcıların %83,5’i bu kılavuzlarla ilgili bilgi almak istediğini bildirdi. Her iki merkezde de bu kılavuzlarla ilgili bilgi düzeyi ve kullanım durumu benzerdi.
Çıkarımlar: Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmanın raporlama kılavuzları ile ilgili farkındalıkları ve kullanımları yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, farkındalık, çocuk hekimi, raporlama kılavuzları

Eda Karadağ Öncel, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Kübra Aykaç, Ayça Kömürlüoğlu, Alkım Öden Akman, Sibel Kıran. Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 163-168

Corresponding Author: Eda Karadağ Öncel, Türkiye
LookUs & Online Makale