ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Türk Pediatri Arşivi, Türk Pediatri Kurumu Derneği’nin resmi yayın organıdır. Dergi bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayın yapan uluslararası, süreli, açık erişimli bir yayın olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı yayınlanmakta, ilave olarak Türk Pediatri Kongresi için bir ek sayı çıkarılmaktadır.

Dergi pediatri alanında yapılan özgün araştırmaları, olgu sunumu, derleme, editöryel yorum ve editöre mektup türü yazıları yayınlamaktadır.

Türk Pediatri Arşivi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır. Dergi arşivi www.turkpediatriarsivi.com adresi üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açıktır.

Yazı kabulü www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilecek internet üzerinden makale kabul ve değerlendirme sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sistem dışı yollardan gönderilen yazılar değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Dergimizin Türkçesi basılı olarak, Türkçe ve İngilizcesi elektronik olarak yayınlanmaktadır. Değerlendirilmesi için gönderilen yazılar Türkçe, İngilizce ya da hem Türkçe hem İngilizce olarak kabul edilmektedir. Türkçe gelen yazılar, yayına kabul edildikten sonra dergi tarafından İngilizce’ye; İngilizce yazılar yayına kabul edildikten sonra dergi tarafından Türkçeye çevrilecektir.

Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı ortamda sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında yayın kuruluna yazının gönderim aşamasında bilgi verilmelidir. Toplantılarda sunulan yazılar için, organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.

Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesindeki her türlü telif haklarını dergiye devrederler. Bunun için tüm yazarlar tarafından imzalanan Yayın Hakkı Devir Formu yazının sisteme yüklenmesi aşamasında sisteme yüklemeli ve dergiye ayrıca gönderilmelidir. Yazılarda kullanılan metin, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlık haklarına uygun davranmak, hayalet ve “lütuf” yazarlığa imkan tanımamak için Yazar Katkı Formu sorumlu yazar tarafından doldurulmalı ve makale yükleme aşamasında sisteme yüklenmelidir.

Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar yayın kuruluna beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır.

Yazıların formatı dergi kurallarına ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından hazırlanan ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2016 - www.icmje.org) kurallarına göre düzenlenmeli, sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Deneysel ve klinik çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ve Guide for the Care and Use of Laboratory Animals çerçevesinde hazırlanmış etik kurul raporu gerekmektedir. Etik kurul onay raporu taranarak sisteme yüklenmelidir. Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan yöntemlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılanlar açık bir şekilde belirtilmelidir. Hasta onamları, etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi, tam metin dosyasında yer alan Gereç ve Yöntemler başlığı altına yazılmalıdır.

Yayınlanmak üzere Türk Pediatri Arşivi’ne gönderilen yazıların ön değerlendirmeleri dergi yayın kurulu tarafından yürütülür. Aşırma, kopya ve tekrarlanan yayın denetimleri de bu aşamada yapılır. Bu türden etik sorunların tespiti halinde Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sürecinden geçen yazılar inceleme için çift-kör yöntemle en az iki hakeme gönderilir. Hakemler, yazının konusuyla ilgili uluslararası dizinde yayınları ve atıfları olan bağımsız uzmanlar arasından seçilmektedir. Araştırmalar, sistematik derlemeler ve meta-analiz yazıları ayrıca istatistik kontrolünden geçirilmektedir. Yazarlar, metinde büyük bir değişiklik yapılmaması şartıyla, Editörler tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını kabul ederler.

Yazılar yayına kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma ya da isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Yazı ana dosyaları Microsoft Office Word programı kullanarak hazırlanmalı ve türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Özgün Araştırma: Özet, Türkçe ve İngilizce dillerinde; Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Çıkarımlar altbaşlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalı, 250 kelimeden uzun olmamalıdır. Anahtar sözcükler, National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından şeçilmeli, en az üç, en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalı, Türkçe ve İngilizce olarak özetin hemen altına yazılmalıdır. Ana metin; Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma alt başlıklarını içermeli, 3 000 kelime ile sınırlı tutulmalıdır. Kaynak listesi ve Tablolara ana dosyanın sonunda yer verilmeli, Şekil ve Resimler JPEG ya da TIFF formatında sisteme yüklenmelidir. Kaynakların 50 adet ile sınırlı olması kabul edilebilirlik açısından genellikle yeterlidir.

İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik testler kullanıldığı zaman, verilerin ortalama±standart sapmalarıyla bildirilmesi gerekir. Parametrik olmayan testler için de ortanca (en düşük-en yüksek) ya da ortanca (25 ve 75. persantil) değerleri olarak bildirilmesi gerekir. İleri ve karmaşık istatistiksel analizlerde, göreceli risk (RR-Relative Risk), olasılık (OR-Odds Ratio) ve tehlike (HR-Hazard Ratio) oranları, güven aralıkları (Confidence Intervals) ve p değerleri ile desteklenmelidir.

Uzmanından Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun bir uzmanı ya da üst düzeyde değerlendirme yapan hakemi tarafından kısaca yorumlandığı yazılardır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir. Özet, anahtar sözcükler kullanılamaz. En fazla bir tablo ve şekil içermelidir. Tam metin, alt başlıksız, en fazla 1 500 sözcük, kaynaklar ise 15 adet ile sınırlandırılmıştır.r.

Derleme: Konusunda birikimi olan yazarlar dergi tarafından derleme yazmak üzere davet edilir. Derlemede özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından şeçilmeli ve en az üç, en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalıdır. Ana metin; Giriş, Klinik ve Araştırma Etkileri ve Sonuç bölümlerini içermeli, en fazla 4 000 kelimeden oluşmalı, kaynaklar ise 50 adet ile sınırlandırılmalıdır.

Yayınlanmış bir kaynaktan alınarak yeniden kullanılacak olan görsellerin özgün versiyonlarının basılı ya da elektronik kopyasına uygun atıflar yapılmalı ve telif hakkı sahibinden (yayıncı, dergi ya da yazarlar) alınan izin dergiye gönderilmelidir.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve 150 kelimeyi geçmemelidir. Özette genel bilgiler değil olgu anlatılmalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından şeçilmeli ve en az üç, en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalıdır. Ana metin; Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıklarını içermeli, kaynaklar ve tablolar ana dosyada sunulmalı, şekiller ve resimler JPEG ya da TIFF formatında sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu türündeki yazıların ana metinleri 1 600 kelimeden uzun olmamalı, kaynaklar en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalıdır.

Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışan yazı türüdür. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, anahtar sözcük kullanılmaz. En fazla bir tablo ve şekil içermelidir. Ana metin 500 kelimeden uzun olmamalı, kaynaklar ise beş adet ile sınırlandırılmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Özel Kurallar

Çift-kör hakem değerlendirmesinin yapılabilmesi için dergiye gönderilen yazı dosyaları ve görseller kör olmalı, bir kurum ya da kişiyi işaret edecek bilgileri içermemelidir.

Türkçe ve İngilizce başlık ve kısa başlıklarda cümlenin ilk harfi büyük, diğer tüm harfler küçük olmalıdır. Başlıkta eğer “:” dan sonra cümle geliyorsa ilk harfi büyük, cümle gelmiyor ise küçük harfle yazılmalıdır. Cümle rakam ile başlamamalıdır. Dört ve üzeri haneli sayılarda binlik basamaklar arasında boşluk bırakılmalıdır [Örn: 1 000 000]. Çift haneli sayılar, metin içinde rakamla, tek haneli sayılar ise yazıyla verilmelidir. Ancak değerleri belirten ifadelerde tek haneler rakamla verilmelidir (Örn: 1 cm). Metin içinde ve tablolarda yüzdelik değerler virgülden sonra iki basamak, p değerleri virgülden sonra üç basamak olarak verilmelidir.

