ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Quick Search
Turk Pediatri Ars : ()

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL MAKALE
1.
Kadın doktorların emzirme deneyimleri ve yasa değişikliğinin emzirme üzerindeki etkisi
Breastfeeding experiences of female physicians and the impact of the law change on breastfeeding
Tijen Eren, Bahar Kural, Aylin Yetim, Perran Boran, Gülbin Gökçay
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6497  Sayfa 

2.
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of patients with familial mediterranean fever and juvenile ıdiopathic arthritis according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Sezgin Şahin, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818  Sayfa 

DERLEME
3.
Kronik Hastalığı Olan Çocukların Sağlıklı Kardeşlerinde Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality of Life of Healthy Siblings of Children with Chronic Disease
Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6778  Sayfa 

OLGU SUNUMU
4.
Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal atrezi olgusu
A Case of laryngeal atresia accompanied with persistent pharyngotracheal ductus
Levent Korkmaz, Işın Güneş, Hülya Halis, Ibrahim Ketenci, Osman Baştuğ, Mehmet Said Doğan, Mustafa Ali Akın
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4619  Sayfa 

5.
İzole persistan proteinüri ile başvuran olguda Tip 1 Dent hastalığı
A case of Type 1 Dent disease presenting with isolated persistant proteinuria
Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6540  Sayfa 

6.
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu
A Dravet Syndrome case with newly defined mutation in SCN1A gene
Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197  Sayfa 

7.
Brakiyal pleksopatinin nadir bir nedeni: herediter nevraljik amiyotrofi
A rare casue of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy
Hepsen Mine Serin, Sanem Yılmaz, Seda Kanmaz, Erdem Şimşek, Gül Serdaroğlu, Hasan Tekgül, Sarenur Gökben
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5837  Sayfa 

8.
Nadir bir yapısal miyopati: nemalin miyopatisi
A rare structural myopathy: nemaline myopathy
Osman Yeşilbaş, Esra Şevketoğlu, Hasan Serdar Kıhtır, Melike Ersoy, Mey Talip Petmezci, Canan Hasbal Akkuş, Önder Şahin, Serdar Ceylaner
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4402  Sayfa 

9.
Yenidoğanın Nadir Vasküler Lezyonu: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita
A rare vascular lesion of newborn: cutis marmorata telangiectatica congenita
Ezgi Yangın Ergon, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Özgür Olukman, Selcen Kundak, Şebnem Çalkavur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5557  Sayfa 

10.
Gözden kaçabilecek ve tedavi edilebilir bir hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu: konjenital glikozilasyon defekti tip ıb
An overlooked case of a treatable hyperinsulinemic hypoglycemia: congenital glycosylation defect type ıb
Pınar Haznedar, F Tuba Eminoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18004  Sayfa 

11.
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a Case report
Esma Altınel Açoğlu, Meltem Akçaboy, Yasemin Taşçı Yıldız, Nedim C M Gülaldı, Eyüp Sarı, Pelin Zorlu, Saliha Şenel
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6590  Sayfa 

12.
Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu
Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position
Şule Gökçe, Zeynep Büşra Albayram, Gülizar Turan, Elif Demirkılınç Biler, Sema Aydoğdu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6116  Sayfa 

13.
H1-antihistaminik tedavisine yanıtsız kronik ürtiker fenotiplerinde omalizumabın etkinliği
Effective treatment of different H1-antihistamine-refractory chronic urticaria phenotypes with omalizumab
Pınar Uysal, Duygu Erge
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4042  Sayfa 

14.
Aşırı delta brush aktivitesi anti-NMDA (N-metil-D-aspartat) ensefalitinde erken tanı ve prognoz için bir belirteç olabilir mi?
Extreme delta brush activity; could it be a marker for early diagnosis and prognosis of anti- NMDA encephalitis?
Hande Gazeteci Tekin, Sarenur Gökben, Gül Serdaroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4628  Sayfa 

15.
FBLN 4 mutasyonuna bağlı dev çıkan aort anevrizması: olgu serisi
Giant aortic aneurysm due to fibulin- 4 deficiency: case series
Ayşe Sülü, Osman Başpınar, Derya Aydın Şahin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4658  Sayfa 

16.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4689  Sayfa 

17.
Biber gazı maruziyeti sonucu gelişen Guillain-Barre sendromunu taklit eden polinöropati
Pepper gas inhalation induced acute polyneuropathy mimicking Guillain-Barre syndrome
Sevgi Çıraklı, Mehmet Canpolat, Gül Demet Kaya Özçora, Selim Doğanay, Sefer Kumandaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4375  Sayfa 

18.
Konjenital klor diyareli kardeşi olan Türk yenidoğanda SLC26A3 mutasyonu
SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea
Erkan Dogan, Eylem Sevinc, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız, Mahmut Turgut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929  Sayfa 

19.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever: A case report
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014  Sayfa 

20.
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients
Gülsüm Iclal Bayhan, Ayşegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842  Sayfa 

21.
Primer kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: vaka raporu
Unusual localisation and coincidence of primary hydatid cyst: a case report
Canan Kocaoğlu, Çelebi Kocaoğlu, Ayşe Yavuz, Aslan Akın
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200  Sayfa 

22.
Hodgkin Lenfomalı bir hastada Varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN
Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin Lymphoma: AMSAN
Işık Odaman Al, Başak Koç, Cengiz Bayram, Ezgi Uysalol Paslı, Edibe Pembegül Yıldız, Ali Ayçiçek, Mine Çalışkan, Gül Nihal Özdemir
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763  Sayfa 

LookUs & Online Makale