ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Quick Search
Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school-aged children in the province of Tokat [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2016; 51(4): 193-197 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162

Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school-aged children in the province of Tokat

Ali Gül1, Samet Özer1, Resul Yılmaz1, Ergün Sönmezgöz1, Tuba Kasap1, Şahin Takçı1, Erhan Karaaslan1, Yalçın Önder2, Rıza Çıtıl2, Ilknur Bütün3, Osman Demir4
1Department of Pediatrics, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey
2Department of Public Health, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey
3Department of Medical Biology, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey
4Department of Biostatistics, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey

Aim: Hypercalciuria is an important cause of urinary tract symptoms, and also frequently results in urolithiasis. Urinary calcium excretion varies for geographic areas. We aimed to assess percentiles of urinary calcium excretion and prevalence of hypercalciuria for school-aged children in Tokat (city located in inner northern region of Turkey).
Material and Methods: One thousand three hundred seventy-five children aged 6 to 18 years were enrolled in the study. Urine samples were obtained randomly. The children’s variables as sex, age, length, and weight were recorded. Urinary calcium and creatinine determined from the urine samples and urinary calcium/creatinine ratios (mg/mg) were calculated. Percentiles of urinary calcium/creatinine ratios were also assessed for each age of the children.
Results: Six hundred eighty-three of the 1 375 children were girls and 692 were boys. The mean age of the children was 11.68±3.43 years. Some 23.9% of the children were living in rural regions and 76.1% were were living in urban regions. The mean urinary calcium/creatinine ratio was 0.080±0.24 and the 95th percentile value of the urinary calcium/creatinine ratio was 0.278. The hypercalciuria prevalence for school-aged children was 4.7% when the urinary calcium/creatinine ratio value for hypercalciuria was accepted as ≥0.21. The prevalence of hypercalciuria in rural and urban regions was 7.60% and 3.82%, respectively (p<0.05). Hypercalciuria was present in 7 of 141 patients who were obese (4.96%) and 58 of 1 234 patients who were not obese (4.70%) (p>0.05).
Conclusion: The prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion vary for different geographic areas, not only for countries. The percentiles of urinary calcium excretion should be assesed for every geographic region and the prevalance of hypercalciuria should be determined with these values. There is controversy as to whether obesity is a risk factor for hypercalciuria.

Keywords: Calcium creatinine ratio, children, hypercalciuria, urinary calcium excretion, obesity

Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri yaygınlığı

Ali Gül1, Samet Özer1, Resul Yılmaz1, Ergün Sönmezgöz1, Tuba Kasap1, Şahin Takçı1, Erhan Karaaslan1, Yalçın Önder2, Rıza Çıtıl2, Ilknur Bütün3, Osman Demir4
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dali, Tokat, Türkiye

Amaç: Hiperkalsiüri karın ağrısı ve üriner sistem yakınmalarıyla beraber ürolitiyazise sebep olarak kronik böbrek rahatsızlıklarının da önemli bir sebebidir. İdrarda kalsiyum atılımı bölgesel farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmamızda Tokat bölgesi okul çocuklarında idrarda kalsiyum atılım persantillerini ve hiperkalsiüri yaygınlığını belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Tokat ilindeki 6-18 yaş arası 1 375 okul çocuğu çalışmaya alındı. Rastgele idrar örnekleri alındı. Olguların yaş, cinsiyet, boy ve vücut ağırlığı kaydedildi. Alınan idrar örneğinde kalsiyum ve kreatinin ölçülerek idrar kalsiyum/kreatinin oranı (mg/mg) hesaplandı. Her bir yaş için idrar kalsiyum/kreatinin oranı persantilleri belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 1 375 çocuğun 683’ü (%49,7) kız, 692’sı (%50,3) erkek ve yaş ortalaması 11,68±3,43 idi (6 ile 18 yaş arası).Yüzde 23,9’u kırsal kesimde, %76,1’i ise il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktaydı. Tüm çalışma grubu için idrar kalsiyum/kreatinin oranı (mg/mg) ortalaması 0,080±0,24 ve 95 persantildeki idrar kalsiyum/kreatinin oranı 0,278’di. Hiperkalsiüri için idrar kalsiyum/kreatinin oranı sınır değeri 0,21 ve üzeri kabul edilerek Tokat ilinde okul çocuklarında hiperkalsiüri yaygınlığı %4,70 olarak saptandı. Kırsal kesimde hiperkalsiüri yaygınlığı %7,60 ve kentsel kesimde ise %3,82’di (p<0,05). Çalışma olgularındaki obez 141 çocuğun yedisinde (%4,96) hiperkalsiüri saptanırken, obez olmayan 1 234 hastanın 58’inde (%4,70) hiperkalsiüri saptandı (p>0,05).
Çıkarımlar: Hiperkalsiüri yaygınlığı ve idrarla kalsiyum atılımı ülkesel olduğu gibi bölgesel de farklılıklar göstermektedir. Bölgesel yaşa göre idrarda kalsiyum atılım persantillerin belirlenmesi ve hiperkalsiürinin bu persantillere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Obezitenin hiperkalsiüri için bir risk etmeni olduğu tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hiperkalsiüri, idrarda kalsiyum atılımı, kalsiyum kreatinin oranı, obezite

Ali Gül, Samet Özer, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, Tuba Kasap, Şahin Takçı, Erhan Karaaslan, Yalçın Önder, Rıza Çıtıl, Ilknur Bütün, Osman Demir. Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school-aged children in the province of Tokat. Turk Pediatri Ars . 2016; 51(4): 193-197

Corresponding Author: Ali Gül
LookUs & Online Makale