Tüm tablo, şekil, resim ve diğer görseller ana metnin içinde geçiş sıralarına uygun şekilde, ardışık olarak numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde düzenlenmelidirler. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ana metin içinde kaynak listesinin sonrasında sunulmalıdır. Tablolar JPEG, TIFF ya da diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Mikroskopik şekillerde açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği de belirtilmelidir. Görseller sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Şekillerde kullanılan çizgiler yayın hazırlığı aşamasında yeniden boyutlandırma sırasında meydana gelecek bozulmaları engellemek amacıyla yeterli kalınlıkta olmalıdır. Tablo genişlikleri dokuz ya da 18 cm olmalıdır. Çizimlerin uzmanlarca yapılması daha uygundur. Gri renkler kullanılmamalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar tablo altlarında alfabetik sıraya göre tanımlanmalıdır. Tablo dipnotlarında üst simge harfler kullanılmalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında ve tablonun yazı içinde anılmasında Roma rakamları kullanılmamalıdır. Metin, tablo ve şekillerde kullanılan ondalık sayılar, Türkçe bölümlerde virgül ile İngilizce bölümlerde ise nokta ile ayrılmalıdır. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır. Yazılarda üç boyutlu şekil kullanılmamalıdır. İlaç isimleri etken madde adlarıyla yazılmalı, yazılım, tıbbi malzeme ve aygıt isimlerinde marka ve firma adı ile, şehir ve ülke bilgisi ana metin içerisinde sağlanmalıdır.

Kısaltmalar

Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalı, kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve güncel çalışmalar kullanılmalıdır. Kaynak seçiminde son 10 yıl içerisinde yayınlanmış yayınlara öncelik verilmesi gönderilen yazıların değerlendirme sürecinde yayın kurulu tarafından olumlu karşılanılacaktır. Ulaşılması mümkün olmayan ve veritabanlarında indekslenmeyen kaynaklar kullanılmamalıdır. Dergi adları National Library of Medicine formatına uygun olarak kısaltılmalıdır (Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [updated 2011 Sep 15; cited Year Month Day]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Altı ya da daha az yazarlı kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, yazar sayısı altıyı aştığında ise, ilk üç yazarın adı yazılarak arkasından Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce kaynaklarda “et al.” ifadesi eklenmelidir. Kaynakların yazım şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

Dergi: Benseler SM, Bargman JM, Feldman BM, et al. Acute renal failure in paediatric systemic lupus erythematosus: treatment and outcome. Rheumatology (Oxford) 2009; 48: 176-82.

Kitap bölümü: Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt B, James AE, editors. Cardiovascular Medicine.St Louis: Mosby; 1974.p.273-85.

Tek yazarlı kitap: Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.

Yazar olarak editör(ler): Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. 

Toplantıda sunulan yazı: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.

Bilimsel ya da teknik rapor: Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX) Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE 169200860.

Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.

Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar: Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 2014.

Erken Çevrimiçi Yayın: Aksu HU, Ertürk M, Gül M, Uslu N. Successful treatment of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062. [Epub ahead of print]

Elektronik formatta yayınlanan yazı: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) l995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.

Değerlendirme aşamasındaki yazıların güncel durumuna ve dergiyle ilgili diğer bilgilere www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilir. Ayrıca her türlü konuda aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak dergiyle bağlantı kurulabilir.

Editör

Ayşe Güler Eroğlu
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
Telefon: 0212 632 86 33
Faks: 0212 632 86 33
E-mail: info@turkpediatriarsivi.com

Yayınevi

Kare Yayıncılık
Adres: Concord istanbul, Dumlupınar Mah. Cihan Sk. No: 15 B Blok Da: 162, 34720 Kadıköy, İstanbul-Turkey
Telefon: +90 216 550 61 11
Fax: +90 216 550 61 12
Web: www.kareyayincilik.com
E-mail: kare@kareyayincilik.com

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale